Isaiah 8

Ibizo lendodana yomprofethi

1 I Nkosi yasisithi kimi: Zithathele isibhebhe esikhulu, ubhale kiso ngepheni yomuntu ukuthi: Maherishalali-Hashibazi. 2Ngasengizifakazisela abafakazi abathembekileyo, oUriya umpristi loZekariya indodana kaJeberekiya. 3Ngasengisondela umprofethikazi, wasethatha isisu, wazala indodana. I Nkosi yasisithi kimi: Umuthe ibizo lokuthi uMaherishalali-Hashibazi. 4Ngoba umntwana engakakwazi ukumemeza athi baba, lokuthi, mama, inotho yeDamaseko lempango yeSamariya kuzathwalelwa phambi kwenkosi yeAsiriya.

5I Nkosi yasibuya yakhuluma lami futhi isithi: 6Ngenxa yokuthi lesisizwe siwalile amanzi eShilowa ahamba kancinyane, njalo kulentokozo kuRezini lendodana kaRemaliya, 7ngakho-ke, khangela, iNkosi izakwenyusela phezu kwabo amanzi omfula amanengi lalamandla - inkosi yeAsiriya labo bonke ubukhosi bayo; azakwenyukela phezu kwaso yonke imigelo yaso, ahambe phezu kwazo zonke inkumbi zaso, 8aze adlulele koJuda; akhukhule, adlule, afinyelele entanyeni; lokweluleka kwempiko zawo kuzagcwalisa ilizwe lakho, Emanuweli.

9Zihlanganiseni, zizwe, kodwa liphahlazwe; bekani indlebe, lina lonke abezizwe ezikhatshana; zibhinceni, kodwa liphahlazwe. 10Cebani icebo, kodwa lizafojiswa; khulumani ilizwi, kodwa kaliyikuma; ngoba uNkulunkulu ulathi.

YiNkosi efanele ukwesatshwa

11Ngoba yatsho njalo I Nkosi kimi ngesandla esilamandla, yangifundisa ukuthi ngingahambi endleleni yalababantu, isithi: 12Lingatsho ukuthi: Ugobe, kubo bonke lababantu abathi ngabo: Ugobe; lingesabi ukwesaba kwabo, lingatshaywa luvalo. 13I Nkosi yamabandla, yona lizayingcwelisa, njalo yona ibe ukwesaba kwenu, njalo yona ibe luvalo lwenu. 14Njalo izakuba yindawo engcwele, kodwa ibe yilitshe lokukhubekisa, ibe lidwala lokuwisa kuzo zombili izindlu zakoIsrayeli, ibe ngumjibila ibe yisifu kwabakhileyo eJerusalema. 15Labanengi bazakhubeka phakathi kwabo, bawe, bephuke, bathiywe, bathunjwe. 16Bopha ubufakazi, unameke umlayo phakathi kwabafundi bami. 17Ngakho ngizalindela iNkosi efihlela indlu kaJakobe ubuso bayo, ngiyidinge. 18Khangela mina labantwana i Nkosi enginike bona siyizibonakaliso lezimangaliso koIsrayeli, ezivela e Nkosini yamabandla ehlala entabeni yeZiyoni.

19Lalapho bezakuthi kini: Buzani kwabalamadlozi, lakubathakathi abatshaya imilozwi labanyenyezayo: Abantu kabayikubuza yini kuNkulunkulu wabo? Ngenxa yabaphilayo kwabafileyo? 20Kuwo umthetho lakubo ubufakazi! Uba bengakhulumi njengalelilizwi, kungokuba kakukho ukukhanya kubo. 21Uzadabula kukho, ecindezelwe kakhulu elambile; kuzakuthi-ke elambile ezondile, athuke inkosi yakhe loNkulunkulu wakhe, akhangela phezulu. 22Lapho ezakhangela emhlabeni, khangela-ke, kuzakuba lokuhlupheka lomnyama, ubumnyama benkathazo, njalo axotshelwe emnyameni.

Copyright information for Ndebele