Isaiah 54

Uthando lwe Nkosi kuIsrayeli

1 Hlabela, wena nyumba; kekela uthokoze, wena ongawuzwanga umhelo. Ngoba umfazi otshiywe yindoda ulabantwana abanengi kulaye olendoda, itsho i Nkosi. 2Qhelisa indawo yomuzi wakho, welule kakhulu amakhetheni ethente lakho, udonse kakhulu intambo zalo, ubethelisise lezikhonkwane zakho. 3Ngoba uzaqhela ugcwale indawo zonke, lenzalo yakho izabusa indawo ebanzi, yakhe futhi imizi esingamanxiwa. 4Ungesabi, ngoba kawuyikuyangeka; ungabi lenhloni, ngoba kawuyikuyangiswa; ngoba uzakhohlwa ihlazo lobutsha bakho, ungabe usakhumbula ukuyangeka kobufelokazi bakho. 5Ngoba uMenzi wakho nguye ongumkakho, obizwa ngokuthi yi Nkosi yamabandla; longcwele kaIsrayeli ungumhlengi wakho, obizwa ngokuthi nguNkulunkulu womhlaba wonke. 6Ngoba i Nkosi ikubizile wena unjengomfazi olahliweyo lodabukileyo emoyeni, njengomfazi wobutsha lapho esaliwe, kutsho uNkulunkulu wakho. 7Okomzuzwana omncinyane ngakutshiya, kodwa ngesihawu esikhulu ngizakubutha. 8Olakeni oluncinyane ngakufihlela ubuso bami okomzuzwana, kodwa ngobubele obulaphakade ngizakuhawukela, kutsho i Nkosi, uMhlengi wakho. 9Ngoba lokho kunjengamanzi kaNowa kimi, lapho afunga ukuthi amanzi kaNowa kawayikubuya akhukhule phezu komhlaba, ngokunjalo ngifungile ukuthi kangiyikukuthukuthelela, ngikusole. 10Ngoba izintaba zizasuka, lamaqaqa asuswe, kodwa umusa wami kawuyikusuka kuwe, lesivumelwano sami sokuthula kasiyikususwa, kutsho i Nkosi ekuhawukelayo.

IJerusalema entsha

11Wena ohluphekayo lohlukuluzwayo ongelamduduzi, khangela, ngizakwakha amatshe akho abe mahle, ngizibeke izisekelo zakho ngamatshe athiwa ngamasafire*. 12Ngizakwakha imiphotshongo yakho ngamatshe athiwa yi-agate*, lamasango akho ngamatshe athiwa yirubi*, lomduli wakho wonke ngamatshe amahle. 13Wonke amadodana akho azafundiswa yi Nkosi, lokuphumelela kwawo kuzakuba kukhulu. 14Uzaqiniswa ngokulunga; uzavikeleka kucindezelo, ungesabi; uvikeleke kokwesabekayo, kakuyikusondela kuwe. 15Uba uhlaselwa, lokho kuzabe kungaveli kimi, loba ngubani olwa lawe, uzakwehlulwa ngenxa yakho. 16Kuyimi odale umkhandi ovuthela umlilo wamalahle, enze izikhali zomsebenzi wakhe. Kuyimi futhi odale umchithi ukuthi achithe. 17Kakulasikhali esikhandelwa wena esizaphumelela; bonke abakumangalelayo bazakwehluleka. Sinjalo isabelo senceku ze Nkosi, lokulunga kwazo okuvela kimi, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele