a4.13.
bLuka 6.24. Zaga 11.28. Amos 6.1. 1 Tim. 6.9.
cRoma 3.16.
dMat. 6.20.
e2.2.
fJobe 13.28.
gRoma 2.5. Jobe 20.23. Mat. 6.19.
h5.8,9.
iLevi 19.13. Jobe 24.10,11. Jer. 22.13.
jLuka 21.21.
kDute. 24.15. Isam. 18.5.
lRoma 9.29.
mJobe 21.13. Luka 16.19.
nAmos 6.4. 1 Tim. 5.6.
oJer. 12.3. 1 Sam. 9.12,13. Hez. 34.3.
p2.6.
q4.2.
rSeb. 3.14.
s5.8. 1 Thes. 2.19.
tLuka 8.15.
uDute. 11.14.
vDute. 11.14.
wJobe 29.23.
xLuka 8.15.
y1 Thes. 3.13.
z5.7. 1 Pet. 4.7. Roma 13.11.
ab1 Pet. 4.5. Isam. 22.12.
acMat. 24.33. Mark. 13.29. 1 Kor. 4.5.
adHeb. 4.11. 2 Pet. 2.6.
aeMat. 5.12.
af2 Pet. 1.21.
agMat. 5.10.
ahMat. 10.22.
aiJobe 1.21,22 & 2.10.
ajJobe 42.10,12.
akNani 14.18.
alLuka 6.36.
amMat. 5.34-37. Mal. 3.5. Heb. 6.16.
an2 Kor. 1.17,18.
aoRoma 15.9. 1 Kor. 14.15. Efe. 5.19.
apSeb. 11.30.
aqMark. 6.13. Mark. 16.18.
ar5.16. Seb. 28.8.
asMat. 9.21,22.
atIsa. 33.24. Mat. 9.2. Mark. 2.5. Luka 5.20. 1 Joha. 5.16.
auMat. 13.15. Luka 4.18. Heb. 12.13.
av2 Kor. 1.6; 1 Tim. 2.1.
aw2 Kor. 1.6; 1 Tim. 2.1.
axGen. 20.17. Nani 11.2. Dute. 9.18-20. Josh.10.12. 1 Sam. 12.18. 1 Kho. 13.6; 17.20. 2 Kho. 4.33; 19.15-20; 20.2-5. Jobe 42.8. Hlab. 10.17; 34.15; 145.18. Zaga 15.29. Joha. 9.31. Seb. 8.24. 1 Pet. 3.12. Eks. 8.8. & Mat. 7.7.
aySeb. 14.15.
az1 Kho. 17.1. Isam. 11.6.
ba1 Kho. 17.1. Isam. 11.6.
bbLuka 4.25.
bc1 Kho. 18.42,45.
bdMat. 18.15. Gal. 6.1.
beZaga 11.30.
bfRoma 11.14.
bgSeb. 27.37.
bhZaga 10.12. 1 Pet. 4.8 Hlab. 32.1. Roma 4.7.

James 5

Minani-ke a  lina abanothileyo b , khalani lilile ngenxa yenhlupheko zenu ezilehlelayo c . Inotho yenu ibolile d , lezembatho zenu e  zidliwe yinundu f ; igolide lenu lesiliva kuthombile, lokuthomba kwakho kuzakuba yibufakazi kini, njalo kuzakudla inyama yenu njengomlilo. Lizibekela g  inotho ensukwini zokuphela h . Khangela, umvuzo wezisebenzi i  ezigunde amasimu enu j , oncitshwe yini, uyakhala; lokukhala kwabavuni k  kungene endlebeni zeNkosi yamabandla l . Libusile m  ngokuzithokozisa emhlabeni, latamasa n ; linonise inhliziyo zenu njengesukwini lokuhlatshwa o , limlahlile p , lambulala q  olungileyo r ; kamelananga lani.

Mayelana lokubekezela

Ngakho bekezelani, bazalwane, kuze kube sekufikeni kweNkosi s . Khangela, umlimi uyalindela isithelo somhlabathi esiligugu, asibekezelele t , size sizuze izulu elokuqala u  lelokucina v, w . Lani bekezelani x , liqinise inhliziyo zenu y , ngoba ukufika kweNkosi kuyasondela z . Lingasolani
 ukusola: kumbe,  ukububula.
, bazalwane, ukuze lingalahlwa; khangela, uMahluleli ab  umi emnyango ac .
10 Thathani isibonelo ad  sokuhlupheka, bazalwane bami, lesokubekezela, abaprofethi ae  abakhuluma ebizweni leNkosi af . 11 Khangela, sithi babusisiwe ag  ababekezelayo ah ; lizwile ukubekezela kukaJobe ai , laselibona ukucina kweNkosi aj , ukuthi iNkosi ilesihawu ak  esikhulu lobubele al .

Mayelana lokufunga, langokukhuleka, langokusiza abaduhileyo

12 Kodwa phambi kwakho konke, bazalwane bami, lingafungi am , kumbe ngezulu, loba ngomhlaba, loba yisiphi esinye isifungo; kodwa kakuthi uyebo wenu abe nguyebo, lohatshi nguhatshi an ; ukuze lingaweli ekulahlweni.

13 Kukhona ohluphekayo yini phakathi kwenu? Kakhuleke. Kukhona othokozayo yini? Kahlabele indumiso ao . 14 Kukhona ogulayo phakathi kwenu yini? Kabizele kuye abadala bebandla ap , babesebekhuleka phezu kwakhe, bamgcobe aq  ngamafutha ebizweni leNkosi; 15 lomkhuleko wokholo ar  uzamsindisa ogulayo as , leNkosi izamlulamisa; uba-ke enzile izono at , kuzathethelelwa kuye. 16 Vumani iziphambeko omunye komunye, likhulekelane, ukuze lisiliswe au . Umkhuleko oqinileyo av, aw, ax  wolungileyo ulamandla kakhulu. 17 UElija wayengumuntu olemizwa ay  efanana leyethu, wasekhuleka umkhuleko wokuthi lingani az ; njalo kalinanga ba  emhlabeni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha bb ; 18 wasebuya ekhuleka bc , lezulu lanika izulu, lomhlaba wathela isithelo sawo.

19 Bazalwane, uba omunye kini ephambuka eqinisweni, lomunye angambuyisa bd , 20 yazi ukuthi obuyise isoni be  ekuduheni kwendlela yaso uzasindisa bf  umphefumulo ekufeni bg , usibekele inkithinkithi yezono bh .

Copyright information for Ndebele