Jeremiah 17

Isono sakoJuda

1 Isono sakoJuda sibhaliwe ngepheni yensimbi; ngomcijo wendayimana sibhaliwe enhliziyweni yabo lezimpondweni zamalathi abo, 2abantwana babo besakhumbula amalathi abo, lezixuku zabo eziphansi kwazo zonke izihlahla eziluhlaza, lemaqaqeni aphakemeyo, 3laphezu kwezintaba eziselizweni. Imfuyo yenu layo yonke inotho yenu ngizayinikela ibe yimpango yokuhlawulela izono zenu elizweni lonke lakini. 4Uzaliyekela ngokwakho ilizwe lakho engakunika lona, ngikwenze ukuthi usebenzele izitha zakho elizweni ongalaziyo, ngoba ekuthukutheleni kwami kuphembeke umlilo ozavutha kuze kube nininini.

5I Nkosi ithi:

Uqalekisiwe umuntu othemba abantu, owenza inyama ibe yingalo yakhe, olenhliziyo edela i Nkosi.
6Unjengesihlahlana enkangala, kayikubona okuhle lokukodwa. Uzahlala endaweni ezomileyo enkangala, elizweni eligcwele itswayi, elingahlalwa muntu. 7Ubusisiwe umuntu othemba i Nkosi, othemba lakhe lise Nkosini. 8Unjengesihlahla esihlanyelwe emanzini, esinabisela impande zaso emfuleni, esingesabi lapho kufika ukutshisa, lemahlamvu aso ahlala eluhlaza; kasethuki lemnyakeni wokubalela kwelanga, ngoba kasiyekeli ukuthela izithelo.

9Inhliziyo iyakhohlisa okwedlula izinto zonke, futhi imbi kakhulu. Ngubani ongayazi? 10Mina  Nkosi ngiyahlola ingqondo, ngiyilinge inhliziyo, ukuze nginike wonke umuntu okufanele indlela zakhe, lokufanele izenzo zakhe.

11Njengenkwali efukamela amatsiyane engawazalanga, kunjalo-ke lowomuntu ozuze inotho ngokungalungi; phakathi kwensuku zakhe izamtshiya, abe yisithutha ekucineni. 12Indlu yethu engcwele injengesihlalo sobukhosi esilenkazimulo, esabekwa phezulu kusukela ekuqaleni. 13Wena  Nkosi, olithemba likaIsrayeli, bonke abakudelayo bazayangeka, labakutshiyayo bazaqedwa emhlabeni, ngoba bayidelile i Nkosi engumthombo wamanzi aphilayo. 14Ngisilisa, wena  Nkosi, ngisile; ungikhulule ukuze ngikhululwe; ngoba nguwe engikudumisayo.

15Khangela, bathi kimi: Lingaphi ilizwi le Nkosi? Kalize phela! 16Kodwa mina kangikukhuthazanga ukuthi wenze okubi, futhi kangilufisanga usuku lokuhlupheka, lokhu uyakwazi; okwaphuma emlonyeni wami kwakuphambi kwakho. 17Ungabi ngokwesabekayo kimi, ngoba wena uyisiphephelo sami esukwini olubi. 18Kabayangeke labo abangizingelayo, kodwa mina kangingayangeki, kabadideke, kodwa mina kangingadideki; behlisele usuku olubi, ubabhubhise ngokupheleleyo.

Isabatha limele ukugcinwa

19I Nkosi yathi kimi: Hamba uyekuma eSangweni lakoBhenjamini, angena ngalo amakhosi akoJuda, aphuma ngalo futhi, lakuwo wonke amasango eJerusalema, 20uthi: Zwanini ilizwi le Nkosi, lina makhosi akoJuda, lani lonke bakoJuda, labo bonke abakhileyo eJerusalema abangena ngawo lamasango. 21I Nkosi ithi: Qaphelani ngenxa yokusila kwenu: Lingathwali umthwalo ngesabatha, lingawungenisi ngamasango eJerusalema. 22Futhi lingakhuphi umthwalo ezindlini zenu ngesabatha, lingasebenzi lutho; kodwa lwenzeni usuku lwesabatha lube ngcwele, njengokubalaya kwami oyihlo. 23Kanti kabezwanga, kabalalelanga; baba lenkani kabaze bezwa, belaywa. 24Kodwa uba lina lingilalela, kutsho i Nkosi, lingangenisi umthwalo ngamasango alumuzi ngosuku lwesabatha, kodwa lilenze isabatha libe ngcwele, lingasebenzi ngalo, 25kuzangena ngamasango alumuzi amakhosi ahlala esihlalweni sobukhosi sikaDavida, ekhwele izinqola, egade amabhiza, wona leziphathamandla zawo, labantu bakoJuda, labakhileyo eJerusalema; bahlale kulumuzi kuze kube nininini. 26Abantu bazavela emizini yakoJuda lakuzo zonke indawo ezizingelezele iJerusalema, bavele elizweni lakoBhenjamini, leShefela, lelizweni lamaqaqa, leningizimu, beletha iminikelo yokutshiswa lemihlatshelo, leminikelo yempuphu lenhlaka, leminikelo yokubonga endlini ye Nkosi. 27Kodwa uba lingangilaleli, lingenzi isabatha libe ngcwele, lingena ngamasango eJerusalema ngosuku lwesabatha, lithwele imithwalo, ngizaphemba umlilo emasangweni ayo, ozatshisa uqothule indlu zamakhosi zeJerusalema, ungacitsheki.

Copyright information for Ndebele