Isaiah 52

UNkulunkulu uzakhulula iZiyoni

Vuka, vuka, wembathe amandla akho, wena Ziyoni! Yembatha izembatho zakho ezinhle, wena Jerusalema, muzi ongcwele! Ngoba kusukela khathesi kakusayikungena kuwe ongasokanga longcolileyo. Zithintithe uthuli; sukuma, uhlale phansi, wena Jerusalema: zikhulule kuzibopho ezisentanyeni yakho, wena ndodakazi ethunjiweyo yeZiyoni! Ngoba itsho njalo i Nkosi: Lizithengisile ngeze; njalo lizahlengwa ngaphandle kwemali. Ngoba itsho njalo iNkosi uJehova: Abantu bami behlela eGibhithe esikhathini sendulo ukuhlala njengabezizwe khona, njalo amaAsiriya abacindezela ngaphandle kwesizatho. Khathesi-ke, ngiseselani lapha, itsho i Nkosi, ukuthi abantu bami bathethwe ngeze? Labo abababusayo babenza baqhinqe isililo, itsho i Nkosi; lebizo lami liqhubeka nsukuzonke lihlanjazwa. Ngakho abantu bami bazalazi ibizo lami, ngalolosuku bazakwazi-ke ukuthi yimi engikhulumayo: khangela, yimi.

Zinhle kangakanani phezu kwezintaba inyawo zalowo oletha izindaba ezinhle, ezimemezela ukuthula, eziletha indaba ezinhle zokulunga; ezimemezela usindiso; ezithi kuyo iZiyoni: UNkulunkulu wakho uyabusa. Abalindi bakho bazaphakamisa ilizwi, bahlabele kanyekanye ngelizwi, ngoba bazabona ilihlo ngelihlo, lapho i Nkosi izabuyisa futhi iZiyoni.

Qhamukani ngentokozo, lihlabelele kanyekanye, lina manxiwa eJerusalema, ngoba i Nkosi isibaduduzile abantu bayo, iyihlengile iJerusalema. 10 I Nkosi iwavezile ingalo yayo engcwele emehlweni phambi kwazo zonke izizwe, umhlaba wonke uzabona ukukhulula kukaNkulunkulu wethu.

11 Phumani, phumani kulo iBhabhiloni, lingathinti okungcolileyo; phumani phakathi kwalo, lizigcine lihlambulukile, lina eliphatha izitsha ze Nkosi. 12 Kaliyikuphuma ngokuphangisa, kaliyikuphuma libaleka, ngoba i Nkosi izalikhokhela, loNkulunkulu kaIsrayeli alivikele ngemuva.

Ukuhlupheka kwenceku ye Nkosi

13 Khangela, inceku yami izaphumelela, izakuba nkulu ibe lodumo kakhulu. 14 Abanengi batshaqeka lapho beyibona; yayilimele kakhulu ubuso bungasakhangeleki njengobomuntu, lesimo singasabukeki njengesabantu. 15 Ngokunjalo-ke izizwe ezinengi zizamangala, lamakhosi athithibale ngenxa yayo; ngoba lokho abangakubikelwanga bazakubona, lalokho abangakuzwanga bazakuqedisisa.

Copyright information for Ndebele