Isaiah 58

Ukuzila ukudla okuyikho

Memeza ngelizwi elikhulu, ungathuli, uphakamise ilizwi lakho njengelophondo, utshele abantu bami iziphambeko zabo, lendlu kaJakobe izono zayo. Bayangidinga insuku zonke, bathanda ukwazi indlela zami, kungathi bayisizwe esithanda ukwenza ukulunga, esingatshiyi ukwehlulela kukaNkulunkulu waso, bebuza kimi izahlulelo zokulunga, bethanda ukusondela kuNkulunkulu.

Besithi: Sizileleni ukudla, uba ungakunanzi? Sizihluphelani, uba ungalandaba ngakho? Khangela, ngosuku lokuzila ukudla kwenu lizilela imisebenzi yenu, licindezele zonke izisebenzi zenu. Khangela, lizila ukudla lisenzela ukulwisa lokuphikisana, lokutshayana kubi ngenqindi ngesikhathi esinje ukuzila ukudla kwenu kakufinyelelisi ukucela kwenu phezulu. Yikho lokhu kambe ukuzila ukudla engikuthandayo, losuku lokuzisola kwabantu yini, ukuze umuntu alengise ikhanda lakhe njengomhlanga, alale phansi elenjini lesaka lemlotheni? Lokhu kambe kungathiwa yikuzila ukudla, losuku olwemukelekayo e Nkosini? Kayisikho lokhu ukuzila ukudla engikukhethayo yini, ukuthukululwa kwezibopho zobubi, lokukhululwa kwemichilo yejogwe, ukuze bakhululeke abacindezelweyo, kwephulwe wonke amajogwe? Kayisikho yini ukuthi wehlukanisanele ukudla kwakho labalambileyo, lokungenisa abayanga emzini wakho, lokugqokisa ohambaze lapho umbona, lokungacatsheli inyama yakho?

Khona-ke ukukhanya kwakho kuzavela njengokusa, lokusiliswa kwakho kuvele masinyane; kuthi ukulunga kwakho kuhambe phambi kwakho, lenkazimulo ye Nkosi ihambe ngemva kwakho; kuthi lapho ukhuleka, i Nkosi ikuphendule, lalapho umemeza, izakuthi: Khangela ngilapha. Uba ukhawula ucindezelo, lokukhombana ngeminwe, lokukhuluma okubi, 10 unike olambileyo ukudla, usuthise ohluphekileyo, khona-ke ukukhanya kwakho kuzaphuma emnyameni, lokudana kwakho kube njengemini. 11 I Nkosi izakukhokhela njalonjalo, ikusuthise ezindaweni ezizingwadule, iqinise amathambo akho, ube njengensimu ethelelwayo, lanjengomthombo olamanzi angacitshiyo. 12 Amadodana akho azakwakha amanxiwa akho amadala, uvuse lezisekelo ezindala. Uzakuthiwa ungumvali wesikhala lomlungisi wezindlu ezadilikayo ukuze kuhlalwe kuzo.

Ukugcinwa kwesabatha

13 Uba uphendula unyawo lwakho lusuka kusabatha, usenza intokozo yakho ngosuku lwami olungcwele; ulibize isabatha ngokuthi yintokozo, ubungcwele be Nkosi, obuhloniphekayo; uba ulihlonipha, ungenzi indlela zakho, ungatholi intokozo yakho, loba ukhuluma ilizwi lakho, 14 uzathola intokozo kimi, ngizakukhweza ezintabeni eziphakemeyo zomhlaba, ngikuphe ilifa likaJakobe uyihlo ukuze ulidle; ngoba umlomo we Nkosi ukhulumile.

Copyright information for Ndebele