Isaiah 62

1Ngenxa yeZiyoni kangiyikuthula, langenxa yeJerusalema kangiyikuphumula, kuze kuphume ukulunga kwayo njengokukhanya, lokukhululwa kwayo njengesihlanti* esivuthayo. 2Izizwe zizabona ukulunga kwakho, lamakhosi wonke abone inkazimulo yakho; uzabizwa ngebizo elitsha umlomo we Nkosi ozakutha lona. 3Uzakuba ngumqhele omuhle ophethwe yi Nkosi, lomqhele wobukhosi ophethwe nguNkulunkulu wakho. 4Kawusayikubizwa ngokuthi ngoTshiyiweyo, lelizwe lakini kalisayikuthiwa ngoLahliweyo; kodwa uzabizwa ngokuthi yiNtokozo yami, lelizwe lakini ngokuthi ngoWendileyo; ngoba i Nkosi iyathokoza ngawe, lelizwe lakini libe ngelayo. 5Ngoba njengejaha lithatha intombi emsulwa, ngokunjalo-ke okwakhayo uzakuthatha; lanjengomyeni ethokoziswa ngumakoti, uNkulunkulu wakho uzathokoza ngawe. 6Ngibekile abalindi phezu kwemithangala yakho, wena Jerusalema; kabayikuthula lakanye emini lebusuku. Lina elingabakhumbuzi be Nkosi lingaphumuli, 7lingayiyekeli iphumule, ize yakhe iJerusalema, iyenze ibe lodumo emhlabeni. 8I Nkosi ifungile ngesandla sayo sokunene, langengalo yayo elamandla yathi: Kangisayikunika izitha zakho amabele akho abe yikudla kwazo, labezizwe kabayikunatha iwayini lakho elitsha olisebenzeleyo; 9kodwa labo abawavunileyo bazawadla badumise i Nkosi; lalabo abazibuthayo izithelo zevini bazanatha iwayini emagumeni endlu yami engcwele.

10Phumani ngamasango, lilungisele abantu indlela; candani umgwaqo omkhulu, likhuphe amatshe, liphakamisele abantu uphawu. 11Khangela, i Nkosi isimemezele emhlabeni wonke yathi: Tshonini kuyo iZiyoni lithi: Khangela, iNkosi iyeza ukukusindisa; iyeza lomvuzo wayo, lenkokhelo yayo iphambi kwayo. 12Bazabizwa ngokuthi ngabantu abangcwele, abahlengiweyo be Nkosi; wena uzakuthiwa ngoDingiweyo, umuzi ongatshiywanga.

Copyright information for Ndebele