Isaiah 48

UNkulunkulu uyi Nkosi yezinto ezizayo

Zwanini lokhu, lina ndlu kaJakobe, elabizwa ngebizo likaIsrayeli, elaphuma emanzini akoJuda, elifunga ngebizo le Nkosi, elikhuluma ngoNkulunkulu kaIsrayeli, kungeyisikho ngeqiniso, njalo kungeyisikho ngokulunga. Ngoba bazibiza ngokuthi bangabomuzi oyingcwele, beseyama kuNkulunkulu kaIsrayeli; i Nkosi yamabandla libizo lakhe. Ngamemezela izinto zamandulo kwasekuqaleni, zaphuma emlonyeni wami, ngazizwakalisa, ngenza masinyane, zafika. Ngoba ngangisazi ukuthi ulukhuni, lentamo yakho ngumsipha wensimbi, lebunzi lakho lithusi, Ngitsho kwasekuqaleni ngamemezela kuwe, kungakenzakali ngakwenza wakuzwa, hlezi uthi: Isithombe sami sizenzile, lesithombe sami esibaziweyo, lesithombe sami esibunjwe ngokuncibilikisa sikulayile. Usuzwile, khangela konke lokhu; njalo kaliyikukumemezela yini? Ngikwenze uzwe izinto ezintsha kusukela khathesi, lezinto ezifihlakeleyo obungazazi. Zidalwe khathesi, kungeyisikho ekuqaleni; ngitsho lungakafiki lolusuku ungakezwa langazo, hlezi uthi: Khangela, bengizazi. Yebo, kawuzwanga; yebo, kawazanga; yebo, kusukela ngalesosikhathi indlebe yakho yayingavulekanga; ngoba bengisazi ukuthi uzakwenza lokwenza ngenkohliso, wabizwa ngokuthi uyisiphambuki kusukela esizalweni. Ngenxa yebizo lami ngizaphuzisa ulaka lwami, langenxa yodumo lwami ngizibambe ngawe, ukuze ngingakuqumi. 10 Khangela, ngikuhlolile, kodwa hatshi ngesiliva, ngikukhethile esithandweni somlilo senhlupheko. 11 Ngenxa yami, ngenxa yami ngiyakwenza; ngoba ibizo lami lingangcoliswa njani? Njalo kangiyikunika udumo lwami komunye.

UKurosi ungokhethiweyo yi Nkosi

12 Ngilalela, Jakobe, lawe Israyeli obiziweyo wami: Nginguye, ngingowokuqala, njalo ngingowokucina. 13 Isandla sami laso sabeka isisekelo somhlaba, lesandla sami sokunene sendlale amazulu; lapho ngikubiza, kuyasukuma kanyekanye. 14 Buthanani lina lonke, lizwe; ngubani phakathi kwabo omemezele lezizinto? I Nkosi imthandile, izakwenza intando yayo eBhabhiloni, lengalo yayo izakuba phezu kwamaKhaladiya. 15 Mina uqobo ngikhulumile; yebo ngambiza, ngimlethile, njalo uzaphumelelisa indlela yakhe.

I Nkosi izahlenga uIsrayeli

16 Sondelani kimi, lizwe lokhu; kangikhulumanga ensitha kusukela ekuqaleni; kusukela kulesosikhathi kusenzeka, ngikhona. Khathesi-ke iNkosi uJehova kanye loMoya wayo ingithumile. 17 Itsho njalo i Nkosi, uMhlengi wakho, oNgcwele kaIsrayeli: Ngiyi Nkosi, uNkulunkulu wakho, ekufundisa okukusizayo, ekukhokhela ngendlela ofanele ukuthi uhambe ngayo. 18 Kungathi ngabe walalela imilayo yami! Khona ukuthula kwakho kwakuzakuba njengomfula, lokulunga kwakho njengamagagasi olwandle. 19 Inzalo yakho layo yayizakuba njengetshebetshebe, lomdeni wemibilini yakho njengokhethe lwalo; ibizo lwawo belingayikuqunywa kumbe lichithwe lisuke phambi kwami.

20 Phumani eBhabhiloni, libalekele amaKhaladiya, limemeze ngelizwi lokuhlabelela, likuzwakalise, likuphumisele kuze kube semkhawulweni womhlaba, lithi: I Nkosi ihlengile inceku yayo uJakobe. 21 Njalo kabomanga ibakhokhela bedabula izinkangala; yenza amanzi abagelezela evela edwaleni, futhi yaqhekeza idwala, lamanzi ampompoza. 22 Kakulakuthula, itsho I Nkosi, kwabakhohlakeleyo.

Copyright information for Ndebele