Jeremiah 18

UJeremiya uya endlini yombumbi

1 Ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya lathi: 2Suka, wehlele endlini yombumbi wembiza, ngizakutshela amazwi ami khona. 3Ngasengisehlela endlini yombumbi wembiza, khangela-ke wenza umsebenzi wakhe ngevili lokubumba. 4Imbiza ayeyibumba ngebumba yonakala ezandleni zakhe; waseyidiliza, wenza enye imbiza njengokubona kwakhe. 5Laselifika ilizwi le Nkosi kimi lisithi: 6Wena ndlu kaIsrayeli, ngingeze ngenza kini lokho okwenziweyo ngumbumbi wembiza yini? kutsho i Nkosi. Khangela, njengebumba esandleni sombumbi wembiza, lani linjalo esandleni sami, lina ndlu kaIsrayeli. 7Ngokucwayiza kwelihlo ngizakhuluma ngesizwe langombuso ukuthi ngizakusiphuna, ngikudilize, ngikuchithe, 8uba lesosizwe engikhulume ngaso sitshiya ububi baso, ngizazisola ngokubi ebengisithi ngizabenza kiso. 9Ngokucwayiza kwelihlo ngizakhuluma ngesizwe langombuso ukuthi ngizakwakha ngikumise. 10Uba lesosizwe sisenza okubi phambi kwami, singalaleli ilizwi lami, ngizazisola ngokuhle ebengisithi ngizakwenza kiso.

11Ngakho-ke tshono ebantwini bakoJuda lakwabakhileyo eJerusalema ukuthi: I Nkosi ithi: Khangelani, ngilibumbela okubi, ngenza ugobe ngani. Tshiyani ububi benu bonke, lilungise indlela zenu lezenzo zenu. 12Kodwa bona bathi: Lokho kakusizi lutho. Sizalandela awethu amacebo, sonke senze ngenkani yenhliziyo zethu ezimbi. 13Ngakho-ke i Nkosi ithi:

Buzani phakathi kwezizwe, ukuthi ngubani owake wezwa okunjengalokhu? Intombi emsulwa yakoIsrayeli yenzile into eyesabekayo.
14Iliqhwa elikhithikayo lingazitshiya yini ingqonga zeLebhanoni, lamanzi aqandayo ageleza ezintabeni azakutsha? 15Kodwa abantu bami bangikhohliwe, batshisela onkulunkulu bamanga impepha; bakhubeka endleleni zabo, emigwaqweni yasendulo, baphambukela ezindledlaneni, kabahambanga ngemigwago; 16benza ilizwe labo laba ngelesabekayo lento yokuncifelwa kuze kube nininini; bonke abedlula khona bayethuka, banikina amakhanda abo. 17Njengomoya wempumalanga ngizabachitha phambi kwezitha zabo, ngizabafulathela, bangaboni ubuso bami, ngosuku lokuchitheka kwabo.

Abantu benzela uJeremiya ugobe

18Basebesithi: Wozani simenzele ugobe uJeremiya; ngoba kuzabe kulokhu kukhona abapristi ukusifundisa, labahlakaniphileyo ukuseluleka, labaprofethi ukutshumayela ilizwi. Wozani simtshaye ngolimi, singananzi wonke amazwi akhe.

19Ngizwisisa,  Nkosi, uzwe lokho izitha zami ezikukhulumayo ngami. 20Okuhle kuyaphindiselwa ngokubi yini? Ngoba bangigebhele umgodi. Khumbula ukuthi ngema phambi kwakho ukubakhulumela okuhle ukuthinta ulaka lwakho kibo. 21Ngalokho-ke nikela abantwana babo endlaleni, ubanikele ekubulaweni ngenkemba; abafazi babo balahlekelwe ngabantwana, babe ngabafelokazi, lamadoda abo abulawe ngumkhuhlane, lamajaha abo atshaywe ngenkemba empini. 22Kakuzwakale ukukhala endlini zabo, lapho bejunywa libutho. Ngoba bengigebhele umgodi ukungibamba, bazithiya ngomjibila inyawo zami. 23Kanti, wena  Nkosi, uyawazi amacebo abo okungibulala. Ungathetheleli ububi babo, lezono zabo ungazicitshi phambi kwakho. Kodwa kabawe phambi kwakho, ubavukele wena ngesikhathi sokuthukuthela kwakho.

Copyright information for Ndebele