Isaiah 63

Usuku lwempindiselo ye Nkosi

Ngubani lo ovela eEdoma, evela eBozira egqoke izembatho ezibomvu, lo ocecileyo ngezigqoko zakhe, ehamba ngobukhulu bamandla akhe? Yimi engikhuluma ngokulunga, engilamandla okusiza. Kungani izigqoko zakho zibomvu, lezembatho zakho zinjengezonyathela esikhamelweni sewayini? Ngisinyathele ngedwa isikhamelo sewayini, kwakungekho loyedwa ebantwini kanye lami; ngibanyathele ekuthukutheleni kwami, ngabafihliza elakeni lwami; legazi labo lachaphakela ezembathweni zami, ngingcolisile izigqoko zami zonke. Ngoba ngizimisele ukwenza usuku lwempindiselo, lomnyaka wokuhlenga abantu bami usufikile. Ngakhangela, kodwa kwakungekho osizayo, ngamangala, kodwa kwakungekho osekelayo; ngakho nganqoba ngeyami ingalo, lolaka lwami lwangisekela. Ngasenginyathela abantu ekuthukutheleni kwami, ngabadakisa ngolaka lwami, ngachithela igazi labo phansi.

Ukulunga kwe Nkosi kuIsrayeli

Ngizalandisa ngothando lwe Nkosi, ngiyidumise, ngakho konke i Nkosi esenzele khona, lobuhle obukhulu ebenzele indlu kaIsrayeli, esenzele bona ngomusa wayo, langobukhulu bothando lwayo. Yathi: Isibili bangabantu bami, bangamadodana angakhohlisiyo; yaba nguMsindisi wabo ekuhluphekeni kwabo konke. Kabakhululwanga yingilosi, kodwa yabasindisa yona uqobo; ngothando lwayo langesihawu sayo yabahlenga, yabaphakamisa, yabathwala zonke izinsuku zakuqala.

10 Kodwa bayivukela, badabukisa umoya wayo ongcwele; yaphenduka yaba yisitha sabo, yalwa imelene labo. 11 Basebekhumbula insuku zakuqala zikaMozisi inceku yayo. Bathi: Ungaphi lowo owakhupha olwandle abelusi bomhlambi wakhe? Ungaphi lowo owathela uMoya wakhe oNgcwele kubo, 12 owasebenzisa amandla akhe, wenza izinto ezimangalisayo ngoMozisi, owehlukanisa amanzi phambi kwabo ukuze azenzele ibizo elingakhohlakaliyo, 13 owabadabulisa ekujuleni njengebhiza lidabula inkangala, ukuze bangakhubeki? 14 Njengezinkomo zisehlela esigodini, uMoya we Nkosi wamphumuza. Ngokunjalo wabakhokhela abantu bakho, ukuze uzenzele ibizo elilodumo.

Umkhuleko wokucela isihawu losizo

15 Khangela phansi usemazulwini ubone, usendaweni yakho engcwele yobukhosi. Kungaphi ukutshiseka kwakho lamandla akho? Ukuvutha kwenhliziyo yakho lesihawu sakho kugodliwe. 16 Ngoba wena ungubaba, lanxa uAbrahama engasazi loIsrayeli engasivumi; wena  Nkosi ungubaba, ibizo lakho lingumhlengi wethu kusukela endulo.

17 Kungani usenza siduhe ezindleleni zakho,  Nkosi, wenze inhliziyo yethu ibe lukhuni ekukwesabeni? Phenduka ngenxa yenceku zakho, izizwe zelifa lakho. 18 Kungani abantu ababi besenza indlu yakho ibe yinhlekisa? Kungani izitha zethu zingcolisa indawo yakho engcwele? 19 Sinjengalabo ongazanga ubabuse, lanjengabangabizwanga ngebizo lakho.

Copyright information for Ndebele