Isaiah 59

Izono zabantwana bakoIsrayeli

Isandla se Nkosi kasifinyezwanga ukuze singasizi, lendlebe yayo kayibuthundu ukuze ingezwa. Kodwa ububi benu bulehlukanisile loNkulunkulu wenu, lezono zenu zibusithile ubuso bakhe ukuze angezwa. Ngoba izandla zenu zingcoliswe ligazi, leminwe yenu ingcoliswe yibubi, lomlomo wenu uqambe amanga, lolimi lwenu lukhuluma ububi. Kakho omangala ngendlela eqondileyo, kakho oya emthethweni ngendlela eqotho. Bathemba okuyize, bakhulume amanga, bamitha kubi, bazale ububi. Bachamusela amaqanda ebululu, beluke ubulembu; odlayo emaqanda alo uyafa, kuthi kulo elichamiselweyo kuphume ibululu. Ubulembu babo kabuyikuba yizembatho, labantu kabayikwembatha lokho abakwenzileyo. Imisebenzi yabo ibanga ububi, lezandla zabo zenza isihluku. Balamawala okwenza okubi, baphangisa ukuchitha igazi elingelacala; amacebo abo ngamacebo obubi, lemigwaqo yabo emikhulu igcwele ukuchitheka lokubhubhisa. Kabayazi indlela yokuthula, lezindlela zabo kazilakho ukulunga; benze imigwaqo yabo yaba ngamazombazombe, kakho ohamba ngayo owaziyo ukuthula.

Abantwana bakoIsrayeli bavuma izono zabo

Ngalokho-ke okufaneleyo kukhatshana lathi, lokulunga kakufinyeleli kithi. Sidinga ukukhanya, kodwa, khangela, sithola umnyama; sidinge imini, kodwa sihambe emnyameni. 10 Siphuthaza umduli njengesiphofu, siphuthaze njengalabo abangelamehlo; sikhubeke emini kungathi kukusihlwa, sinjengabafileyo elizweni labafileyo. 11 Siyabhonga njengamabhere, sikhale njengamajuba; sidinga ukulunga, kodwa singakutholi, sidinge ukukhululwa, kodwa kukhatshana lathi. 12 Ngoba sonile kuwe kanenginengi, lezono zethu zifakaze ngathi; ngoba siyazikhumbula zonke iziphambeko zethu, lobubi bethu siyabazi; 13 siyaphambeka, siyiphike i Nkosi, simhlamuke uNkulunkulu wethu, sikhulume ngocindezelo langokuhlamuka, sicabange ngamanga enhliziyweni zethu siwakhulume. 14 Okufaneleyo kubuyiselwa emuva, lokulunga kumi khatshana; ngoba iqiniso liyawa ezigcawini, lobuqotho kabulandawo. 15 Iqiniso kalikho, lowehlukana lobubi uzenza impango.

I Nkosi yabona lokho, kwaba kubi kuyo ukuthi ukulunga kakukho.
16 Yabona ukuthi kwakungekho muntu osizayo, yamangala ukuthi kwakungekho muntu olamulayo; yasinqoba ngamandla ayo, lokulunga kwayo kwayisekela. 17 Yembatha ukulunga njengesivikelo sesifuba, yathwala ingowane yokunqoba ekhanda layo; yagqoka izembatho zempindiselo, yazigoqela ngentukuthelo njengejazi. 18 Izaphindisela njengokwenza kwabo, yehlisela ulaka ezitheni zayo, impindiselo kwabamelana layo; izaphindisela lakuzo izihlenge. 19 Bazalesaba ibizo le Nkosi entshonalanga, besabe ubukhulu bayo kusukela lapho eliphuma khona ilanga; ngoba izafika njengomfula okhukhulayo, ofuqwa nguMoya we Nkosi. 20 Izafika eZiyoni inguMhlengi, lakulabo abakoJakobe abatshiya iziphambeko zabo, kutsho i Nkosi.

21 Mina-ke, lesi yisivumelwano sami labo, itsho i Nkosi; uMoya wami ophezu kwakho, lamazwi ami engiwafake emlonyeni wakho, kawayikusuka emlonyeni wakho, lemlonyeni wenzalo yakho, lemlonyeni wenzalo yenzalo yakho, itsho i Nkosi, kusukela khathesi kuze kube phakade.

Copyright information for Ndebele