Isaiah 63

Usuku lwempindiselo ye Nkosi

1 Ngubani lo ovela eEdoma, evela eBozira egqoke izembatho ezibomvu, lo ocecileyo ngezigqoko zakhe, ehamba ngobukhulu bamandla akhe? Yimi engikhuluma ngokulunga, engilamandla okusiza. 2Kungani izigqoko zakho zibomvu, lezembatho zakho zinjengezonyathela esikhamelweni sewayini? 3Ngisinyathele ngedwa isikhamelo sewayini, kwakungekho loyedwa ebantwini kanye lami; ngibanyathele ekuthukutheleni kwami, ngabafihliza elakeni lwami; legazi labo lachaphakela ezembathweni zami, ngingcolisile izigqoko zami zonke. 4Ngoba ngizimisele ukwenza usuku lwempindiselo, lomnyaka wokuhlenga abantu bami usufikile. 5Ngakhangela, kodwa kwakungekho osizayo, ngamangala, kodwa kwakungekho osekelayo; ngakho nganqoba ngeyami ingalo, lolaka lwami lwangisekela. 6Ngasenginyathela abantu ekuthukutheleni kwami, ngabadakisa ngolaka lwami, ngachithela igazi labo phansi.

Ukulunga kwe Nkosi kuIsrayeli

7Ngizalandisa ngothando lwe Nkosi, ngiyidumise, ngakho konke i Nkosi esenzele khona, lobuhle obukhulu ebenzele indlu kaIsrayeli, esenzele bona ngomusa wayo, langobukhulu bothando lwayo. 8Yathi: Isibili bangabantu bami, bangamadodana angakhohlisiyo; yaba nguMsindisi wabo 9ekuhluphekeni kwabo konke. Kabakhululwanga yingilosi, kodwa yabasindisa yona uqobo; ngothando lwayo langesihawu sayo yabahlenga, yabaphakamisa, yabathwala zonke izinsuku zakuqala.

10Kodwa bayivukela, badabukisa umoya wayo ongcwele; yaphenduka yaba yisitha sabo, yalwa imelene labo. 11Basebekhumbula insuku zakuqala zikaMozisi inceku yayo. Bathi: Ungaphi lowo owakhupha olwandle abelusi bomhlambi wakhe? Ungaphi lowo owathela uMoya wakhe oNgcwele kubo, 12owasebenzisa amandla akhe, wenza izinto ezimangalisayo ngoMozisi, owehlukanisa amanzi phambi kwabo ukuze azenzele ibizo elingakhohlakaliyo, 13owabadabulisa ekujuleni njengebhiza lidabula inkangala, ukuze bangakhubeki? 14Njengezinkomo zisehlela esigodini, uMoya we Nkosi wamphumuza. Ngokunjalo wabakhokhela abantu bakho, ukuze uzenzele ibizo elilodumo.

Umkhuleko wokucela isihawu losizo

15Khangela phansi usemazulwini ubone, usendaweni yakho engcwele yobukhosi. Kungaphi ukutshiseka kwakho lamandla akho? Ukuvutha kwenhliziyo yakho lesihawu sakho kugodliwe. 16Ngoba wena ungubaba, lanxa uAbrahama engasazi loIsrayeli engasivumi; wena  Nkosi ungubaba, ibizo lakho lingumhlengi wethu kusukela endulo.

17Kungani usenza siduhe ezindleleni zakho,  Nkosi, wenze inhliziyo yethu ibe lukhuni ekukwesabeni? Phenduka ngenxa yenceku zakho, izizwe zelifa lakho. 18Kungani abantu ababi besenza indlu yakho ibe yinhlekisa? Kungani izitha zethu zingcolisa indawo yakho engcwele? 19Sinjengalabo ongazanga ubabuse, lanjengabangabizwanga ngebizo lakho.

Copyright information for Ndebele