Isaiah 51

I Nkosi iyaduduza iZiyoni

1 Lalelani kimi, lina elilandela ukulunga, lina elidinga i Nkosi; khangelani edwaleni elacezulwa kulo, legodini elagejwa kulo. 2Khangelani kuAbrahama uyihlo, lakuSara owalizalayo; ngoba ngambiza eyedwa, ngambusisa, ngamandisa. 3Ngoba i Nkosi izayiduduza iZiyoni, iduduze wonke amanxiwa ayo, njalo izakwenza inkangala yayo ifanane leEdeni, logwadule lwayo lufanane lensimu ye Nkosi; injabulo lentokozo kuzatholakala khona, ukubonga lelizwi lokuhlabelela.

4Lalelani kimi, bantu bami, libeke indlebe kimi, lina sizwe sami; ngoba umlayo uzaphuma kimi, njalo ngizakwenza ukwahlulela kwami kuphumule kube yikukhanya kwabantu. 5Ukulunga kwami kuseduze, usindiso lwami luphumile, lengalo zami zizakwehlulela abantu; izihlenge zingilindele, zithembele engalweni yami. 6Phakamiselani amehlo enu emazulwini, likhangele lemhlabeni phansi; ngoba amazulu azanyamalala njengentuthu, lomhlaba uguge njengesembatho, labahlezi kuwo bafe njengempukane; kodwa usindiso lwami luzakuba phakade, lokulunga kwami kakuyikuphela.

7Lalelani kimi, lina elazi ukulunga, abantu abamlayo wami usenhliziyweni zabo; lingesabi ukusola kwabantu, kumbe lethuswe yikuthuka kwabo. 8Ngoba inundu izabadla njengesembatho, lempethu ibadle njengoboya bezimvu, kodwa ukulunga kwami kuzakuba laphakade, losindiso lwami ezizukulwaneni lezizukulwana.

9Vuka, vuka, uzembathise amandla, wena ngalo ye Nkosi; vuka njengensukwini zendulo, ezizukulwaneni zendulo. Kawusuwe yini lowo owaquma iRahabi, walimaza umgobho? 10Kawusuwe yini lowo owomisa ulwandle, amanzi enziki enkulu, owenza ukujula kolwandle kwaba yindlela yokuchapha abahlengiweyo? 11Ngakho abahlengiweyo be Nkosi bazabuya, beze eZiyoni behlabelela; lentokozo elaphakade phezu kwekhanda labo, bazazuza intokozo lenjabulo, usizi lokulila kuzabaleka.

12Mina, mina uqobo nginguye oliduduzayo; ungubani wena ozakwesaba umuntu ozakufa, lendodana yomuntu ezakwenziwa ibe njengotshani? 13Ubusukhohlwa i Nkosi, umenzi wakho, eyeneka amazulu, yabeka izisekelo zomhlaba, uqhubeka usesaba insuku zonke ngenxa yokuvutha kwentukuthelo yomcindezeli, kungathi uzimisele ukuchitha? Ingaphi-ke intukuthelo yomcindezeli? 14Isibotshwa esithunjiweyo siyaphangisa ukuze sikhululwe, lokuthi singafeli emgodini, njalo ukuthi ukudla kwaso kungasweleki. 15Ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wakho eyadabula ulwandle, amagagasi alo ahlokoma; i Nkosi yamabandla libizo layo. 16Ngifakile amazwi ami emlonyeni wakho, ngakusibekela emthunzini wesandla sami, ukuze ngihlanyele amazulu, ngibeke izisekelo zomhlaba, ngithi kuyo iZiyoni: Lina lingabantu bami.

17Vuka, vuka, usukume, wena Jerusalema, wena onathe esandleni se Nkosi inkezo yolaka lwayo, wanatha inzece zenkezo zokuthuthumela, wazikhoca. 18Kakho ongayikhokhela phakathi kwawo wonke amadodana azelwe yiyo; njalo kakho ongayibamba ngesandla kuwo wonke amadodana ewakhulisileyo. 19Lokhu kokubili kukwehlele, ngubani ozakuzwela usizi? Incithakalo, lokubhujiswa, lendlala, lenkemba; ngizakududuza ngobani? 20Amadodana akho aphelelwe ngamandla, alele ezihlokweni zezitalada, njengenkunzi yendle ebanjwe embuleni; agcwele ulaka lwe Nkosi, ukukhuza kukaNkulunkulu wakho.

21Ngakho khathesi zwana lokhu, wena ohluphekayo lodakiweyo, kodwa hatshi ngewayini. 22Itsho njalo iNkosi yakho, uJehova loNkulunkulu wakho olabhelela udaba lwabantu bakhe: Khangela, ngisusile esandleni sakho inkezo yokuthuthumela; inzece zenkezo yolaka lwami, kawusayikuyinatha futhi; 23Kodwa ngizayibeka esandleni salabo abakuhluphayo, abathe emphefumulweni wakho: Khothama, ukuze sedlule phezulu; usubeke umzimba wakho njengomhlabathi, lanjengesitalada kwabadlula phezulu.

Copyright information for Ndebele