Jeremiah 18

UJeremiya uya endlini yombumbi

Ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya lathi: Suka, wehlele endlini yombumbi wembiza, ngizakutshela amazwi ami khona. Ngasengisehlela endlini yombumbi wembiza, khangela-ke wenza umsebenzi wakhe ngevili lokubumba. Imbiza ayeyibumba ngebumba yonakala ezandleni zakhe; waseyidiliza, wenza enye imbiza njengokubona kwakhe. Laselifika ilizwi le Nkosi kimi lisithi: Wena ndlu kaIsrayeli, ngingeze ngenza kini lokho okwenziweyo ngumbumbi wembiza yini? kutsho i Nkosi. Khangela, njengebumba esandleni sombumbi wembiza, lani linjalo esandleni sami, lina ndlu kaIsrayeli. Ngokucwayiza kwelihlo ngizakhuluma ngesizwe langombuso ukuthi ngizakusiphuna, ngikudilize, ngikuchithe, uba lesosizwe engikhulume ngaso sitshiya ububi baso, ngizazisola ngokubi ebengisithi ngizabenza kiso. Ngokucwayiza kwelihlo ngizakhuluma ngesizwe langombuso ukuthi ngizakwakha ngikumise. 10 Uba lesosizwe sisenza okubi phambi kwami, singalaleli ilizwi lami, ngizazisola ngokuhle ebengisithi ngizakwenza kiso.

11 Ngakho-ke tshono ebantwini bakoJuda lakwabakhileyo eJerusalema ukuthi: I Nkosi ithi: Khangelani, ngilibumbela okubi, ngenza ugobe ngani. Tshiyani ububi benu bonke, lilungise indlela zenu lezenzo zenu. 12 Kodwa bona bathi: Lokho kakusizi lutho. Sizalandela awethu amacebo, sonke senze ngenkani yenhliziyo zethu ezimbi. 13 Ngakho-ke i Nkosi ithi:

Buzani phakathi kwezizwe, ukuthi ngubani owake wezwa okunjengalokhu? Intombi emsulwa yakoIsrayeli yenzile into eyesabekayo.
14 Iliqhwa elikhithikayo lingazitshiya yini ingqonga zeLebhanoni, lamanzi aqandayo ageleza ezintabeni azakutsha? 15 Kodwa abantu bami bangikhohliwe, batshisela onkulunkulu bamanga impepha; bakhubeka endleleni zabo, emigwaqweni yasendulo, baphambukela ezindledlaneni, kabahambanga ngemigwago; 16 benza ilizwe labo laba ngelesabekayo lento yokuncifelwa kuze kube nininini; bonke abedlula khona bayethuka, banikina amakhanda abo. 17 Njengomoya wempumalanga ngizabachitha phambi kwezitha zabo, ngizabafulathela, bangaboni ubuso bami, ngosuku lokuchitheka kwabo.

Abantu benzela uJeremiya ugobe

18 Basebesithi: Wozani simenzele ugobe uJeremiya; ngoba kuzabe kulokhu kukhona abapristi ukusifundisa, labahlakaniphileyo ukuseluleka, labaprofethi ukutshumayela ilizwi. Wozani simtshaye ngolimi, singananzi wonke amazwi akhe.

19 Ngizwisisa,  Nkosi, uzwe lokho izitha zami ezikukhulumayo ngami. 20 Okuhle kuyaphindiselwa ngokubi yini? Ngoba bangigebhele umgodi. Khumbula ukuthi ngema phambi kwakho ukubakhulumela okuhle ukuthinta ulaka lwakho kibo. 21 Ngalokho-ke nikela abantwana babo endlaleni, ubanikele ekubulaweni ngenkemba; abafazi babo balahlekelwe ngabantwana, babe ngabafelokazi, lamadoda abo abulawe ngumkhuhlane, lamajaha abo atshaywe ngenkemba empini. 22 Kakuzwakale ukukhala endlini zabo, lapho bejunywa libutho. Ngoba bengigebhele umgodi ukungibamba, bazithiya ngomjibila inyawo zami. 23 Kanti, wena  Nkosi, uyawazi amacebo abo okungibulala. Ungathetheleli ububi babo, lezono zabo ungazicitshi phambi kwakho. Kodwa kabawe phambi kwakho, ubavukele wena ngesikhathi sokuthukuthela kwakho.

Copyright information for Ndebele