Isaiah 56

Ukubusiswa kwabezizwe ababambelela esivumelwaneni se Nkosi

I Nkosi ithi: Nanzelela okufaneleyo, wenze ukulunga, ngoba usindiso lwami luseduze ukufika, lokukhulula kwami kuzabonakaliswa. Ubusisiwe umuntu owenza lokhu, lendodana yomuntu ebambelela kukho, ogcina isabatha angalingcolisi, logcina isandla sakhe ukuthi singenzi loba yikuphi okubi.

Owezizweni ozihlanganise le Nkosi kangatsho ukuthi: Isibili i Nkosi izangehlukanisa labantu bayo; lomthenwa ungatsho ukuthi: Mina ngiyisihlahla esomileyo. Ngoba itsho njalo i Nkosi kubathenwa abagcina amasabatha ami, abakhetha engikuthandayo, ababambelela esivumelwaneni sami. Ngizabanika endlini yami langaphakathi kwemiduli yami isikhumbuzo lebizo elilaphakade elingayikukhohlakala. Labantwana bowemzini abazihlanganisa le Nkosi ukuyikhonza lokuthanda ibizo le Nkosi, ukuba zinceku zayo, wonke ogcina isabatha engalingcolisi, bebambelela esivumelwaneni sami. Labo ngizabaletha entabeni yami engcwele, ngibathokozise endlini yami yomkhuleko; iminikelo yabo yokutshiswa lemihlatshelo yabo izakwemukeleka elathini lami, ngoba indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yomkhuleko yezizwe zonke. INkosi uJehova obuyisa abathunjiweyo bakoIsrayeli ithi: Ngisezabuyisa abanye futhi ngaphandle kwalabo asebebuyisiwe. Lina lonke zilo zeganga, lani lonke zilo zehlathi, wozani lidle. 10 Abalindi babo bonke bayiziphofu, kabalakwazi; bonke banjengezinja eziyizimungulu ezingakwaziyo ukukhonkotha; balala nje baphuphe, bathanda ubuthongo. 11 Banjengezinja eziyizihwaba, ezingasuthiyo; yebo, bangabelusi abangaziyo; bonke bazenzela abakuthandayo, kube ngulowo lalowo enanzelela eyakhe inzuzo. 12 Bathi: Wozani, ngizaletha iwayini, sizazigcwalisa okunathwayo okulamandla; lakusasa kuzakuba njalo, kube lenjabulo enkulu.

Copyright information for Ndebele