Isaiah 50

1Itsho njalo i Nkosi: Ingaphi incwadi yesehlukaniso kanyoko engimlahlileyo? Loba ngubani engilesikwelede kuye engilithengise kuye? Khangelani, lazithengisa ngenxa yeziphambeko zenu, langenxa yeziphambeko zenu unyoko walahlwa. 2Kungani ekufikeni kwami kwakungela muntu? ekubizeni kwami engekho ophendulayo? isandla sami sifinyeziwe yini ukuthi singehlenge? kumbe kangilamandla yini okukhulula? khangela ngokukhuza kwami ngomisa ulwandle, ngenza imifula ibe yinkangala, izinhlanzi zayo zibe levumba ngoba kungelamanzi, zife ngenxa yokoma. 3Ngigqokisa amazulu ngobumnyama, ngeze ilembu lesaka libe yisembeso sawo.

Ukulalela kwenceku ye Nkosi

4INkosi uJehova inginike ulimi lwabafundileyo, ukuze ngazi ukukhuluma ilizwi ngesikhathi esifaneleyo kokhatheleyo. Iyavuka ukusa ngokusa; ivusa indlebe yami, ukuze ngizwe njengofundileyo. 5I Nkosi uNkulunkulu ivule indlebe yami, njalo kangihlamukanga, kangibuyelanga emuva. 6Nganika umhlana wami kubatshayi, lezihlathi zami kulabo abacutha indevu zami; kangifihlanga ubuso bami ehlazweni lekukhafulelweni. 7Ngoba i Nkosi uNkulunkulu izangisiza; ngakho kangiyangekanga; ngakho ngimise ubuso bami njengensengetsha, njalo ngiyazi ukuthi kangiyikuyangeka, 8useduze yena ongilungisisayo. Ngubani ongalwisana lami? Kasime ndawonye. Ngubani oyisitha sami? Kasondele kimi. 9Khangela, i Nkosi uNkulunkulu izangisiza; ngubani ozangilahla? Khangela bonke bazaguga njengesembatho, inundu izabadla.

10Ngubani phakathi kwenu oyesabayo i Nkosi, olalela ilizwi lenceku yayo, ohamba emnyameni, njalo engelakukhanya? Kathembele ebizweni le Nkosi, eyame kuNkulunkulu wakhe. 11Khangelani, lina lonke eliphemba umlilo, elizigombolozela ngenhlansi, hambani ekukhanyeni komlilo wenu, laphakathi kwezikhuni elizibasileyo. Lizakwemukela lokhu esandleni sami, lizalala phansi ngobuhlungu.

Copyright information for Ndebele