Isaiah 53

1Ngubani owayengakholwa esikuzwileyo? Amandla e Nkosi embulelwa bani? 2Ngoba inceku yakhula njengehlumela phambi kwayo, lanjengempande emhlabathini owomileyo; yayingelasithunzi lobuhle ukuthi siyibuke, yayingabukeki ukuthi siyifune. 3Yadelelwa, yaliwa ngabantu, yaba ngumuntu wezinhlupheko, ijwayele umkhuhlane; yaba njengomuntu owenza abantu ukuthi bangamkhangeli, yeyiswa, kasiyinanzanga. 4Isibili yathwala eyethu imikhuhlane, yathwala insizi zethu. Kanti thina sathi itshayiwe, itshayiwe nguNkulunkulu, njalo ihlutshiwe. 5Kodwa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngenxa yobubi bethu, ukujeziswa kokuthula kwethu kwakuphezu kwayo, langemivimvinya yayo siyasiliswa thina. 6Thina sonke njengezimvu siduhile; saphenduka lowo lalowo ngendlela yakhe; njalo i Nkosi yehlisele phezu kwayo ububi bethu sonke. 7Yacindezelwa, yahlutshwa, kanti kayivulanga umlomo wayo yalethwa ekuhlatshweni njengewundlu, lanjengemvu ethuleyo phambi kwabagundi bayo kayivulanga umlomo wayo. 8Yabotshwa yagwetshwa, yasiwa ekufeni; ngubani owananza isiphetho sayo? Ngoba yaqunywa yasuka elizweni labaphilayo, itshaywa ngenxa yeziphambeko zabantu bami. 9Bayingcwabela phakathi kwababi, ekufeni kwayo yayilomuntu onothileyo, ngoba yona ingenzanga okubi, kungekho inkohliso emlonyeni wayo.

10Kanti i Nkosi yathanda ukuyichoboza, yayihlupha. Uba umphefumulo wayo usenza umnikelo wecala, izabona inzalo yayo, yelule izinsuku, lentando ye Nkosi izaphumelela esandleni sayo. 11Izabona okuvela ekuhluphekeni komphefumulo wayo, yeneliswe; ngolwazi lwayo inceku yami elungileyo izalungisisa abanengi, ngoba izono zabo yona izazithwala. 12Ngakho ngizayabela kanye labakhulu, yehlukaniselane impango labalamandla; ngoba yathululela umphefumulo wayo ekufeni, yabalwa kanye lezoni; njalo yona yathwala izono zabanengi, yalabhelela izoni.

Copyright information for Ndebele