Isaiah 66

I Nkosi izagweba izizwe; izabusisa iZiyoni

1 I Nkosi ithi: Amazulu ayisihlalo sami sobukhosi, lomhlaba uyisigcabha senyawo zami; ngenjani leyondlu ebelizangakhela yona, ngenjani lendawo yami yokuphumula? 2Ngoba zonke lezizinto isandla sami sazenza, lazo zonke lezizinto zikhona, kutsho i Nkosi. Kodwa kulo ngizakhangela, kulowo othobekileyo, olomoya odabukileyo, lothuthumelayo elizwini lami.

3Ohlaba inkabi unjengotshaya umuntu; onikela umhlatshelo ngewundlu unjengowephula intamo yenja; onikela umnikelo wokudla unjengonikela umnikelo ngegazi lengulube; otshisa impepha kube ngumnikelo wesikhumbuzo unjengobusisa isithombe. Konke lokhu kuyizenzo abantu abazikhethela zona, labo abazithokozisa ngezinengiso zabo. 4Ngakho-ke ngizabakhethela inhlupheko, ngibehlisele lokho abakwesabayo; ngoba ekubizeni kwami kakho owasabelayo, lekukhulumeni kwami kabalalelanga; kodwa benza okubi emehlweni ami, bakhetha lokho engingakuthandiyo. 5Zwanini ilizwi le Nkosi, lina elithuthumela ngelizwi layo elokuthi: Abafowenu abalizondayo, abalixotsha ngenxa yebizo lami, bathi: Kayibe lodumo i Nkosi, ukuze sibone intokozo yenu; kodwa-ke yibo abazayangeka. 6Zwanini umsindo phakathi komuzi; umsindo ophuma ethempelini ngumsindo wokuphindisela kwe Nkosi ezitheni zayo.

7IZiyoni ingahelelwanga yabeletha, ingakehlelwa yibuhlungu yabeletha indodana. 8Ngubani owake wezwa okunje? Ngubani owake wabona okunje? Kambe ilizwe lingazalwa ngosuku olulodwa? Lesizwe singabelethwa ngesikhatshana yini? Ngoba iZiyoni ithe isahelelwa, yazala abantwana bayo. 9Ngizavula isizalo kodwa ngingenzi, ukuthi kuzalwe yini? kutsho i Nkosi. Kuzakuthi mina engenza ukuthi kuzalwe, ngibuye ngivale isizalo yini? utsho uNkulunkulu wakho.

10Thokozani kanye leJerusalema, liyithabele, lina lonke eliyithandayo; jabulani kanye layo khathesi, lina lonke eliyililelayo; 11ukuze limunye, lisuthe emabeleni ayo anika induduzo, lokuze lithokoze ngochago lwayo olunengi. 12Ngoba i Nkosi ithi: Khangelani, ngizalinika ukuthula okuzagelezela kini njengomfula, lenotho yezizwe enjengesifula esigcweleyo; lani lizamunya, liphathwe emathangazini alo, lidlaliswe emadolweni. 13Njengonina eduduza umntwana wakhe, lami ngizaliduduza lina, liduduzeke eJerusalema. 14Lizabona lokhu, lenhliziyo yenu ithokoze; lemizimba yenu ikhule iqine; kuzakwaziwa ukuthi isandla se Nkosi sesisencekwini zayo, izithukuthelele izitha zayo. 15Ngoba khangela, i Nkosi izafika ngomlilo, izinqola zayo zibe njengesivunguzane, ukwehlisela intukuthelo yayo ngokufutheka, lokukhuza kwayo ngamalangabi omlilo. 16Ngoba i Nkosi izakwehlulela ngomlilo langenkemba yayo yonke inyama, banengi ezababulala. 17Labo abazehlukanisela ukungena ensimini yokukhonzela, bezihlambulula, belandelana, besidla inyama yezingulube, lesinengiso, lamagundwane, imisebenzi yabo lemicabango yabo izaphela, kutsho i Nkosi.

18Ngiyeza ukubutha zonke izizwe lemihlobo yonke, kuzafika, kubone ubukhulu bami. 19Ngizabeka isibonakaliso phakathi kwazo, ngithume abaseleyo ezizweni, eTarshishi, lePhuli, leLudi, badonsa idandili, leTubali, leJavani, kuzihlenge ezikhatshana ezingakezwa udumo lwami, ezingakaboni ubukhulu bami; bazalandisa ngodumo lwami phakathi kwezizwe. 20Bazabuyisa bonke abafowenu bebakhupha kuzo zonke izizwe, babe yisipho e Nkosini; bazababuyisa ngamabhiza langezinqola, langamathala, langezimbongolo, langamakamela, entabeni yami engcwele iJerusalema, kutsho i Nkosi, njengabantwana bakoIsrayeli beletha iminikelo yabo yempuphu ngezitsha zabo ezihlambulukileyo endlini ye Nkosi. 21Abanye babo ngizabenza babe ngabapristi lamaLevi, itsho i Nkosi. 22Njengalokhu amazulu amatsha lomhlaba omutsha engizakwenza kuzakuma kokuphela phambi kwami, kutsho i Nkosi, ngokunjalo-ke inzalo yakho lebizo lakho kuzakuma kokuphela. 23Inyanga ngenyanga ekuthwaseni kwenyanga, ngeviki ngeviki ngesabatha, yonke inyama izakuza, idumise phambi kwami, itsho i Nkosi. 24Bazaphuma, babone izidumbu zabantu abangivukelayo; impethu edla izidumbu kayiyikufa, lomlilo ozitshisayo kawuyikucitsha; bazakuba yisinengiso kuyo yonke inyama.

Copyright information for Ndebele