aSeb. 12.17. Mat. 13.55.
bTit. 1.1. 2 Tim. 2.24.
cRoma 1.1. 2 Pet. 1.1. Juda 1.1. Fil. 1.1.
dSeb. 26.7.
e1 Pet. 1.1. Dute. 32.26. Joha. 7.35. Seb. 2.5-11; 8.1.
fMat. 5.12. & Fil. 3.1.
g1 Pet. 1.6.
h1 Pet. 1.7. Roma 5.4.
iRoma 5.3. Luka 21.19.
j2 Pet. 1.6. Heb. 10.36.
k3.2. Mat. 5.48.
l1 Kho. 3.9,11,12. Zaga 2.3.
mMat. 7.7.
nZaga 8.17. Jobe 32.8. & Zaga 28.5.
oRoma 12.8.
pMat. 7.7.
qMark. 11.24. 1 Tim. 2.8. Heb. 10.22.
rMat. 21.21.
sLuka 8.24. Efe. 4.14. Mat. 11.7.
t4.8. 1 Kho. 18.21. Hlab. 119.113. Mat. 6.24.
u2 Pet. 2.14; 3.16.
vMat. 23.12.
wHeb. 10.34.
x1 Pet. 1.24. Hlab. 102.4,11. Jobe 14.2. & Isa. 40.6.
y1 Kor. 7.31.
zMat. 20.12. Luka 12.55.
aaIsa. 40.7.
ab1 Pet. 3.14. Zaga 3.11.
acRoma 16.10.
adIsam. 2.10. 1 Kor. 9.25.
ae2.5. Mat. 10.22; 19.28,29.
afMat. 5.28.
ag2 Pet. 2.14,18.
ahHlab. 7.14.
aiRoma 5.12.
aj1 Kor. 6.9.
akHlab. 85.12. Joha. 3.27. 1 Kor. 4.7.
alFil. 4.15.
amTshu. 3.14.
an3.15,17. Joha. 3.3.
aoJobe 25.3. 1 Joha. 1.5.
apNani 23.19.
aqJoha. 3.3. Fil. 2.13.
ar1 Pet. 1.23.
as1 Pet. 1.23.
atEfe. 1.12.
auJer. 2.3. Isam. 14.4. Roma 8.23. Roma 8.19-22.
av3.2. Zaga 10.19; 17.27. Tshu. 5.2.
awZaga 14.29.
axKol. 3.8. 1 Pet. 2.1. Efe. 4.22. Seb. 15.9.
ayKol. 3.8. 1 Pet. 2.1. Efe. 4.22. Seb. 15.9.
azTit. 3.3.
ba3.13. Hlab. 25.9.
bbSeb. 13.26. Roma 1.16. 1 Kor. 15.2. Efe. 1.13. Heb. 2.3.
bcRoma 2.13.
bdRoma 2.13.
beKol. 2.4.
bf2.14-20. Mat. 7.24-27. Luka 6.46-49.
bgRoma 2.13.
bhRoma 2.13.
bi1 Kor. 13.12.
bj1 Pet. 1.12.
bk2.12. Gal. 5.1. Joha. 8.32.
blRoma 2.13.
bmRoma 2.13.
bnLuka 11.28.
boHeb. 4.1.
bp3.2. 3.3.
bq3.6. Hlab. 34.12,13; 141.3.
brSeb. 26.5.
bsSeb. 26.5.
bt3.9. Efe. 5.20. Kol. 2.2. 1 Kor. 15.24.
buMat. 25.36.
bvJobe 31.17,18. Isa. 1.17.
bwJoha. 14.18.
bxJobe 31.17,18. Isa. 1.17.
by4.4. 1 Tim. 5.22. 1 Joha. 5.18. Roma 12.2.
bz2 Pet. 3.14.

James 1

Isibingelelo

UJakobe a , inceku kaNkulunkulu b  leyeNkosi uJesu Kristu c , kuzo izizwe ezilitshumi lambili d  ezisekuhlakazekeni e , ngiyabingelela.

Ukulaya ngezilingo

Kubaleni njengentokozo yonke f , bazalwane bami, nxa liwela ezilingweni ezizinhlobonhlobo g , lisazi ukuthi ukuhlolwa kokholo h  lwenu kuveza i  ukubekezela j ; kodwa ukubekezela kakube lomsebenzi opheleleyo, ukuze libe ngabapheleleyo liphelelisiwe k , lingasileli ngalutho.

Njalo uba kukhona kini oswele inhlakanipho l , kacele m  kuNkulunkulu n  ophanayo ngesihle o  kibo bonke, futhi kasoli, njalo uzayinikwa p . Kodwa kacele ekholweni q  engathandabuzi ngalutho r ; ngoba othandabuzayo unjengegagasi lolwandle s  eliqhutshwa ngumoya lizuliswe. Ngoba lowomuntu kangacabangi ukuthi uzazuza ulutho eNkosini. Indoda enhliziyombili t  kayijikamanga endleleni zayo zonke u .

Lomzalwane ophansi kazincome ekuphakameni kwakhe v ; 10 lonothileyo ekuthotshisweni kwakhe w ; ngoba njengeluba lotshani x  uzadlula y . 11 Ngoba ilanga liphuma lilokutshisa z , libunise utshani aa , leluba labo liwohloke, lobuhle bokubonakala kwalo bunyamalale; ngokunjalo lesinothi sizanyamalala ezindleleni zaso.

12 Ibusisiwe indoda ebekezelela isilingo ab ; ngoba isihloliwe ac  izakwemukela umqhele wempilo ad , iNkosi eyawuthembisa kwabayithandayo ae . 13 Kakulamuntu olingwayo omele athi: Ngilingwa nguNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu kalasilingo sokubi, laye uqobo kalingi muntu. 14 Kodwa ngulowo lalowo uyalingwa, lapho edonswa ehugwa ngezakhe inkanuko af, ag ; 15 kuthi lapho inkanuko isikhulelwe ibelethe isono ah ; lesono lapho sesiphelele sizala ukufa ai .

16 Lingakhohliswa aj , bazalwane bami abathandekayo. 17 Sonke isipho esihle ak, al  laso sonke isipho esipheleleyo am  sivela phezulu an , sehla sivela kuYise wezibane ao , okungekho kuye ukuguquka ap , kumbe isithunzi sokuphenduka. 18 Ngokuthanda kwakhe aq  wasizala ar  ngelizwi leqiniso as , ukuze sibe at  njengezithelo zokuqala au  zezidalwa zakhe.

Ukulaya ngokholo olulezenzo

19 Ngakho, bazalwane bami abathandekayo, wonke umuntu umele aphangise ukuzwa, aphuze ukukhuluma av , aphuze ukuthukuthela aw ; 20 ngoba ukuthukuthela kwendoda kakwenzi ukulunga kukaNkulunkulu. 21 Ngakho selihlubule amanyala wonke ax  lokwanda kakhulu kobubi ay, az , lemukele ngobumnene ba  ilizwi eligxunyekiweyo, elilamandla okusindisa imiphefumulo yenu bb .

22 Kodwa banini ngabenzi belizwi bc , lingabi ngabezwayo kuphela bd , lizikhohlisa be  lina ngokwenu. 23 Ngoba uba umuntu bf  engumuzwi welizwi bg  futhi engesimenzi bh , yena ufanana lendoda ebuka ubuso bayo bemvelo esibukweni bi ; 24 ngoba iyazibuka, ibisisuka, ibisihle ikhohlwa ukuthi ibinjani. 25 Kodwa lowo okhangelisisa bj  emlayweni opheleleyo, lowo owenkululeko bk , abesebambelela kuwo, yena engesimuzwi bl  okhohlwayo kodwa engumenzi womsebenzi bm , lo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe bn .

26 Uba umuntu phakathi kwenu esithi uyakholwa bo , uba engalufaki itomu bp  ulimi lwakhe bq , kodwa akhohlise inhliziyo yakhe, ukukholwa kwalowo kuyize br . 27 Ukukholwa bs  okuhlanzekileyo lokungangcoliswanga phambi kukaNkulunkulu ngitsho uBaba bt  yilokhu, ukuhambela bu  izintandane bv, bw  labafelokazi bx  ekuhluphekeni kwabo, lokuzilondoloza by  engelasici kokomhlaba bz .

Copyright information for Ndebele