Jeremiah 1

Ubizo lukaJeremiya

Amazwi kaJeremiya, indodana kaHilikhiya omunye wabapristi ababeseAnathothi elizweni lakoBhenjamini. Ilizwi le Nkosi lafika kuye ensukwini zikaJosiya indodana kaAmoni, inkosi yakoJuda, ngomnyaka wetshumi lantathu wokubusa kwakhe; lafika futhi ensukwini zikaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, kwaze kwaba sekupheleni komnyaka wetshumi lanye kaZedekhiya indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, kwaze kwaba sekuthunjweni kweJerusalema enyangeni yesihlanu.

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lisithi:

Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakazalwa ngakwehlukanisa, ngakubeka umprofethi ezizweni. Ngasengisithi: Hawu Nkosi Jehova! Khangela, angikwazi ukukhuluma ngoba ngingumntwana nje. Kodwa i Nkosi yathi kimi: Ungatsho ukuthi: Ngingumntwana nje, ngoba kubo bonke engikuthuma kubo uzakuya, lakho konke engikulaya khona uzakukhuluma. Ungabesabi, ngoba ngilawe ukukuvikela, kutsho i Nkosi. I Nkosi yasiselula isandla sayo, yathinta umlomo wami, yathi kimi: Khangela, sengibekile amazwi ami emlonyeni wakho. 10 Ngiyakubeka lamuhla phezu kwezizwe laphezu kwemibuso, ukusiphuna lokudiliza, ukubhubhisa lokuchitha, ukwakha lokuhlanyela.

11 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lisithi: Jeremiya, ubonani? Ngathi: Ngibona uswazwi lwe-alimondi*. 12 I Nkosi yasisithi kimi: Ubone kuhle, ngoba ngiyalilinda ilizwi lami ukuze ngilenze.

13 Ilizwi le Nkosi lafika kimi ngokwesibili lisithi: Ubonani? Ngathi: Ngibona imbiza ebilayo, ifulathele enyakatho. 14 I Nkosi yasisithi kimi: Okubi kuzaqubuka enyakatho, kubehlele bonke abakhileyo elizweni. 15 Ngoba khangela, ngiyabiza izizwe zonke zemibuso yenyakatho, kutsho i Nkosi; amakhosi azo azafika, wonke azamisa izihlalo zawo zobukhosi emasangweni eJerusalema, azingelezele imiduli yayo yonke, lemizi yonke yakoJuda. 16 Ngizabamemezelela izigwebo zami ngenxa yabo bonke ububi babo ngokungihlamuka kwabo. Batshisela abanye onkulunkulu impepha, bakhonza imisebenzi yezandla zabo.

17 Kodwa wena, bopha ukhalo lwakho, usuke, ukhulume kibo konke engikulaya khona. Ungabesabi, hlezi ngehlisele phezu kwakho ukwesaba phambi kwabo. 18 Ngoba khangela, ngikwenzile lamuhla waba njengomuzi obiyelweyo, lensika yensimbi, lemiduli yethusi, ukumelana lelizwe lonke, wonke amakhosi akoJuda, leziphathamandla zalo, labapristi balo, labantu balo. 19 Bazakulwa bemelene lawe, kodwa kabayikukwehlula, ngoba ngilawe ukukuvikela, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele