Jeremiah 10

Izithombe zingonkulunkulu bamanga; yi Nkosi kuphela enguNkulunkulu

1 Zwanini ilizwi i Nkosi elikhuluma kini, lina ndlu kaIsrayeli. 2I Nkosi ithi:

Lingayifundi indlela yabezizwe, lingatshaywa luvalo ngezibonakaliso zamazulu, ngoba bona abezizweni bayazesaba;
3izithombe zabezizwe ziyize. Ngoba kuganyulwa isihlahla ehlathini, sibazwe ngehloka lombazi; 4abantu basicecisa ngesiliva langegolide, basibethela ngesando lezipikili ukuze singasuki. 5Izithombe zabo zinjengesihlahla selala emasimini, kazikhulumi, futhi ziyathwalwa, ngoba kazihambi; lingazesabi, ngoba kazilamandla okwenza okubi, lokuhle kazilakukwenza.

6Kakho onjengawe,  Nkosi, ngoba umkhulu, lebizo lakho likhulu kakhulu. 7Ngubani ongaze wakwesaba, wena Nkosi yezizwe? Ngoba kukufanele. Ngoba phakathi kwabahlakaniphileyo bonke bezizwe, lakuyo yonke imibuso yabo, kakho onjengawe. 8Bonke bayizithutha leziphukuphuku; izithombe zesigodo zingabafundisa ulutho yini? 9Isiliva esikhandiweyo sivela eTarshishi, legolide livela eOfiri. Ukwenza izithombe kungumsebenzi wesisebenzi lowezandla zomkhandi, zigqokiswe okuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende; konke kungumsebenzi wezingcitshi. 10Kodwa i Nkosi inguNkulunkulu weqiniso, inguNkulunkulu ophilayo lenkosi yaphakade. Ekuthukutheleni kwayo umhlaba uyazamazama, lezizwe kazilakukumela ukufutheka kwayo. 11Tshono kubo uthi: Onkulunkulu abangenzanga iphezulu lomhlaba bazabhubha emhlabeni langaphansi kwezulu. 12Owenza umhlaba ngamandla akhe, omise ilizwe ngenhlakanipho yakhe, langokuqedisisa kwakhe wendlala amazulu. 13Lapho ekhupha ilizwi lakhe, amanzi ayahlokoma emazulwini; uyakhupha inkungu emikhawulweni yomhlaba, enze imibane iphazime lapho lisina, akhuphe umoya eziphaleni zakhe. 14Bonke abantu bayizithutha, kabalalwazi; wonke umkhandi uyangiswa yizithombe zakhe, ngoba izithombe zakhe ezibunjiweyo ziyinkohliso, kazilamphefumulo. 15Ziyize nje, zingumsebenzi wenkohliso; ngesikhathi sempindiselo yazo ziyabhubha. 16UNkulunkulu kaJakobe kanjengazo, ngoba nguye owadala zonke izinto, uIsrayeli yisizwe asikhethayo; ubizwa ngokuthi yi Nkosi yamabandla. 17Qoqa impahla yakho elizweni, wena ovinjezelweyo. 18Ngoba i Nkosi ithi: Khangela, ngiyabaphosela ngaphandle abakhileyo elizweni ngalesisikhathi; ngizabacindezela baphele nya.

Ukuchitheka kwelakoJuda

19Maye mina ngenxa yokulimala kwami! Inxeba lami libi. Kodwa ngathi mina: Lokhu kungumkhuhlane wami engifanele ukuwuthwala. 20lthente lami lidilikile, lentambo zalo zonke ziqamukile; abantwana bami basukile kimi, kabasekho; kakho ongangimisela ithente lami futhi, longalengisa amakhetheni alo. 21Abelusi babantu bayiziphukuphuku, kababuzanga e Nkosini; ngakho kabaphumelelanga, lemihlambi yabo ihlakazekile. 22Khangela, kulamahungahunga okuthi kukhona ukuzamazama okukhulu okusuka elizweni lenyakatho, okuzakwenza yonke imizi yakoJuda ibe yinkangala lendawo yamakhanka.

23Ngiyazi,  Nkosi, ukuthi indlela yomuntu kayikho emandleni akhe, umuntu kalamandla ukuqondisa ukuhamba kwakhe. 24Siqondisa, wena  Nkosi, kodwa kube ngokufaneleyo, kungabi ngolaka lwakho, hlezi usenze sibe yinto engesilutho. 25Thululela ulaka lwakho phezu kwezizwe ezingakwaziyo, laphezu kwensendo ezingabizi ebizweni lakho; ngoba bamdlile uJakobe, bamdlile bamqeda, bayichitha indawo yakhe yokuhlala.

Copyright information for Ndebele