Isaiah 9

INkosi yokuthula

Kodwa umnyama kawuyikuba njengoba wawunjalo enkathazweni yalo; njengesikhathini samandulo wakwenza kwaba lula elizweni lakoZebuluni lelizweni lakoNafithali; kodwa emva kwalokhu wakwenza kwaba nzima ngendlela yolwandle, phetsheya kweJordani, eGalili lezizwe.

Abantu ababehamba emnyameni babonile ukukhanya okukhulu; ababehlala elizweni lethunzi lokufa, ukukhanya kubakhanyisele. Wandisile isizwe, wakhulisa intokozo yaso; bayathokoza phambi kwakho njengentokozo ekuvuneni, njengoba bethokoza ekwehlukaniselaneni kwabo impango. Ngoba wephulile ijogwe lomthwalo laso, loswazi lehlombe laso, intonga yomcindezeli waso, njengasosukwini lukaMidiyani. Lapho lonke inyathela elinyathelwa ngokuzamazama, lesigqoko esigiqwe engazi kwakungokokutshiswa, okubasisa umlilo. Ngoba sizalelwe umntwana, sinikwe indodana; lombuso uzakuba sehlombe layo, lebizo lakhe lizathiwa: OMangalisayo, uMeluleki, uNkulunkulu olamandla, uBaba wephakade, iNkosana yokuthula. Ukwanda kombuso lokuthula kakuyikuphela, phezu kwesihlalo sobukhosi sikaDavida laphezu kombuso wakhe, ukuwumisa, lokuwuqinisa ngesahlulelo langokulunga, kusukela khathesi kuze kube nininini. Ukutshiseka kwe Nkosi yamabandla kuzakwenza lokhu.

INkosi ithukuthelela uIsrayeli

INkosi ithumele ilizwi koJakobe, lawela koIsrayeli. Labo bonke abantu bazakwazi, uEfrayimi labahlali beSamariya, ngokuzigqaja langokuzikhukhumeza kwenhliziyo, besithi: 10 Izitina ziwile, kodwa sizakwakha ngamatshe abaziweyo; imikhiwa yesikhamore iganyuliwe, kodwa sizayiguqula abe yimisedari. 11 Ngakho i Nkosi izaphakamisa abacindezeli bakaRezini phezu kwakhe, ihlanganise izitha zakhe ndawonye; 12 amaSiriya ngaphambili lamaFilisti ngemuva, azakudla uIsrayeli ngomlomo wonke. Kukho konke lokhu intukuthelo yayo kayiphenduki, kodwa isandla sayo siseluliwe.

13 Ngoba abantu kabaphendukeli kulowo owabatshayayo, futhi kabayidingi i Nkosi yamabandla. 14 Ngakho i Nkosi izaquma kusuke koIsrayeli inhloko lomsila, ugatsha lomhlanga, ngasuku lunye. 15 Omdala lowemukelwa ngobuso, uyinhloko, kodwa umprofethi ofundisa amanga, ungumsila. 16 Ngoba abakhokheli balababantu bayaduhisa, labakhokhelwa yibo bayaginywa. 17 Ngenxa yalokho iNkosi kayiyikuthokoza ngamajaha abo, kayiyikuba lasihawu ngezintandane zabo labafelokazi babo; ngoba bonke bangabazenzisi labenzi bobubi, lomlomo wonke ukhuluma ubuthutha. Kukho konke lokhu intukuthelo yayo kayiphenduki, kodwa isandla sayo siseluliwe.

18 Ngoba inkohlakalo itshisa njengomlilo, izakudla ameva lokhula oluhlabayo, ithungele izixuku zehlathi, ziziphakamise njengokuphakama kwentuthu. 19 Ngolaka lwe Nkosi yamabandla ilizwe litshisiwe, labantu bazakuba njengokudla komlilo; umuntu kayikuyekela umfowabo. 20 Njalo uzahluthuna ngakwesokunene, kodwa alambe; adle ngakwesokhohlo, kodwa angasuthi; ngulowo lalowo adle inyama yengalo yakhe. 21 UManase uEfrayimi, loEfrayimi uManase; bazamelana loJuda kanyekanye. Kukho konke lokhu intukuthelo yayo kayiphenduki, kodwa isandla sayo siseluliwe.

Copyright information for Ndebele