Isaiah 57

Olungileyo uyabhubha, kakho olendaba lakho; abantu abaqotho bayasuswa, kakho okunanzayo lokho. Ngenxa yobubi olungileyo uyasuswa, ukuthi angene ekuthuleni. Labo abahamba ngobuqotho balele phansi bephumula.

UIsrayeli wonakele

Sondelani, lina madodana omthakathi, lina nzalo yesifebe lewule; lidlala ngobani? Likhamisela ubani imilomo yenu, linyalize inlimi zenu? Angithi lingabantwana besiphambeko, lenzalo yenkohliso, lina elitsha ngenkanuko phakathi kwezihlahla ezinkulu, ngaphansi kwazo zonke izihlahla eziluhlaza, elibulalela abantwana benu ezihotsheni, langaphansi kweminkenke yamawa? Wena omubi, onkulunkulu bakho bangamatshe abutshelezi asesihotsheni; kiwo uthululele umnikelo wokunathwayo, waletha lomnikelo wokudla. Ngizathokoziswa yilokhu yini? Phezu kwentaba ende ephakemeyo ubekile umbheda wakho, wakhwela ukuyanikela khona umhlatshelo. Ubekile izithombe zakho ngemva kwesivalo langemva kwensika yomnyango; wangilahla, wakhulula izigqoko zakho, walala embhedeni wakho obanzi lezithandwa zakho ozithenga ukuthi ulale lazo, ukuze ukholisise inkanuko yakho. Waziqhola ngamakha, wazigcoba ngamagcobo, wayakhonza unkulunkulu uMoleki; wathuma khatshana izithunywa zakho, wazehlisela esihogweni. 10 Wadiniswa yibude bendlela yakho, kodwa kawutshongo ukuthi: Lokhu kakusizi lutho; wazuza amandla amatsha, ngakho-ke kawuphelanga amandla. 11 Wesaba bani kangaka ukuze uqambe amanga ungangikhumbuli, ungangifaki enhliziyweni yakho? Kawusangesabi ngoba ngithule okwesikhathi eside yini? 12 Uthi okwenzayo kulungile, ngizadalula izenzo zakho, ukwenza kwakho kakuyikukusiza.

Ukusiza lokusilisa kukaNkulunkulu

13 Lapho uhlaba umkhosi, izithombe zakho ezinengi kazikusize! Kanti umoya uzaziphephula zonke, lokuphephetha nje kuzithathe. Kodwa yena othemba kimi uzahlala elizweni, adle ilifa, intaba yami engcwele. 14 Kuzakuthiwa: Candani indlela, liyicande liyilungise, lisuse izikhubekiso zonke endleleni yabantu bami. 15 Ngoba ophakemeyo lophezulu, ohlala kuze kube nininini, obizo lakhe lingoNgcwele, uthi: Ngihlala endaweni ephakemeyo lengcwele, lakuye olomoya odabukileyo lozithobayo, ukuze ngivuselele umoya wabazithobayo, lenhliziyo edabukileyo. 16 Ngoba kangiyikulwisa njalonjalo, futhi kangiyikuthukuthela njalonjalo; ngoba umoya waphuma kimi, ngadabula abantu. 17 Ngenxa yobubi bukaIsrayeli obukhulu ngathukuthela, ngamtshaya ekuthukutheleni kwami, ngamlahla; kodwa kwaqhubeka ukuhlamuka kwakhe. 18 Sengizibonile izindlela zakhe, kodwa ngizamsilisa, ngimkhokhele, ngimsize, ngiduduze laba abakhalayo. 19 Ukuthula, ukuthula kakube kubo abakhatshana labaseduze; ngizabasilisa abantu bami. 20 Kodwa ababi banjengolwandle olutshukumayo; ngoba kalulakuphumula, lamanzi alo akhafula udaka lengcekeza. 21 Kakulakuthula lakancinyane kwababi, kutsho uNkulunkulu wami.

Copyright information for Ndebele