Isaiah 49

Inceku ye Nkosi

1 Ngilalelani, zihlenge; lizwe, lina bantu abakhatshana. I Nkosi ingibizile ngisesiswini; ngisemibilini kamama yaqamba ibizo lami. 2Yasisenza umlomo wami waba njengenkemba ebukhali, yangifihla ngaphansi komthunzi wesandla sayo; yangenza umtshoko ololiweyo, yangifihla esambeni sayo semitshoko. 3Yathi kimi: Uyinceku yami, Israyeli, engizazidumisa ngayo. 4Ngasengisithi mina: Ngitshikatshikele ize, amandla ami ngiwachithele okungelutho lokuyize; qiniso, isahlulelo sami sise Nkosini, lomvuzo wami ukuNkulunkulu wami.

5Khathesi-ke itsho i Nkosi, eyangibumba kwasesiswini ukuba yinceku yayo, yokubuyisela uJakobe kuyo; lanxa uIsrayeli engabuthwanga, kube kanti ngizadunyiswa emehlweni e Nkosi; njalo uNkulunkulu wami uzakuba ngamandla ami. 6Yasisithi: Kuyinto encane ukuthi ube yinceku yami yokuvusa izizwe zikaJakobe, lokubuyisela abalondoloziweyo bakoIsrayeli; ngizakupha futhi ube yikukhanya kwabezizwe, ukuze ube lusindiso lwami kuze kube semkhawulweni womhlaba.

7Itsho njalo i Nkosi, uMhlengi kaIsrayeli, oNgcwele wakhe, kumphefumulo odelelwayo, kuye onengwa yisizwe, kunceku yababusi: Amakhosi azabona, asukume, iziphathamandla lazo zizakhonza, ngenxa ye Nkosi ethembekileyo, oNgcwele kaIsrayeli, ekukhethileyo.

UIsrayeli uzabuyiselwa elizweni lakhe

8Itsho njalo i Nkosi: Ngesikhathi esemukelekayo ngikuzwile, langosuku losindiso ngikusizile; njalo ngizakulondoloza, ngikunike ube yisivumelwano sabantu, ukumisa umhlaba, ukubenza badle amafa achithekileyo, 9ukuze uthi kuzibotshwa: Phumani; kwabasemnyameni: Zivezeni. Bazakudla ezindleleni, ledlelo labo libe semadundulwini wonke. 10Kabayikulamba, kumbe bome, njalo ukutshisa kumbe ilanga kakuyikubatshaya, ngoba yena olesihawu kibo uzabakhokhela, lemithonjeni yamanzi uzabaqondisa. 11Njalo ngizakwenza zonke intaba zami zibe yindlela, lemigwaqo yami iphakame. 12Khangela laba bazavela khatshana, njalo khangela laba bevela enyakatho njalo bevela entshonalanga, lalaba bevela elizweni leSinimi.

13Hlabelelani, mazulu, uthokoze, lawe mhlaba, lihlokome ngokuhlabela, lani zintaba. Ngoba i Nkosi ibaduduzile abantu bayo, izakuba lesihawu kwabahluphekileyo bayo. 14Kodwa iZiyoni yathi: UJehova ungidelile, njalo iNkosi yami ingikhohliwe. 15Owesifazana angamkhohlwa yini umntanakhe omunyayo, ukuba angabi lasihawu kuyo indodana yesisu sakhe? Yebo, bangakhohlwa, kodwa mina kangiyikukukhohlwa. 16Khangela, ngikubhale ngokugubha ezintendeni zezandla; imiduli yakho ihlezi iphambi kwami. 17Abantwana bakho bazaphangisa; abachithi bakho labakumotshayo bazaphuma kuwe.

18Phakamisa amehlo akho inhlangothi zonke, ukhangele; bonke laba bayabuthana, beze kuwe. Kuphila kwami, itsho i Nkosi: Isibili, uzazigqokisa ngabo bonke njengesiceciso, uzibhince ngabo njengomakoti. 19Ngoba indawo zakho ezichithekileyo lamanxiwa akho, lelizwe lencithakalo yakho, lakhathesi lizaminyana kakhulu ngenxa yabahlali; lalabo abakuginyayo bazakuba khatshana. 20Abantwana bokufelwa kwakho bazakuthi futhi endlebeni zakho: Lindawo iminyene kakhulu kimi; ngivulela indawo ukuze ngihlale! 21Khona uzakuthi enhliziyweni yakho: Ngubani ongizalele laba, njengoba ngafelwa ngabantwana bami, ngaba yinyumba? Ngingumthunjwa, ngisiwa le lale, njalo ngubani okhulise laba? Khangela mina ngangisele ngedwa; laba babengaphi? 22Itsho njalo iNkosi uJehova: Khangela, ngizaphakamisela izizwe isandla sami, ngimise uphawu lwami ebantwini; njalo bazaletha amadodana akho esifubeni, lamadodakazi akho bewetshete. 23Lamakhosi azakuba ngabondli bakho, lezindlovukazi zawo zibe ngabalizane bakho. Bazakukhothamela ngobuso emhlabathini, bakhothe uthuli lwezinyawo zakho. Njalo uzakwazi ukuthi mina ngiyi Nkosi, ukuthi abangithembayo kabayikuyangeka.

24Impango izathathwa yini kolamandla, kumbe abathunjwa bolungileyo bakhululwe? 25Kodwa itsho njalo i Nkosi: Yebo, abathunjiweyo bamaqhawe bazathathwa, lempango yabesabekayo izakophulwa; ngoba mina ngizalwisana laye olwisana lawe, mina-ke ngisindise abantwana bakho. 26Njalo ngizadlisa abacindezeli bakho eyabo inyama, badakwe ngelabo igazi kungathi ngewayini elimnandi. Njalo yonke inyama izakwazi ukuthi mina  Nkosi, uMsindisi wakho, loMhlengi wakho, oLamandla kaJakobe.

Copyright information for Ndebele