Isaiah 57

1Olungileyo uyabhubha, kakho olendaba lakho; abantu abaqotho bayasuswa, kakho okunanzayo lokho. Ngenxa yobubi olungileyo uyasuswa, 2ukuthi angene ekuthuleni. Labo abahamba ngobuqotho balele phansi bephumula.

UIsrayeli wonakele

3Sondelani, lina madodana omthakathi, lina nzalo yesifebe lewule; 4lidlala ngobani? Likhamisela ubani imilomo yenu, linyalize inlimi zenu? Angithi lingabantwana besiphambeko, lenzalo yenkohliso, 5lina elitsha ngenkanuko phakathi kwezihlahla ezinkulu, ngaphansi kwazo zonke izihlahla eziluhlaza, elibulalela abantwana benu ezihotsheni, langaphansi kweminkenke yamawa? 6Wena omubi, onkulunkulu bakho bangamatshe abutshelezi asesihotsheni; kiwo uthululele umnikelo wokunathwayo, waletha lomnikelo wokudla. Ngizathokoziswa yilokhu yini? 7Phezu kwentaba ende ephakemeyo ubekile umbheda wakho, wakhwela ukuyanikela khona umhlatshelo. 8Ubekile izithombe zakho ngemva kwesivalo langemva kwensika yomnyango; wangilahla, wakhulula izigqoko zakho, walala embhedeni wakho obanzi lezithandwa zakho ozithenga ukuthi ulale lazo, ukuze ukholisise inkanuko yakho. 9Waziqhola ngamakha, wazigcoba ngamagcobo, wayakhonza unkulunkulu uMoleki; wathuma khatshana izithunywa zakho, wazehlisela esihogweni. 10Wadiniswa yibude bendlela yakho, kodwa kawutshongo ukuthi: Lokhu kakusizi lutho; wazuza amandla amatsha, ngakho-ke kawuphelanga amandla. 11Wesaba bani kangaka ukuze uqambe amanga ungangikhumbuli, ungangifaki enhliziyweni yakho? Kawusangesabi ngoba ngithule okwesikhathi eside yini? 12Uthi okwenzayo kulungile, ngizadalula izenzo zakho, ukwenza kwakho kakuyikukusiza.

Ukusiza lokusilisa kukaNkulunkulu

13Lapho uhlaba umkhosi, izithombe zakho ezinengi kazikusize! Kanti umoya uzaziphephula zonke, lokuphephetha nje kuzithathe. Kodwa yena othemba kimi uzahlala elizweni, adle ilifa, intaba yami engcwele. 14Kuzakuthiwa: Candani indlela, liyicande liyilungise, lisuse izikhubekiso zonke endleleni yabantu bami. 15Ngoba ophakemeyo lophezulu, ohlala kuze kube nininini, obizo lakhe lingoNgcwele, uthi: Ngihlala endaweni ephakemeyo lengcwele, lakuye olomoya odabukileyo lozithobayo, ukuze ngivuselele umoya wabazithobayo, lenhliziyo edabukileyo. 16Ngoba kangiyikulwisa njalonjalo, futhi kangiyikuthukuthela njalonjalo; ngoba umoya waphuma kimi, ngadabula abantu. 17Ngenxa yobubi bukaIsrayeli obukhulu ngathukuthela, ngamtshaya ekuthukutheleni kwami, ngamlahla; kodwa kwaqhubeka ukuhlamuka kwakhe. 18Sengizibonile izindlela zakhe, kodwa ngizamsilisa, ngimkhokhele, ngimsize, ngiduduze laba abakhalayo. 19Ukuthula, ukuthula kakube kubo abakhatshana labaseduze; ngizabasilisa abantu bami. 20Kodwa ababi banjengolwandle olutshukumayo; ngoba kalulakuphumula, lamanzi alo akhafula udaka lengcekeza. 21Kakulakuthula lakancinyane kwababi, kutsho uNkulunkulu wami.

Copyright information for Ndebele