Isaiah 65

Abavukela i Nkosi bazatshaywa

Ngangilungele ukudingwa yilaba abangangicelanga; ngangilungele ukutholwa yilabo abangangidinganga. Ngathi: Khangelani, ngilapha, khangelani, ngilapha; kuso isizwe esasingakhuleki ebizweni lami. Ngelula izandla zami usuku lonke kubo abantu abahlamukayo, abahamba ngendlela engalunganga, belandela imicabango yabo; abantu abangithukuthelisayo njalonjalo, besenza imihlatshelo emasimini, betshisa impepha phezu kwezitina; abahlala emangcwabeni bekhonza imimoya emibi, balala endaweni ezisithekileyo, badle inyama yengulube, benatha umhluzi wokunengekayo emganwini yabo; abathi: Ungasondeli kimi, ngoba ngingcwele kulawe. Laba banjengentuthu emakhaleni ami, lomlilo otshisayo usuku lonke. Khangela, kubhaliwe phambi kwami ukuthi: Kangiyikuthula, kodwa ngizaphindisela, yebo, ngizaphindisela ububi babo lobubi baboyise kanyekanye, itsho i Nkosi. Ngoba batshisa impepha phezu kwezintaba, bangithuka phezu kwamaqaqa, ngizabaphindisela ngokubafaneleyo. I Nkosi ithi: Lapho ihlukuzo lezithelo zevini lilewayini elitsha, abantu bathi: Ungaloni, ngoba liphethe isibusiso; ngakho-ke ngenxa yenceku zami kangiyikubhubhisa bonke abantu. Ngizamvezela abantwana uJakobe, ngimvezele loJuda indlalifa zentaba zami; okhethiweyo wami uzakwakha khona, lenceku zami zihlale khona. 10 ISharoni izakuba lidlelo lemihlambi, lesihotsha seAkori sibe yisibaya senkomo zabantu bami abangidingayo.

11 Kodwa lina elitshiya i Nkosi, likhohlwe intaba yami engcwele, liphakulele unkulunkulu uNhlanhla ukudla, limgcwalisele inkezo ngewayini elixutshiweyo unkulunkulu uSimiselo, 12 ngizalimisela inkemba, lonke lizakhothamela ukuhlatshwa; ngoba kwathi lapho ngilibiza, kalasabela, lalapho ngikhuluma, kalilalelanga, kodwa lenza okubi emehlweni ami, lakhetha lokho engingakuthandiyo.

13 Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Khangela, inceku zami zizakudla, kodwa lina lizalamba; khangela, inceku zami zizanatha, kodwa lina lome; khangela, inceku zami zizathokoza, lina liyangeke; 14 khangela, inceku zami zizahlabela ngentokozo, kodwa lina likhale ngenxa yokudabuka kwenhliziyo, lilile ngenxa yobuhlungu bomoya. 15 Ibizo lenu lizasetshenziswa njengesiqalekiso ngabakhethiweyo bami, leNkosi uJehova izalibulala; kodwa inceku zayo izazibiza ngelinye ibizo. 16 Loba ngubani ozibusisayo emhlabeni uzazibusisa ngoNkulunkulu weqiniso, lalowo ofungayo emhlabeni uzafunga ngoNkulunkulu weqiniso; ngoba inhlupheko zakuqala sezikhohlakele, njalo ngoba zisithekile emehlweni ami.

Amazulu amatsha lomhlaba omutsha

17 Ngoba khangela, ngiyadala amazulu amatsha lomhlaba omutsha, izinto zakuqala kazisayikukhunjulwa, kazisayikuphinda zifike engqondweni. 18 Jabulani, lithokoze njalonjalo ngalokhu engikudalayo, ngoba khangela, ngenza iJerusalema ibe yintokozo, labantu bayo babe yinjabulo. 19 Ngizathokoza ngeJerusalema, ngijabule ngabantu bami; kakusayikuzwakala kuyo ilizwi lokukhala lelizwi lokulila. 20 Kusukela lapho kakusayikuba khona ofa ebantwaneni, lixhegu elingaphelelisi insuku zalo, ngoba ofa eselekhulu leminyaka kuzakuthiwa mutsha, lalowo ongafinyeleli ekhulwini leminyaka uzakuba ngoqalekisiweyo. 21 Abantu bazakwakha izindlu, bahlale kuzo, bahlanyele izivini, badle izithelo zazo. 22 Kabayikwakha, kuhlale omunye; kabayikuhlanyela, kudle omunye; ngoba insuku zabantu bami zizakuba njengensuku zesihlahla, labakhethiweyo bami bazakudla izithelo zomsebenzi wabo. 23 Kabayikusebenzela ize, loba bazalele abantwana ukuhlupheka; ngoba bazakuba yinzalo yababusisiweyo be Nkosi, kanye labantwana babo emva kwabo. 24 Kuzakuthi bengakakhuleki kimi ngibaphendule, lalapho besakhuluma ngizwe. 25 Impisi izakudla ndawonye lewundlu, lesilwane sidle amahlanga njengenkomo, lothuli lube yikudla kwenyoka. Kaziyikulimaza, zibhubhise, entabeni yami yonke engcwele, itsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele