Jeremiah 12

Ukusola kukaJeremiya

1 Ulungile, wena  Nkosi, loba ngisola kuwe; kanti ngizabeka ukusola kwami phambi kwakho. Kungani indlela yababi iphumelela? Kungani bephumelela bonke ababi? 2Uyabahlanyela wena, bamile, bakhule, bathele izithelo, bathanda ukukhuluma ngawe, kanti inhliziyo zabo zikhatshana lawe. 3Kodwa, wena  Nkosi, uyangazi, uyangibona, uyahlola inhliziyo yami ukuthi injani kuwe. Bakhuphe njengezimvu zokuhlatshwa, ubalungisele usuku lokuhlatshwa. 4Koze kube nini ilizwe likhala, lotshani bonke beganga bubuna? Ngenxa yobubi balabo abakhileyo khona inyamazana lenyoni ziyabhubha, ngoba abantu bathi: Kayiyikubona esikwenzayo.

5Uba ugijimile labahamba ngenyawo, bakudinisa, uzancintanisana njani lamabhiza? Uba ungaqinanga elizweni elilokuthula, uzakwenza njani emahlathini eJordani? 6Ngoba abafowenu kanye lendlu kayihlo labo bakukhohlisile, bakuzingela; ungabathembi, loba bekhuluma amazwi amnandi kuwe.

Usizi lwe Nkosi

7Ngiyitshiyile indlu yami, ngibalahlile abantu bami; nginikele othandekayo wami ezandleni zezitha zakhe. 8Abantu bami kimi sebenjengesilwane ehlathini, bayangibhongela, ngakho ngiyabazonda. 9Ilizwe lami linjengenyoni elamabalabala yini? Inyoni ezilesihluku ziyayihlasela inhlangothi zonke yini? Wozani, lina zilo, wozani, lonke ukuze lidle. 10Abelusi abanengi basichithile isivini sami, basinyathezela phansi isabelo sami, isabelo sami esihle basenza saba yinkangala engelalutho. 11Basenzile saba yinkangala, sichithekile, siyakhala kimi; ilizwe lonke lichithekile, kodwa kakulamuntu ozihlupha ngakho. 12Abaphangi bafikile phezu kwawo wonke amadundulu angelalutho asenkangala, ngoba inkemba ye Nkosi iyadla kusukela komunye umngcele welizwe kusiya komunye, kayikho inyama elokuthula. 13Bahlanyele ingqoloyi, bavuna ameva, bazidinise ngokusebenza, kodwa kabazuzanga lutho. Bazakuba lenhloni ngezivuno zabo, ngenxa yolaka oluvuthayo lwe Nkosi.

14I Nkosi ithi mayelana labo bonke omakhelwane ababi abalihlaselayo ilizwe engilinike isizwe sami uIsrayeli ukuthi libe yilizwe labo: Khangela, ngizabasiphuna elizweni labo, ngiyisiphune indlu yakoJuda, ngiyisuse phakathi kwabo. 15Emva kokubasiphuna kwami, ngizabuya ngibe lesihawu kubo, ngibabuyise futhi kube ngulowo lalowo endaweni yakhe lelizweni lakibo. 16Kuzakuthi uba bezazifunda kuhle indlela zabantu bami, bafunge ngebizo lami bathi: Kuphila kukaJehova; njengalokho bafundisa abantu bami ukufunga ngoBhali, bazakwakha phakathi kwabantu bami. 17Kodwa lesosizwe esingalaleliyo ngizasisiphuna isibili, ngisibhubhise, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele