Jeremiah 10

Izithombe zingonkulunkulu bamanga; yi Nkosi kuphela enguNkulunkulu

Zwanini ilizwi i Nkosi elikhuluma kini, lina ndlu kaIsrayeli. I Nkosi ithi:

Lingayifundi indlela yabezizwe, lingatshaywa luvalo ngezibonakaliso zamazulu, ngoba bona abezizweni bayazesaba;
izithombe zabezizwe ziyize. Ngoba kuganyulwa isihlahla ehlathini, sibazwe ngehloka lombazi; abantu basicecisa ngesiliva langegolide, basibethela ngesando lezipikili ukuze singasuki. Izithombe zabo zinjengesihlahla selala emasimini, kazikhulumi, futhi ziyathwalwa, ngoba kazihambi; lingazesabi, ngoba kazilamandla okwenza okubi, lokuhle kazilakukwenza.

Kakho onjengawe,  Nkosi, ngoba umkhulu, lebizo lakho likhulu kakhulu. Ngubani ongaze wakwesaba, wena Nkosi yezizwe? Ngoba kukufanele. Ngoba phakathi kwabahlakaniphileyo bonke bezizwe, lakuyo yonke imibuso yabo, kakho onjengawe. Bonke bayizithutha leziphukuphuku; izithombe zesigodo zingabafundisa ulutho yini? Isiliva esikhandiweyo sivela eTarshishi, legolide livela eOfiri. Ukwenza izithombe kungumsebenzi wesisebenzi lowezandla zomkhandi, zigqokiswe okuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende; konke kungumsebenzi wezingcitshi. 10 Kodwa i Nkosi inguNkulunkulu weqiniso, inguNkulunkulu ophilayo lenkosi yaphakade. Ekuthukutheleni kwayo umhlaba uyazamazama, lezizwe kazilakukumela ukufutheka kwayo. 11 Tshono kubo uthi: Onkulunkulu abangenzanga iphezulu lomhlaba bazabhubha emhlabeni langaphansi kwezulu. 12 Owenza umhlaba ngamandla akhe, omise ilizwe ngenhlakanipho yakhe, langokuqedisisa kwakhe wendlala amazulu. 13 Lapho ekhupha ilizwi lakhe, amanzi ayahlokoma emazulwini; uyakhupha inkungu emikhawulweni yomhlaba, enze imibane iphazime lapho lisina, akhuphe umoya eziphaleni zakhe. 14 Bonke abantu bayizithutha, kabalalwazi; wonke umkhandi uyangiswa yizithombe zakhe, ngoba izithombe zakhe ezibunjiweyo ziyinkohliso, kazilamphefumulo. 15 Ziyize nje, zingumsebenzi wenkohliso; ngesikhathi sempindiselo yazo ziyabhubha. 16 UNkulunkulu kaJakobe kanjengazo, ngoba nguye owadala zonke izinto, uIsrayeli yisizwe asikhethayo; ubizwa ngokuthi yi Nkosi yamabandla. 17 Qoqa impahla yakho elizweni, wena ovinjezelweyo. 18 Ngoba i Nkosi ithi: Khangela, ngiyabaphosela ngaphandle abakhileyo elizweni ngalesisikhathi; ngizabacindezela baphele nya.

Ukuchitheka kwelakoJuda

19 Maye mina ngenxa yokulimala kwami! Inxeba lami libi. Kodwa ngathi mina: Lokhu kungumkhuhlane wami engifanele ukuwuthwala. 20 lthente lami lidilikile, lentambo zalo zonke ziqamukile; abantwana bami basukile kimi, kabasekho; kakho ongangimisela ithente lami futhi, longalengisa amakhetheni alo. 21 Abelusi babantu bayiziphukuphuku, kababuzanga e Nkosini; ngakho kabaphumelelanga, lemihlambi yabo ihlakazekile. 22 Khangela, kulamahungahunga okuthi kukhona ukuzamazama okukhulu okusuka elizweni lenyakatho, okuzakwenza yonke imizi yakoJuda ibe yinkangala lendawo yamakhanka.

23 Ngiyazi,  Nkosi, ukuthi indlela yomuntu kayikho emandleni akhe, umuntu kalamandla ukuqondisa ukuhamba kwakhe. 24 Siqondisa, wena  Nkosi, kodwa kube ngokufaneleyo, kungabi ngolaka lwakho, hlezi usenze sibe yinto engesilutho. 25 Thululela ulaka lwakho phezu kwezizwe ezingakwaziyo, laphezu kwensendo ezingabizi ebizweni lakho; ngoba bamdlile uJakobe, bamdlile bamqeda, bayichitha indawo yakhe yokuhlala.

Copyright information for Ndebele