aMark. 11.22.
b1 Kor. 2.8. Seb. 7.2.
c2.9. Dute. 1.17; 10.17. & Zaga 24.23; 2 Kor. 5.16. 1 Pet. 1.17. Juda 1.16.
e2.3. Luka 23.11.
fLuka 1.48.
g2.3. Luka 23.11.
hZaga 18.23.
i3.17. Mat. 21.21.
jRoma 14.1.
kMat. 15.19.
lRoma 14.1.
mEfe. 1.4.
n1 Kor. 1.27,28. Jobe 34.19.
oZaga 13.7. 2 Kor. 8.9. Isam. 2.9. Luka 12.21.
pMat. 25.34.
qMat. 5.3. Luka 6.20; 12.32.
r1.12.
sEks. 20.6. 1 Kor. 2.9. Zaga 8.17. 2 Tim. 4.8.
t5.6. 1 Kor. 11.22.
uSeb. 16.19.
v5.6. Seb. 8.3; 13.50; 17.6; 18.12.
w1 Tim. 6.1. 1 Pet. 4.14. Seb. 13.45.
xSeb. 15.17.
y4.11. Mat. 22.38. Joha. 13.34. Gal. 6.2.
z2.23.
aaLevi 19.18. Roma 13.9.
ab2.9. Dute. 1.17; 10.17. & Zaga 24.23; 2 Kor. 5.16. 1 Pet. 1.17. Juda 1.16.
acJoha. 16.8.
ad3.2.
aeGal. 3.10.
afMark. 3.29.
agEks. 20.13,14.
ahEks. 20.13,14.
ai1.25.
ajJobe 22.6-11. Zaga 21.13. Mat. 6.15; 18.35. Mark. 11.26. Luka 6.38; 16.25.
ak1 Joha. 4.17,18.
al2.16. 1 Kor. 15.32.
amLuka 3.11. Jobe 31.19,20.
anJobe 22.6.
ao1 Joha. 3.18.
ap1 Joha. 3.17.
aq2.16. 1 Kor. 15.32.
ar3.13.
asGal. 5.6. Mat. 7.16,17.
at1 Kor. 8.6.
au1 Kor. 10.20.
avMat. 8.28,29. Mark. 1.23,24; 5.2,7. Luka 4.33,34. Seb. 16.16,17; 19.15.
awHlu. 9.4. 1 Kor. 15.36. Mat. 5.22.
ax2.26. Roma 3.28.
ayGen. 22.9,12.
azHeb. 11.17.
ba2.17. 1 Thes. 1.3. Joha. 6.28,29.
bb2.8. 4.5. 1 Tim. 5.18. 1 Pet. 2.6. Gal. 3.8.
bcGen. 15.6. Roma 4.3. Gal. 3.6.
bd2 Lan. 20.7. Isa. 41.8.
beHeb. 11.33.
bfHeb. 11.33.
bgHeb. 11.31.
bhLuka 10.38.
bi2.20.
bj2.20.

James 2

Abazalwane balaywa ukuthi bangabandlululi abantu

Bazalwane bami, kungeyisikho ngokubandlulula abantu libe lokholo a  lweNkosi yethu uJesu Kristu, iNkosi yenkazimulo b, c . Ngoba uba kungena emhlanganweni
 emhlanganweni: kumbe,  esinagogeni.
wenu indoda elendandatho yegolide lesembatho esikhazimulayo e , besekungena longumyanga olesembatho esingcolileyo,
beselinanzelela f  ogqoke isembatho esikhazimulayo g  beselisithi kuye: Wena hlala lapha kuhle, beselisithi kongumyanga h : Wena mana lapho; loba: Hlala lapha ngaphansi kwesenabelo senyawo zami; pho, kalibandlululi phakathi kwenu i, j , njalo laba ngabahluleli abalemicabango emibi yini? k, l  Zwanini, bazalwane bami abathandekayo. UNkulunkulu kabakhethanga m, n  yini abayanga balumhlaba, benothile ekholweni o , njalo bezindlalifa p  zombuso q  awuthembisayo r  kwabamthandayo s ? Kodwa lina libadumazile abayanga t . Abanothileyo kabalicindezeli yini, njalo bona balidonsele u  ekwahlulelweni yini? v  Bona kabalihlambazi w  yini ibizo elihle elibizwa ngalo x ?

Uba liphelelisa umlayo wobukhosi y , ngokombhalo z  othi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena aa , lenza kuhle; kodwa uba libandlulula ab  abantu, lenza isono, lilahlwa ngumlayo njengabaweqayo ac . 10 Ngoba loba ngubani ogcina umlayo wonke, kodwa akhubeke kokukodwa ad , uba ae  lecala af  kuyo yonke. 11 Ngoba owathi: Ungafebi ag ; wathi futhi: Ungabulali ah ; uba-ke ungafebi, kodwa ubulala, usungumeqi womlayo.

12 Khulumani ngokunjalo lenze njalo, njengabazakwahlulelwa ngomlayo wenkululeko ai . 13 Ngoba ukwahlulelwa okungelasihawu aj  kungokwalowo ongenzanga isihawu; njalo isihawu ak  sizincoma kukho ukwahlulela.

Ukholo lufanele lube lezenzo

14  al Kusizani, bazalwane bami, uba umuntu esithi ulokholo, kodwa engelamisebenzi? Lolokholo lungamsindisa yini? 15 Uba-ke umzalwane loba umzalwanekazi am  behambaze an  njalo beswela ukudla kwensuku ngensuku, 16 omunye wenu abesesithi kibo ao : Hambani ngokuthula, likhudumale lisuthe; kodwa engabaniki izinto ezidingwa ngumzimba ap , lokho kusizani aq ? 17 Kunjalo lokholo, uba lungelamisebenzi, lufile ngokwalo.

18 Kodwa omunye uzakuthi: Wena ulokholo, mina-ke ngilemisebenzi: Ngitshengisa ukholo lwakho ngaphandle kwemisebenzi yakho, lami emisebenzini yami ngizakutshengisa ar  ukholo lwami as . 19 Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye at ; wenza kuhle; lamadimoni au  ayakholwa av , njalo athuthumele.

20 Kodwa uyathanda ukwazi yini, O siphukuphuku aw , ukuthi ukholo olungelamisebenzi lufile ax ? 21 UAbrahama ubaba wethu kalungisiswanga yini ngemisebenzi, esenikele indodana yakhe uIsaka phezu kwelathi ay ? 22 Uyabona ukuthi ukholo az  lwalusebenza kanye lemisebenzi yakhe, lokuthi ukholo lwapheleliswa ngemisebenzi ba , 23 kwasekugcwaliswa umbhalo bb  othi: LoAbrahama wakholwa uNkulunkulu bc , kwasekubalelwa kuye ukuthi kuyikulunga, wasebizwa ngokuthi ngumngane kaNkulunkulu bd . 24 Ngakho-ke liyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi be , futhi kungesikuthi ngokholo kuphela bf . 25 Ngokunjalo-ke loRahabi bg  isifebe kalungisiswanga ngemisebenzi yini, esezemukele bh  izithunywa, eseziphumise ngenye indlela? 26 Ngoba njengalokhu umzimba ngaphandle bi  komoya ufile, ngokunjalo lokholo ngaphandle kwemisebenzi lufile bj .

Copyright information for Ndebele