Isaiah 64

Kungathi ungadabula amazulu, wehlele phansi, izintaba zinyikinyeke ekufikeni kwakho. njengomlilo utshisa insaba, lalapho ubilisa amanzi, ukuze wazise izitha zakho ibizo lakho, uzenze zithuthumele phambi kwakho, ngezenzo zakho ezesabekayo ezingazanga zicatshangwe. Kusukela endulo abantu kabezwanga, kababekanga indlebe, kababonanga uNkulunkulu onjengawe, osebenzela labo abamthembayo. Uhlangabeza othokozayo lowenza ukulunga, labo abakukhumbulayo ezindleleni zakho. Khangela, wena wathukuthela, ngoba sasonile; kubo kulephakade, njalo sizasindiswa. Sonke sinjengokungcolileyo, lakho konke ukulunga kwethu zinjezidwedwe ezingcolileyo. Sonke siyabuna njengehlamvu, lobubi bethu buyasiphephula njengomoya. Njalo kakho obiza ibizo lakho, ozivusela ukubambelela kuwe; ngoba usifihlele ubuso bakho, wasincibilikisa ngenxa yezono zethu. Kanti, i Nkosi, wena ungubaba; thina silibumba, wena ungumbumbi wethu; sonke singumsebenzi wezandla zakho. Ungathukutheli kakhulu,  Nkosi, ungakhumbuli ububi kokuphela. Khangela, bona, siyancenga, sonke singabantu bakho. 10 Imizi yakho engcwele isiphenduke yaba yinkangala, iZiyoni isiphenduke yaba yinkangala, iJerusalema isichithekile. 11 Indlu yethu engcwele lemangalisayo, lapho obaba ababekudumisela khona, itshisiwe ngomlilo, lazo zonke indawo zethu ezithandekayo sezingamanxiwa. 12 Uzazithinta kukho konke lokhu yini? Uzathula, usihluphe kakhulu yini?

Copyright information for Ndebele