Jeremiah 11

UJeremiya lesivumelwano

Ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya lathi: Zwana amazwi alesisivumelwano, ukhulume ebantwini bakoJuda labeJerusalema. Uthi kibo: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Uqalekisiwe umuntu ongalaleli amazwi alesisivumelwano, engalaya ngawo oyihlo lapho ngibakhupha elizweni leGibhithe, esithandweni sokuncibilikisa insimbi, ngathi: Lalelani ilizwi lami, lenze konke engilitshela khona, libe ngabantu bami, lami ngibe nguNkulunkulu wenu, ukuze ngigcwalise isifungo engasifunga kuboyihlo ukubanika ilizwe eligeleza uchago loluju, njengoba kunjalo lalamuhla. Ngasengiphendula ngisithi: Yebo,  Nkosi.

I Nkosi yathi kimi: Tshumayela wonke lamazwi emizini yakoJuda lendleleni zeJerusalema, uthi: Zwanini amazwi alesisivumelwano, liwagcine. Ngoba ngabalayisisa oyihlo ekubakhupheni kwami elizweni leGibhithe, ngivuke ngovivi, ngisalilaya lalamuhla ngisithi: Lalelani ilizwi lami. Kodwa kabezwanga, kabalalelanga; kodwa benza kwaba ngulowo lalowo ngokwenkani yenhliziyo yakhe. Ngasengisehlisela phezu kwabo wonke lamazwi alesisivumelwano engabalaya ukuwagcina, kodwa kabawagcinanga.

I Nkosi yabuya yathi kimi: Kukhona ukuhlamuka phakathi kwabantu bakoJuda labakhileyo eJerusalema. 10 Sebebuyele ebubini babokhokho babo abala ukuzwa ilizwi lami; balandela abanye onkulunkulu ukuze babakhonze; indlu yakoIsrayeli leyakoJuda zisephulile isivumelwano sami engasenza laboyise.

11 Ngakho-ke, khangela, ngizabehlisela okubi, kabayikukuphepha; lalapho bekhala kimi, kangiyikubezwa, kutsho i Nkosi. 12 Imizi yakoJuda labeJerusalema bangahamba bayekhala kubonkulunkulu ababatshisela impepha, kodwa kabayikubasiza ngesikhathi sokuhlupheka kwabo. 13 Ngoba onkulunkulu bakho banengi njengemizi yakho, wena Juda, lamalathi owakhele into elehlazo manengi njengezindlela zeJerusalema amalathi okutshisela uBhali impepha. 14 Ngakho-ke ungabakhulekeli lababantu, ungaphakamisi ilizwi lakho ukuthi ubakhulekele, ngoba kangiyikubezwa mhla bekhale kimi ngesikhathi sokuhlupheka kwabo.

15 Othandekayo wami ufunani endlini yami lokhu wenza okubi? Izifungo lenyama yemihlatshelo kungakuvikela yini ekuhluphekeni okuzayo? Ungathokoza ngakho yini? 16 I Nkosi yake yakubiza ngokuthi: Uyisihlahla somhlwathi esiluhlaza, esilezithelo ezinhle; kodwa ngomdumo wesiphepho esikhulu izasithungela ngomlilo lengatsha zaso zitshiswe. 17 I Nkosi yamabandla eyakuhlanyelayo ikhulumile okubi ngawe, ngenxa yobubi obenziwe yindlu yakoIsrayeli leyakoJuda, bangicunula ngokutshisela uBhali impepha.

Icebo lokubulala uJeremiya

18 I Nkosi yangitshengisa, lami ngakwazi. Wena wangitshengisa izenzo zabo ezimbi. 19 Kodwa mina nganginjengewundlu elasiwa ekuhlatshweni. Ngangingazi ukuthi benza amacebo amabi ngami, besithi: Asisiqume isihlahla sisemanzi; asimqume asuke elizweni labaphilayo, lebizo lakhe lingabe lisaziwa. 20 Kodwa,  Nkosi yamabandla, owahlulela ngokulunga, ohlolayo inhliziyo lengqondo, kangibone impindiselo yakho kibo, ngoba nginikele udaba lwami kuwe. 21 Ngakho-ke i Nkosi ithi ngabantu beAnathothi abadinga impilo yakho besithi: Ungaprofethi ngebizo le Nkosi hlezi sikubulale; 22 I Nkosi yamabandla ithi: Khangela, ngizabatshaya; amajaha abo azabulawa ngenkemba, amadodana lamadodakazi abo abulawe yindlala; 23 kakuyikusala muntu; ngoba ngizabehlisela okubi abantu beAnathothi ngomnyaka wempindiselo yabo.

Copyright information for Ndebele