Jeremiah 15

Ukuthukuthela kwe Nkosi ngoJuda

1 I Nkosi yasisithi kimi: Loba bekumi phambi kwami oMozisi loSamuweli, inhliziyo yami yayingekho kulababantu. Basuse phambi kwami, bahambe! 2Lapho bekubuza besithi: Sizakuya ngaphi? uzakuthi kibo: I Nkosi ithi: Abokufa baya ekufeni, abenkemba baya enkembeni, abendlala baya endlaleni, labokuthunjwa baya ekuthunjweni. 3Ngizabamisela inhlobo ezine zababulali, kutsho i Nkosi, ngitsho inkemba yokubulala, izinja zokubabamba, inyoni zamazulu, lenyamazana zeganga zokubadla lokubabhubhisa. 4Ngizabenza ukuthi babe yinto eyesabekayo kuyo yonke imibuso yomhlaba, ngenxa yalokho okwenziwa eJerusalema nguManase indodana kaHezekhiya, inkosi yakoJuda. 5Ngubani ozakuhawukela, wena Jerusalema, lozakukhalela? Ngubani ozaphambukela eceleni ukubuza ngempilo yakho? 6Wena ungilahlile, kutsho i Nkosi, wabuyela emuva; ngalokho-ke ngikuphakamisele isandla sami, ngakuchitha; sengikhathele ngokuphenduka. 7Ngibelile ngesitsha sokwela emizini yelizwe; ngabemuka abantwana, ngababhubhisa abantu bami; ngoba kabaphendukanga endleleni zabo. 8Ngandisile abafelokazi baba banengi okwedlula itshebetshebe lolwandle, ngehlisela phezu kwabonina bamajaha umbulali emini; ngenza usizi lokwesaba kwehlela phezu kwabo bengananzeleli. 9Owazala abayisikhombisa usekhathele, waqaleka; watshonelwa lilanga kusesemini; waba lenhloni, wayangeka. Abaseleyo ngizabanikela ezitheni zabo ukuze babulawe, kutsho i Nkosi.

Ukusola kukaJeremiya

10Maye mina, maye ngomama! Ngoba wangizala ngaba ngumuntu wokuphikisana lokuxabana elizweni lonke. Kangebolekisanga ngalutho, futhi kangebolekanga lutho, kodwa bonke bayangithuka. 11 Nkosi, zonke iziqalekiso zakho kazigcwaliseke uba ngingakukhonzanga ngokupheleleyo, ngingazincengelanga kuwe izitha zami ngesikhathi sokuhlupheka kwazo lesosizi lwazo. 12Umuntu angayephula insimbi, insimbi evela enyakatho kanye lethusi yini? 13Ngizanikela imfuyo yakho lenotho yakho ibe yimpango engabizi mali, ngenxa yezono zakho zonke ezigcwele elizweni lonke lakini. 14Ngizakwenza ukuthi usebenzele zonke izitha zakho elizweni ongalaziyo, ngoba ekuthukutheleni kwami kuphembeke umlilo ozavutha kuze kube nininini.

15Uyazi, wena  Nkosi; ngikhumbula, ungihambele, ungiphindiselele kwabangihluphayo. Ngoba ulokubekezela, ungangisusi; yazi ukuthi ngenxa yakho ngithwele ukuthukwa. 16Ekufikeni kwamazwi akho ngawadla. Ngathokoza ngamazwi akho, futhi athokozisa inhliziyo yami; ngoba ngabizwa ngebizo lakho,  Nkosi, uNkulunkulu wamabandla. 17Kangihlalanga emihlanganweni yabazithokozisayo, futhi kangijabulanga; ngahlala ngedwa nje, ngoba isandla sakho sasiphezu kwami, ngoba ungigcwalise ngokuthukuthela. 18Kungani ubuhlungu bami bungapheli, lamanxeba ami engapholi, elapheke? Uzakuba njengesifula esikhohlisayo kimi, lanjengamanzi angathembekanga yini?

19Ngakho-ke, kutsho i Nkosi, uba ubuya, ngizakwemukela ungisebenzele. Uba ukhuluma okuhle, ungakhulumi okubi, uzakuba njengomlomo wami. Bazakuza kuwe, kodwa wena kawuyikuya kubo. 20Ngizakwenza ukuthi ube ngumduli wethusi obiyelwe ngomthangala kulababantu; bazakulwa bemelene lawe, kodwa kabayikukwehlula, ngoba ngilawe ukukusiza lokukukhulula, kutsho i Nkosi. 21Ngizakukhulula esandleni sababi, ngikwephule ezandleni zabalesihluku.

Copyright information for Ndebele