aMat. 23.8. Roma 2.20,21. 1 Tim. 1.7.
bSeb. 13.1.
c1 Kho. 8.46.
d2.10.
e1.19,26.
f2.10.
gMat. 12.37.
h1.4.
i1.26. 3.3.
jHlab. 32.9; 39.1.
k1.26. 3.3.
lZaga 16.27. Zaga 12.18; 15.1,2.
m1.26. Mat. 15.11,18.
oLuka 16.24. Hlab. 120.2-4.
pMat. 5.22.
qHlab. 140.3. Tshu. 10.11.
r1.27.
sGen. 1.26.
tGal. 6.4.
u2.18.
vGal. 1.13. 1 Pet. 2.12.
w1.21.
x3.16. Roma 13.13. Seb. 5.17; 1 Kor. 3.3.
y3.16. Gal. 5.20.
z3.17. 1.17.
aa1 Kor. 2.6,7.
ab3.16. Roma 13.13. Seb. 5.17; 1 Kor. 3.3.
ac3.16. Gal. 5.20.
ad1 Kor. 2.6,7.
ae3.17. 1.17.
afHeb. 12.11.
agFil. 4.5.
ahGal. 5.22.
ai2.4. 2 Kor. 5.16.
akRoma 12.9.
alHeb. 12.11.
amFil. 1.11. Gal. 6.8.
anHeb. 12.11.
aoMat. 5.9.

James 3

Izono zolimi

Lingabi a  ngabafundisi b  abanengi, bazalwane bami, lisazi ukuthi sizakwemukela isigwebo esikhulu. Ngoba sonke siyakhubeka ezintweni ezinengi c, d . Uba umuntu e  engakhubeki elizwini f , lowo g  uyindoda epheleleyo h , elamandla okukhina lomzimba wonke i . Khangela, sifaka j  amatomu k  emilonyeni yamabhiza ukuze asilalele, sibe sesiqondisa umzimba wonke wawo kwenye indlela. Khangela, lemikhumbi, lanxa imikhulu kangaka njalo iqhutshwa yimimoya elamandla, iyaqondiswa kwenye indlela ngephinyana nje, lapho isifiso somtshayeli esifuna khona. Lunjalo lolimi luyisitho esincinyane, kanti luzincoma kakhulu. Khangela, umlilo omncinyane uyatshisa izigodo ezingakanani! Ulimi l  lalo lungumlilo, umhlaba wobubi; lunjalo ulimi lubekwe phakathi kwezitho zethu, lungcolisa m  umzimba wonke, luthungele indlela
 indlela: Gr.,  ivili.
yempilo, njalo luthungelwa o  yisihogo p .
Ngoba yonke imvelo yokubili izinyamazana lezinyoni, kokubili ezihuquzelayo lezidalwa zolwandle, iyathanjiswa njalo isithanjisiwe ngemvelo yabantu; kodwa ulimi kakulamuntu ongaluthambisa; luyibubi obungenqotshwe, lugcwele ubuhlungu obubulalayo q . Ngalo siyabonga uNkulunkulu ngitsho uBaba r , langalo siqalekisa abantu abenziwe ngokufanana loNkulunkulu s ; 10 emlonyeni ofananayo kuyaphuma ukubonga lenhlamba. Lezizinto kazifanelanga, bazalwane bami, zenzeke njalo. 11 Kambe umthombo emgodini ofananayo ungagobhoza yini okumnandi lokubabayo? 12 Kambe, bazalwane bami, umkhiwa ungathela imihlwathi yini, loba ivini umkhiwa? Ngokunjalo kakulamthombo oveza amanzi alitswayi lamnandi.

Ukuhlakanipha okuvela phezulu

13 Ngubani ohlakaniphileyo loqedisisayo t  phakathi kwenu? Katshengise u  imisebenzi yakhe ekuziphatheni kuhle v  ngobumnene benhlakanipho w . 14 Kodwa uba lilomhawu obabayo x  lombango y  enhliziyweni yenu, lingazincomi liqambele amanga iqiniso. 15 Lokhu kayisiyo inhlakanipho eyehla ivela phezulu z , kodwa ingeyomhlaba aa , ngeyemvelo, eyamadimoni. 16 Ngoba lapho okukhona umhawu ab  lombango ac , lapho kukhona isiphithiphithi lazo zonke izenzo ezimbi. 17 Kodwa inhlakanipho ad  evela phezulu eyokuqala ihlanzekile ae , emva kwalokho ibe lokuthula af , ibe mnene ag , ilalele, igcwele isihawu lezithelo ezinhle ah , kayilakubandlulula ai,
 ukubandlulula: kumbe,  inkani.
futhi ingelakuzenzisa ak .
18 Lesithelo sokulunga al, am  sihlanyelwa ekuthuleni kulabo abenza ukuthula an, ao .

Copyright information for Ndebele