Jeremiah 14

Ilizwi le Nkosi mayelana lokubalela kwelanga

Ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya mayelana lokubalela kwelanga lathi:

UJuda uyalila, lemizi yakhe idangele, abantu bakhe bahlezi phansi bayakhala, lokukhala kweJerusalema kuyezwakala. Iziphathamandla zakhe zithuma inceku zazo ukuze ziyekukha amanzi, zifika emithonjeni, kodwa kazitholi manzi, zibuyele inkonxa zazo zingelalutho, zilenhloni, zidanile, zimbomboza amakhanda. Ngenxa yokuthi umhlaba womile, ngoba kungekho izulu elizweni, abalimi balenhloni, bambomboza amakhanda abo. Lezimpala ziyazala ziwatshiye egangeni amathole azo, ngoba kungelatshani. Labobabhemi beganga bayema emadundulwini angelalutho, baphembele umoya njengamakhanka, lamehlo abo afiphale, ngoba kungelatshani.

Loba izono zethu zisilahla, sebenza, wena  Nkosi, ngenxa yebizo lakho; ngoba sihlamukile kanengi, sonile kuwe. Wena themba likaIsrayeli, mkhululi wakhe ngesikhathi sokuhlupheka, yini ukuthi ube njengowezizweni, ube njengesihambi esiphambukela eceleni ukuhlala okobusuku? Yini ukuthi ube njengomuntu odidekileyo, njengeqhawe elingelakusindisa. Kanti,  Nkosi, uphakathi kwethu, lebizo lakho libizwa phezu kwethu; ungasitshiyi.

10 I Nkosi ithi ngalababantu: Bayakuthanda ukuzula kanje, kabazinqandanga inyawo zabo. Ngalokho i Nkosi kayibemukeli, khathesi izakhumbula ububi babo, ibaphindisele ngezono zabo.

11 I Nkosi yathi kimi: Ungakhulekeli lababantu ukuthi baphiwe okuhle. 12 Loba bezila ukudla, kangiyikuzwa ukukhala kwabo; loba benikela umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla, kangiyikuthokoza ngabo; kodwa ngizabaqeda ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo. 13 Ngasengisithi: Hawu, Nkosi Jehova! Khangela, abaprofethi babatshela bathi: Kaliyikubona inkemba, kaliyikufikelwa yindlala, kodwa ngizalinika ukuthula kulindawo. 14 I Nkosi yathi kimi: Abaprofethi baprofetha amanga ngebizo lami. Kangibathumanga, kangibalayanga, kangikhulumanga kibo; baprofetha kini imibono yamanga, lokuvumisa okuyize, lenkohliso yengqondo zabo. 15 Ngalokho-ke i Nkosi ithi mayelana labaprofethi abaprofetha ngebizo lami, bona ngingabathumanga, abathi: Inkemba lendlala kakuyikufika kulelilizwe. Labobaprofethi bazaqedwa ngenkemba lendlala; 16 kuthi abantu abaprofetha kibo baphoselwe endleleni zeJerusalema, bebulewe yindlala lenkemba, kungasekho muntu wokubangcwaba, bona labomkabo, lamadodana abo lamadodakazi abo. Ngoba ngizakwehlisela ububi babo phezu kwabo.

17 Uzakutsho lelilizwi kibo elokuthi: Amehlo ami kawehlise inyembezi ebusuku lemini zingakhawuli, ngoba intombi emsulwa, indodakazi yabantu bami, ilimele kakhulu, balinyazwe yikutshaywa okubi. 18 Uba ngiphumela ngaphandle, khangela, kugcwele khona ababulewe ngenkemba. Uba ngingena emzini, khangela, abantu ababulawa yindlala. Abaprofethi labapristi bahamba besenza umsebenzi wabo, kodwa bengazi ukuthi benzani.

19 Usumlahlile isibili uJuda yini, leZiyoni iyakunenga? Usitshayeleni singabi lakusiliswa? Salindela ukuthula, kodwa kakuvelanga okuhle. Sahlalela isikhathi sokwelatshwa, kodwa khangela, kwavela ukwesaba. 20 Siyakuvuma ukona kwethu,  Nkosi, lobubi babobaba, ngoba sonile kuwe. 21 Ungasixotshi, ngenxa yebizo lakho, ungaseyisi isihlalo sobukhosi bakho; sikhumbule, ungasephuli isivumelwano osenze lathi. 22 Kambe bakhona yini phakathi konkulunkulu bamanga bezizwe abanganisa izulu? Kumbe amazulu angehlisa izihlambo yini? Hatshi! Angithi nguwe kuphela,  Nkosi, Nkulunkulu wethu? Thina sithembela kuwe, ngoba nguwe ozenzayo zonke lezizinto.

Copyright information for Ndebele