Isaiah 60

Udumo oluzayo lweZiyoni

1 Vuka, Jerusalema, ukhanye, ngoba ukukhanya kwakho sekufikile, lenkazimulo ye Nkosi isikhanya phezu kwakho. 2Khangela, umnyama uyasibekela umhlaba, lomnyama onzima usibekele izizwe; kodwa i Nkosi izakhanya phezu kwakho, lenkazimulo yayo ibonakale phezu kwakho. 3Izizwe zizakuza ekukhanyeni kwakho, lamakhosi eze ekuveleni kokukhanya kwakho. 4Phakamisa amehlo akho inhlangothi zonke, ubone; bayabuthana bonke, beza kuwe; amadodana akho azavela khatshana, lamadodakazi akho azabelethwa njengabantwana. 5Khona-ke uzabona, ugcwale intokozo, lenhliziyo yakho izaphuphuma; ngoba okunengi kolwandle kuzalethwa kuwe, lenotho yezizwe izanikwa wena. 6Indwendwe zamakamela zizakuza kuwe, lamakamela eMidiyani leEfa, lawo wonke aweShebha azakuza; azaletha igolide lenhlaka, amemezele indumiso ye Nkosi.

7Yonke imihlambi yeKedari izabuthelwa wena, lezinqama zeNebayothi zizahlatshelwa wena, zibe ngumnikelo owemukelekayo elathini lami, kwengezelelwe udumo lwendlu yami. 8Ngobani laba abagijima njengeyezi, bephapha njengamajuba esiya ezidlekeni zawo? 9Yimikhumbi ebuthana ivela ezihlengeni, ikhokhelwa yimikhumbi emikhulu, ukuletha amadodana akho evela khatshana kanye lesiliva legolide lawo, ngenxa yebizo le Nkosi uNkulunkulu wakho, langenxa yoNgcwele kaIsrayeli, ngoba ikunikile udumo.

10Abezizwe bazakwakha imiduli yakho, lamakhosi abo akukhonze; ngoba elakeni lwami ngakutshaya, kodwa sengikuhawukele. 11Amasango akho azahlala evulekile, kawayikuvalwa emini lebusuku, ukuze abantu bakulethele inotho yezizwe. lamakhosi azo aqhutshwe ebotshiwe. 12Ngoba isizwe lombuso okungayikukukhonza kuzachitheka; lezozizwe zizaphela nya. 13Inotho yeLebhanoni izalethwa kuwe, ifiri, lomthidari, lomkhoba, ukucecisa indlu yami engcwele; ngizakwenza indawo yenyawo zami ibe ngekhazimulayo. 14Amadodana abakucindezelayo azakuza kuwe ukukukhonza, labo bonke abakudelelayo bakhothamele kungaphansi yenyawo zakho, bakubize ngokuthi ungumuzi we Nkosi, iZiyoni yoNgcwele kaIsrayeli. 15Esikhundleni sokuthi ubutshiyiwe, uzondwa, kungasekho odabula phakathi kwakho, ngizakwenza ube lodumo kuze kube nininini, uthokozise ezizukulwaneni zonke. 16Uzamunya uchago lwezizwe, umunye amabele amakhosi; uzakwazi ukuthi mina  Nkosi nginguMsindisi wakho, lomhlengi wakho, lomninimandla kaJakobe. 17Endaweni yethusi ngizakulethela igolide, lendaweni yensimbi ngikulethele isiliva, endaweni yesigodo ngikulethele ithusi, lendaweni yamatshe ngikulethele insimbi. Ngizakwenza ukuthula kube ngumbusi wakho, lokulunga kube yinkosi yakho. 18Isihluku kasisayikuba khona elizweni lakho, lokuchitheka lokubhubhisa phakathi kwelizwe lakho; uzakutha imiduli yakho uthi yikuKhululwa, lamasango akho uthi yiNdumiso.

19Ilanga kalisayikuba yikukhanya kuwe emini, lenyanga kayisayikukukhanyisela ebusuku; kodwa i Nkosi izakuba yikukhanya kwakho okulaphakade, loNkulunkulu wakho abe ludumo lwakho. 20Ilanga lakho kalisayikutshona, lenyanga yakho kayisayikuncipha; ngoba i Nkosi izakuba yikukhanya kwakho okulaphakade, lensuku zokulila kwakho zizaphela.

21Abantu bakho bonke bazakuba ngabalungileyo, ilizwe libe ngelabo kokuphela, babe lugatsha oluhlanyelwa yimi, umsebenzi wezandla zami, ukuze ngibe lodumo. 22Usendo oluncinyane luzakuba ngabantu abanengi, lomncane abe yisizwe esilamandla. Ngizakwenza lokhu ngesikhathi esifaneleyo. Mina ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele