Jeremiah 16

I Nkosi izatshaya abakoJuda

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lisithi: 2Ungathathi umfazi, ungabi lamadodana lamadodakazi kulindawo. 3Ngoba i Nkosi ithi mayelana lamadodana lamadodakazi azalelwe kulindawo, langabonina laboyise ababazalele kulelilizwe: 4Bazabulawa yikufa okwesabekayo; kabayikulilelwa, futhi kabayikungcwatshwa; bazakuba njengamalongwe emhlabathini. Bazabhujiswa ngenkemba langendlala, lezidumbu zabo zibe yikudla kwenyoni zamazulu lenyamazana zeganga. 5I Nkosi ithi: Ungangeni endlini yesililo, ungayi esililweni ukubakhalela; ngoba ngikususile ukuthula kwami kulababantu, lothando lwami kanye lesihawu, kutsho i Nkosi. 6Bazakufa bonke abakhulu labancinyane kulindawo; kabayikungcwatshwa, futhi kakulamuntu ozabalilela kumbe azisike, loba agele ikhanda lakhe ngenxa yabo. 7Kakho ozabanika abalilayo isinkwa ukubaduduza ngenxa yabafileyo; futhi kakho ozamnathisa inkezo yokududuza ngoyise langonina. 8Kawuyikungena endlini yedili ukuze uhlale labo, udle unathe. 9Ngoba i Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangelani, ensukwini zenu, phambi kwenu, ngizakwenza ukuthi umsindo wentokozo uphele kulindawo, lowenjabulo, lelizwi lomyeni lelomakoti.

10Kuzakuthi lapho ubatshela lababantu wonke lamazwi, bathi kuwe: I Nkosi ikhulumelani konke lokhu okubi okukhulu ngathi? Ububi bethu buyini? Yisiphi isono esisenze e Nkosini uNkulunkulu wethu yini? 11Wena uthi kibo: Kungoba oyihlo bangitshiyile, kutsho i Nkosi; baye kwabanye onkulunkulu, babasebenzela, babakhonza, bangitshiya mina, kabawugcinanga umlayo wami; 12langoba lina lenze okubi okwedlula oyihlo; ngoba khangelani, lonke lilandela inkani yenhliziyo zenu ezimbi, liyala ukungilalela. 13Ngalokho-ke ngizaliphosela ngaphandle kwalelilizwe, liye elizweni elingalazanga lina loyihlo; kulapho lizasebenzela abanye onkulunkulu emini lebusuku, ngoba mina kangiyikulihawukela.

14Ngakho khangela, insuku zizafika, kutsho i Nkosi, lapho kungasayikuthiwa: Kuphila kukaJehova owabakhupha abantwana bakoIsrayeli elizweni leGibhithe; 15kodwa kuzakuthiwa: Kuphila kukaJehova owabakhupha abakoIsrayeli elizweni lenyakatho lemazweni ababexotshelwe kiwo. Ngoba ngizababuyisa elizweni lakibo engalinika oyise.

16Khangelani, ngiyathuma abagoli benhlanzi abanengi, bababambe, kutsho i Nkosi; emva kwalokho ngizathuma abazingeli abanengi, babazingele entabeni zonke, lemaqaqeni wonke, babakhuphe ezimbalwini zamatshe zonke. 17Ngoba ngiyazibona zonke indlela zabo, kazifihlakalanga kimi, lobubi babo kabucatshanga emehlweni ami. 18Ngizaphindisela ngokuphindiweyo ububi babo lezono zabo, ngoba balingcolisile ilizwe lami ngezidumbu zezithombe zabo ezinengekayo, bagcwalisa ilizwe lami ngamanyala abo.

19 Nkosi, wena ongamandla ami lenqaba yami, isiphephelo sami ngosuku lokuhlupheka, izizwe zizafika kuwe zivela emikhawulweni yomhlaba, zithi: Obaba badlile ilifa lamanga kuphela, izinto ezingelamsebenzi ezingasizi lutho. 20Kambe umuntu angazenzela onkulunkulu yini? Labo kabayisibo onkulunkulu. 21Ngakho khangela, ngizabatshengisa lokhu, ngalesisikhathi ngizabazisa amandla ami lobukhulu bami, bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele