Isaiah 55

I Nkosi izakuba lomusa kubo bonke abaphendukela kuyo

1 We lina lonke elomileyo, wozani kukha amanzi, laye ongelamali keze, athenge ukudla, adle. Wozani lithenge iwayini lochago okungabizi mali. 2Lichithelani imali yenu kulokho okungeyisikho ukudla, lamaholo enu kulokho okungenelisiyo? Ngizwisisani, lidle okuhle, lizithokozise ngezibondlo. 3Lalelani, lize kimi, lizwe ukuze liphile; ngizakwenza lani isivumelwano esilaphakade, ngothando olwathenjiswa kuDavida. 4Khangela, ngimnikile abe ngumfakazi ebantwini, umkhokheli lomlawuli ebantwini. 5Khangela, uzabiza isizwe ongasaziyo, lesizwe esingakwazi sizagijimela kuwe, ngenxa ye Nkosi, uNkulunkulu wakho, langoNgcwele kaIsrayeli, ngoba ikudumisile.

6Dingani i Nkosi iselokutholwa, likhuleke kuyo iseseduze; 7omubi katshiye indlela yakhe, lomuntu ongalunganga imicabango yakhe; kabuyele e Nkosini, njalo izakuba lomusa kuye, lakuNkulunkulu wethu, ngoba uyathethelela ngokukhulu.

8Ngoba imicabango yami kayifanani leyenu, lendlela zami kazifanani lezenu, kutsho i Nkosi. 9Ngoba njengamazulu ephakeme kulomhlaba, ngokunjalo indlela zami ziphakeme kulezenu, lemicabango yami kulemicabango yenu. 10Ngoba njengalokhu izulu lisehla leliqhwa elikhithikayo livela emazulwini, kungabuyeli khona kodwa kuthambisa umhlaba, kuwenze ukuthi uthele uhlume, unike inhlanyelo kumhlanyeli, lokudla kodlayo, 11lizakuba njalo ilizwi lami eliphuma emlonyeni wami; kaliyikubuyela kimi lize, kodwa lizafeza lokho engikufisayo, liphumelelise lokho engilithumele khona. 12Lizaphuma lina ngentokozo, liholwe ngokuthula; izintaba lamaqaqa kuzahlokoma ngokuhlabela phambi kwenu, lezihlahla zonke zeganga ziqakeze izandla zazo. 13Endaweni yameva kuzamila ifiri*, lendaweni yokhula kumile umtshekisane; lokhu kuzayenzela i Nkosi udumo, kube yisikhumbuzo esilaphakade esingayikususwa.

Copyright information for Ndebele