Isaiah 9

INkosi yokuthula

1 Kodwa umnyama kawuyikuba njengoba wawunjalo enkathazweni yalo; njengesikhathini samandulo wakwenza kwaba lula elizweni lakoZebuluni lelizweni lakoNafithali; kodwa emva kwalokhu wakwenza kwaba nzima ngendlela yolwandle, phetsheya kweJordani, eGalili lezizwe.

2Abantu ababehamba emnyameni babonile ukukhanya okukhulu; ababehlala elizweni lethunzi lokufa, ukukhanya kubakhanyisele. 3Wandisile isizwe, wakhulisa intokozo yaso; bayathokoza phambi kwakho njengentokozo ekuvuneni, njengoba bethokoza ekwehlukaniselaneni kwabo impango. 4Ngoba wephulile ijogwe lomthwalo laso, loswazi lehlombe laso, intonga yomcindezeli waso, njengasosukwini lukaMidiyani. 5Lapho lonke inyathela elinyathelwa ngokuzamazama, lesigqoko esigiqwe engazi kwakungokokutshiswa, okubasisa umlilo. 6Ngoba sizalelwe umntwana, sinikwe indodana; lombuso uzakuba sehlombe layo, lebizo lakhe lizathiwa: OMangalisayo, uMeluleki, uNkulunkulu olamandla, uBaba wephakade, iNkosana yokuthula. 7Ukwanda kombuso lokuthula kakuyikuphela, phezu kwesihlalo sobukhosi sikaDavida laphezu kombuso wakhe, ukuwumisa, lokuwuqinisa ngesahlulelo langokulunga, kusukela khathesi kuze kube nininini. Ukutshiseka kwe Nkosi yamabandla kuzakwenza lokhu.

INkosi ithukuthelela uIsrayeli

8INkosi ithumele ilizwi koJakobe, lawela koIsrayeli. 9Labo bonke abantu bazakwazi, uEfrayimi labahlali beSamariya, ngokuzigqaja langokuzikhukhumeza kwenhliziyo, besithi: 10Izitina ziwile, kodwa sizakwakha ngamatshe abaziweyo; imikhiwa yesikhamore iganyuliwe, kodwa sizayiguqula abe yimisedari. 11Ngakho i Nkosi izaphakamisa abacindezeli bakaRezini phezu kwakhe, ihlanganise izitha zakhe ndawonye; 12amaSiriya ngaphambili lamaFilisti ngemuva, azakudla uIsrayeli ngomlomo wonke. Kukho konke lokhu intukuthelo yayo kayiphenduki, kodwa isandla sayo siseluliwe.

13Ngoba abantu kabaphendukeli kulowo owabatshayayo, futhi kabayidingi i Nkosi yamabandla. 14Ngakho i Nkosi izaquma kusuke koIsrayeli inhloko lomsila, ugatsha lomhlanga, ngasuku lunye. 15Omdala lowemukelwa ngobuso, uyinhloko, kodwa umprofethi ofundisa amanga, ungumsila. 16Ngoba abakhokheli balababantu bayaduhisa, labakhokhelwa yibo bayaginywa. 17Ngenxa yalokho iNkosi kayiyikuthokoza ngamajaha abo, kayiyikuba lasihawu ngezintandane zabo labafelokazi babo; ngoba bonke bangabazenzisi labenzi bobubi, lomlomo wonke ukhuluma ubuthutha. Kukho konke lokhu intukuthelo yayo kayiphenduki, kodwa isandla sayo siseluliwe.

18Ngoba inkohlakalo itshisa njengomlilo, izakudla ameva lokhula oluhlabayo, ithungele izixuku zehlathi, ziziphakamise njengokuphakama kwentuthu. 19Ngolaka lwe Nkosi yamabandla ilizwe litshisiwe, labantu bazakuba njengokudla komlilo; umuntu kayikuyekela umfowabo. 20Njalo uzahluthuna ngakwesokunene, kodwa alambe; adle ngakwesokhohlo, kodwa angasuthi; ngulowo lalowo adle inyama yengalo yakhe. 21UManase uEfrayimi, loEfrayimi uManase; bazamelana loJuda kanyekanye. Kukho konke lokhu intukuthelo yayo kayiphenduki, kodwa isandla sayo siseluliwe.

Copyright information for Ndebele