Isaiah 54

Uthando lwe Nkosi kuIsrayeli

Hlabela, wena nyumba; kekela uthokoze, wena ongawuzwanga umhelo. Ngoba umfazi otshiywe yindoda ulabantwana abanengi kulaye olendoda, itsho i Nkosi. Qhelisa indawo yomuzi wakho, welule kakhulu amakhetheni ethente lakho, udonse kakhulu intambo zalo, ubethelisise lezikhonkwane zakho. Ngoba uzaqhela ugcwale indawo zonke, lenzalo yakho izabusa indawo ebanzi, yakhe futhi imizi esingamanxiwa. Ungesabi, ngoba kawuyikuyangeka; ungabi lenhloni, ngoba kawuyikuyangiswa; ngoba uzakhohlwa ihlazo lobutsha bakho, ungabe usakhumbula ukuyangeka kobufelokazi bakho. Ngoba uMenzi wakho nguye ongumkakho, obizwa ngokuthi yi Nkosi yamabandla; longcwele kaIsrayeli ungumhlengi wakho, obizwa ngokuthi nguNkulunkulu womhlaba wonke. Ngoba i Nkosi ikubizile wena unjengomfazi olahliweyo lodabukileyo emoyeni, njengomfazi wobutsha lapho esaliwe, kutsho uNkulunkulu wakho. Okomzuzwana omncinyane ngakutshiya, kodwa ngesihawu esikhulu ngizakubutha. Olakeni oluncinyane ngakufihlela ubuso bami okomzuzwana, kodwa ngobubele obulaphakade ngizakuhawukela, kutsho i Nkosi, uMhlengi wakho. Ngoba lokho kunjengamanzi kaNowa kimi, lapho afunga ukuthi amanzi kaNowa kawayikubuya akhukhule phezu komhlaba, ngokunjalo ngifungile ukuthi kangiyikukuthukuthelela, ngikusole. 10 Ngoba izintaba zizasuka, lamaqaqa asuswe, kodwa umusa wami kawuyikusuka kuwe, lesivumelwano sami sokuthula kasiyikususwa, kutsho i Nkosi ekuhawukelayo.

IJerusalema entsha

11 Wena ohluphekayo lohlukuluzwayo ongelamduduzi, khangela, ngizakwakha amatshe akho abe mahle, ngizibeke izisekelo zakho ngamatshe athiwa ngamasafire*. 12 Ngizakwakha imiphotshongo yakho ngamatshe athiwa yi-agate*, lamasango akho ngamatshe athiwa yirubi*, lomduli wakho wonke ngamatshe amahle. 13 Wonke amadodana akho azafundiswa yi Nkosi, lokuphumelela kwawo kuzakuba kukhulu. 14 Uzaqiniswa ngokulunga; uzavikeleka kucindezelo, ungesabi; uvikeleke kokwesabekayo, kakuyikusondela kuwe. 15 Uba uhlaselwa, lokho kuzabe kungaveli kimi, loba ngubani olwa lawe, uzakwehlulwa ngenxa yakho. 16 Kuyimi odale umkhandi ovuthela umlilo wamalahle, enze izikhali zomsebenzi wakhe. Kuyimi futhi odale umchithi ukuthi achithe. 17 Kakulasikhali esikhandelwa wena esizaphumelela; bonke abakumangalelayo bazakwehluleka. Sinjalo isabelo senceku ze Nkosi, lokulunga kwazo okuvela kimi, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele