Isaiah 65

Abavukela i Nkosi bazatshaywa

1 Ngangilungele ukudingwa yilaba abangangicelanga; ngangilungele ukutholwa yilabo abangangidinganga. Ngathi: Khangelani, ngilapha, khangelani, ngilapha; kuso isizwe esasingakhuleki ebizweni lami. 2Ngelula izandla zami usuku lonke kubo abantu abahlamukayo, abahamba ngendlela engalunganga, belandela imicabango yabo; 3abantu abangithukuthelisayo njalonjalo, besenza imihlatshelo emasimini, betshisa impepha phezu kwezitina; 4abahlala emangcwabeni bekhonza imimoya emibi, balala endaweni ezisithekileyo, badle inyama yengulube, benatha umhluzi wokunengekayo emganwini yabo; 5abathi: Ungasondeli kimi, ngoba ngingcwele kulawe. Laba banjengentuthu emakhaleni ami, lomlilo otshisayo usuku lonke. 6Khangela, kubhaliwe phambi kwami ukuthi: Kangiyikuthula, kodwa ngizaphindisela, yebo, ngizaphindisela 7ububi babo lobubi baboyise kanyekanye, itsho i Nkosi. Ngoba batshisa impepha phezu kwezintaba, bangithuka phezu kwamaqaqa, ngizabaphindisela ngokubafaneleyo. 8I Nkosi ithi: Lapho ihlukuzo lezithelo zevini lilewayini elitsha, abantu bathi: Ungaloni, ngoba liphethe isibusiso; ngakho-ke ngenxa yenceku zami kangiyikubhubhisa bonke abantu. 9Ngizamvezela abantwana uJakobe, ngimvezele loJuda indlalifa zentaba zami; okhethiweyo wami uzakwakha khona, lenceku zami zihlale khona. 10ISharoni izakuba lidlelo lemihlambi, lesihotsha seAkori sibe yisibaya senkomo zabantu bami abangidingayo.

11Kodwa lina elitshiya i Nkosi, likhohlwe intaba yami engcwele, liphakulele unkulunkulu uNhlanhla ukudla, limgcwalisele inkezo ngewayini elixutshiweyo unkulunkulu uSimiselo, 12ngizalimisela inkemba, lonke lizakhothamela ukuhlatshwa; ngoba kwathi lapho ngilibiza, kalasabela, lalapho ngikhuluma, kalilalelanga, kodwa lenza okubi emehlweni ami, lakhetha lokho engingakuthandiyo.

13Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Khangela, inceku zami zizakudla, kodwa lina lizalamba; khangela, inceku zami zizanatha, kodwa lina lome; khangela, inceku zami zizathokoza, lina liyangeke; 14khangela, inceku zami zizahlabela ngentokozo, kodwa lina likhale ngenxa yokudabuka kwenhliziyo, lilile ngenxa yobuhlungu bomoya. 15Ibizo lenu lizasetshenziswa njengesiqalekiso ngabakhethiweyo bami, leNkosi uJehova izalibulala; kodwa inceku zayo izazibiza ngelinye ibizo. 16Loba ngubani ozibusisayo emhlabeni uzazibusisa ngoNkulunkulu weqiniso, lalowo ofungayo emhlabeni uzafunga ngoNkulunkulu weqiniso; ngoba inhlupheko zakuqala sezikhohlakele, njalo ngoba zisithekile emehlweni ami.

Amazulu amatsha lomhlaba omutsha

17Ngoba khangela, ngiyadala amazulu amatsha lomhlaba omutsha, izinto zakuqala kazisayikukhunjulwa, kazisayikuphinda zifike engqondweni. 18Jabulani, lithokoze njalonjalo ngalokhu engikudalayo, ngoba khangela, ngenza iJerusalema ibe yintokozo, labantu bayo babe yinjabulo. 19Ngizathokoza ngeJerusalema, ngijabule ngabantu bami; kakusayikuzwakala kuyo ilizwi lokukhala lelizwi lokulila. 20Kusukela lapho kakusayikuba khona ofa ebantwaneni, lixhegu elingaphelelisi insuku zalo, ngoba ofa eselekhulu leminyaka kuzakuthiwa mutsha, lalowo ongafinyeleli ekhulwini leminyaka uzakuba ngoqalekisiweyo. 21Abantu bazakwakha izindlu, bahlale kuzo, bahlanyele izivini, badle izithelo zazo. 22Kabayikwakha, kuhlale omunye; kabayikuhlanyela, kudle omunye; ngoba insuku zabantu bami zizakuba njengensuku zesihlahla, labakhethiweyo bami bazakudla izithelo zomsebenzi wabo. 23Kabayikusebenzela ize, loba bazalele abantwana ukuhlupheka; ngoba bazakuba yinzalo yababusisiweyo be Nkosi, kanye labantwana babo emva kwabo. 24Kuzakuthi bengakakhuleki kimi ngibaphendule, lalapho besakhuluma ngizwe. 25Impisi izakudla ndawonye lewundlu, lesilwane sidle amahlanga njengenkomo, lothuli lube yikudla kwenyoka. Kaziyikulimaza, zibhubhise, entabeni yami yonke engcwele, itsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele