Isaiah 64

1Kungathi ungadabula amazulu, wehlele phansi, izintaba zinyikinyeke ekufikeni kwakho. 2njengomlilo utshisa insaba, lalapho ubilisa amanzi, ukuze wazise izitha zakho ibizo lakho, uzenze zithuthumele phambi kwakho, 3ngezenzo zakho ezesabekayo ezingazanga zicatshangwe. 4Kusukela endulo abantu kabezwanga, kababekanga indlebe, kababonanga uNkulunkulu onjengawe, osebenzela labo abamthembayo. 5Uhlangabeza othokozayo lowenza ukulunga, labo abakukhumbulayo ezindleleni zakho. Khangela, wena wathukuthela, ngoba sasonile; kubo kulephakade, njalo sizasindiswa. 6Sonke sinjengokungcolileyo, lakho konke ukulunga kwethu zinjezidwedwe ezingcolileyo. Sonke siyabuna njengehlamvu, lobubi bethu buyasiphephula njengomoya. 7Njalo kakho obiza ibizo lakho, ozivusela ukubambelela kuwe; ngoba usifihlele ubuso bakho, wasincibilikisa ngenxa yezono zethu. 8Kanti, i Nkosi, wena ungubaba; thina silibumba, wena ungumbumbi wethu; sonke singumsebenzi wezandla zakho. 9Ungathukutheli kakhulu,  Nkosi, ungakhumbuli ububi kokuphela. Khangela, bona, siyancenga, sonke singabantu bakho. 10Imizi yakho engcwele isiphenduke yaba yinkangala, iZiyoni isiphenduke yaba yinkangala, iJerusalema isichithekile. 11Indlu yethu engcwele lemangalisayo, lapho obaba ababekudumisela khona, itshisiwe ngomlilo, lazo zonke indawo zethu ezithandekayo sezingamanxiwa. 12Uzazithinta kukho konke lokhu yini? Uzathula, usihluphe kakhulu yini?

Copyright information for Ndebele