cRoma 7.23. 1 Pet. 2.11. Roma 6.13.
d5.6.
e1 Kor. 12.31.
fZaga 1.28.
gRoma 8.26. 1 Joha. 5.14.
iHlab. 73.27. & Mat. 12.39.
j1 Joha. 2.15. Mat. 6.24.
kRoma 8.7. Efe. 2.15.
l1.27. Joha. 15.19; 17.14. Gal. 1.10.
m2.23.
nGen. 6.5; 8.21. Num 11.29. Zaga 21.10.
pMat. 13.12.
qHeb. 2.6.
rZaga 3.34. 1 Pet. 5.5. Jobe 22.29. Hlab. 138.6. Zaga 29.23. Luka 1.52. Mat. 23.12.
sZaga 3.34. 1 Pet. 5.5. Jobe 22.29. Hlab. 138.6. Zaga 29.23. Luka 1.52. Mat. 23.12.
t4.10.
u1 Pet. 5.8,9. Efe. 4.27; 6.11.
v2 Lan. 15.2. Luka 15.20.
wIsa. 1.16.
xJer. 4.14. 1 Pet. 1.22. 1 Joha. 3.3.
y1.8.
zMat. 5.4.
aa4.10.
ab4.6,7. 1 Pet. 5.6. 2 Lan. 12.7.
ac5.9. 1 Pet. 2.1. Efe. 4.31.
adMat. 7.1.
ae2.8.
afRoma 2.13.
agMat. 10.28.
ahRoma 14.4.
ai5.1.
ajZaga 27.1. Luka 12.18-20.
akMat. 20.12. Isam. 13.5.
al2 Pet. 2.3.
am1.10. Jobe 7.7. Hlab. 102.3. 1 Kor. 7.31.
anSeb. 18.21.
ao1.9.
ap1 Joha. 2.16. Roma 1.30. 2 Tim. 3.2.
aq1 Kor. 5.6.
ar2 Kor. 7.4.
asLuka 12.47,48. Joha. 9.41; 15.22. 2 Pet. 2.21. Roma 1.20,21,32; 2.17,18,23. 1 Tim. 1.13.

James 4

UJakobe uxwayisa ngokulwa phakathi kwabazalwane

Zivela ngaphi izimpi lokulwa
 lokulwa: kumbe,  ingxabano.
phakathi kwenu? Kakuveli lapha yini, enkanukweni
 inkanuko: kumbe,  intokozo.
zenu ezilwayo ezithweni zenu c ?
Liyafisa, kodwa kalila; liyabulala d  njalo lilomhawu, kodwa lingeke lazuza e ; liyalwa futhi lenza impi, kodwa kalila, ngoba kaliceli; liyacela njalo kalemukeli f , ngoba licela kubi g , ukuze likuchithele enkanukweni
 inkanuko: kumbe,  intokozo.
zenu.
Zifebe lezifebekazi i , kalazi yini ukuthi ukuthanda j  umhlaba kuyibutha kuNkulunkulu k ? Ngakho loba ngubani othanda ukuba ngumngane womhlaba, wenziwa isitha sikaNkulunkulu l . Kumbe licabanga yini ukuthi umbhalo utsho ize m : Umoya ohlala kithi ufisa kumona n,
 kumona: kumbe,  ngomona.
?
Kodwa uyanika umusa omkhulu p ; ngakho uthi q : UNkulunkulu umelana labazigqajayo r , kodwa abathobekileyo uyabapha umusa. Ngakho zehliseleni s, t  kuNkulunkulu, melanani loSathane u , njalo uzalibalekela. Sondelani kuNkulunkulu, laye uzasondela kini v ; gezani izandla w , zoni, njalo lihlanze izinhliziyo x , banhliziyombili y . Danani lilile likhale z ; ukuhleka kwenu kakuphendulwe ukulila, lentokozo ukudana. 10 Zithobeni aa, ab  phambi kweNkosi, njalo izaliphakamisa.

11 Lingahlebani ac , bazalwane. Lowo ohleba umzalwane, amehlulele umzalwane wakhe ad , uhleba umlayo, ehlulela umlayo ae ; kodwa uba esehlulela umlayo, kawusumenzi womlayo af , kodwa umahluleli. 12 Munye ummisumlayo, olamandla okusindisa lokubhubhisa ag ; wena ungubani owahlulela omunye ah ?

UJakobe usola abathanda inzuzo labanothileyo

13 Lalelani-ke lina ai  elithi: Lamuhla aj  loba kusasa sizakuya emzini othile, sihlale khona ak  umnyaka owodwa sithengiselane sizuze al ; 14 elingakwaziyo okwakusasa. Ngoba iyini impilo yenu? Ngoba iyinkungu am  ebonakala okwesikhatshana, emva kwalokho ibisinyamalala; 15 endaweni yalokho ngabe lithi: Uba iNkosi ivuma an , njalo sizaphila, sibe sesisenza lokhu kumbe lokhuyana. 16 Kodwa khathesi liyazincoma ao  ekuzigqajeni kwenu ap ; konke aq  ukuzincoma okunje kubi ar . 17 Ngakho lowo okwaziyo ukwenza okuhle as  kodwa engakwenzi, kuyisono kuye.

Copyright information for Ndebele