Isaiah 61

Indaba ezinhle zokukhululwa

1 UMoya weNkosi uJehova uphezu kwami, ngoba iNkosi ingigcobile ukuthi ngitshumayele indaba ezinhle kubayanga, ingithumile ukubopha abalenhliziyo ezidabukileyo, ngimemezele ukukhululwa kwabathunjiweyo, lokuvulelwa kwezibotshwa entolongweni; 2ngimemezele umnyaka womusa we Nkosi, losuku lwempindiselo kaNkulunkulu wethu; ngiduduze bonke abalilayo, 3nginike labo abalilayo eZiyoni imiqhele endaweni yomlotha, lamafutha enjabulo endaweni yokulila, indumiso endaweni yomoya odanileyo; ukuze babizwe ngokuthi yizihlahla zobuqotho, ezihlanyelwe yi Nkosi, ukuze izuze udumo. 4Bazakwakha amanxiwa amadala, bavuse izindawo zakudala ezichithekileyo, balungise imizi edilikileyo, lazo zonke indawo ezindala ezichithekileyo.

5Abezizwe bazakwelusa imihlambi yenu, babe ngabalimi benu labaphathi bezivini benu. 6Kodwa lina lizakuthiwa lingabapristi be Nkosi, libizwe ngokuthi yizikhonzi zikaNkulunkulu wethu; lizakudla imfuyo yezizwe, lithokoze ngenotho yazo.

7Endaweni yehlazo lenu lizakwabelwa ngokuphindiwe kabili endaweni yokudunyazwa kwenu lizajabula ngesabelo senu; ngakho-ke elizweni lenu lesabelo esiphindiwe kabili, libe lentokozo elaphakade.

8Ngoba mina  Nkosi ngithanda ukulunga, ngizonda ukuphanga lobubi; ngizabanika umvuzo wabo ngeqiniso, ngenze labo isivumelwano esilaphakade.

9Inzalo yabo izakwaziwa phakathi kwezizwe, labantwana babo phakathi kwabantu; bonke abababonayo bazavuma ukuthi bangabantu i Nkosi ebabusisileyo.

10Ngizathokoza kakhulu nge Nkosi, umphefumulo wami uzajabula ngoNkulunkulu wami; ngoba ingigqokise isembatho sokukhululwa, iyangembesa ngebhatshi lokulunga, njengomyeni ezicecise ngezigqoko zompristi, lanjengomakoti ezicecisa ngamatshe amahle. 11Ngoba njengomhlaba uveza ihlumela lawo, lanjengensimu ikhulisa okuhlanyelweyo kiyo, ngokunjalo-ke iNkosi uJehova izaveza ukulunga lodumo phambi kwezizwe zonke.

Copyright information for Ndebele