Isaiah 53

Ngubani owayengakholwa esikuzwileyo? Amandla e Nkosi embulelwa bani? Ngoba inceku yakhula njengehlumela phambi kwayo, lanjengempande emhlabathini owomileyo; yayingelasithunzi lobuhle ukuthi siyibuke, yayingabukeki ukuthi siyifune. Yadelelwa, yaliwa ngabantu, yaba ngumuntu wezinhlupheko, ijwayele umkhuhlane; yaba njengomuntu owenza abantu ukuthi bangamkhangeli, yeyiswa, kasiyinanzanga. Isibili yathwala eyethu imikhuhlane, yathwala insizi zethu. Kanti thina sathi itshayiwe, itshayiwe nguNkulunkulu, njalo ihlutshiwe. Kodwa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngenxa yobubi bethu, ukujeziswa kokuthula kwethu kwakuphezu kwayo, langemivimvinya yayo siyasiliswa thina. Thina sonke njengezimvu siduhile; saphenduka lowo lalowo ngendlela yakhe; njalo i Nkosi yehlisele phezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa, yahlutshwa, kanti kayivulanga umlomo wayo yalethwa ekuhlatshweni njengewundlu, lanjengemvu ethuleyo phambi kwabagundi bayo kayivulanga umlomo wayo. Yabotshwa yagwetshwa, yasiwa ekufeni; ngubani owananza isiphetho sayo? Ngoba yaqunywa yasuka elizweni labaphilayo, itshaywa ngenxa yeziphambeko zabantu bami. Bayingcwabela phakathi kwababi, ekufeni kwayo yayilomuntu onothileyo, ngoba yona ingenzanga okubi, kungekho inkohliso emlonyeni wayo.

10 Kanti i Nkosi yathanda ukuyichoboza, yayihlupha. Uba umphefumulo wayo usenza umnikelo wecala, izabona inzalo yayo, yelule izinsuku, lentando ye Nkosi izaphumelela esandleni sayo. 11 Izabona okuvela ekuhluphekeni komphefumulo wayo, yeneliswe; ngolwazi lwayo inceku yami elungileyo izalungisisa abanengi, ngoba izono zabo yona izazithwala. 12 Ngakho ngizayabela kanye labakhulu, yehlukaniselane impango labalamandla; ngoba yathululela umphefumulo wayo ekufeni, yabalwa kanye lezoni; njalo yona yathwala izono zabanengi, yalabhelela izoni.

Copyright information for Ndebele