Jeremiah 19

Inqayi efileyo

I Nkosi yathi: Hamba uyethenga inqayi; uthathe abanye abadala babantu labanye abapristi abadala, uye esihotsheni sendodana kaHinomu eSangweni leziNdengezi, utshumayele khona amazwi engikutshela wona. Uzakuthi: Zwanini ilizwi le Nkosi, lina makhosi akoJuda labakhileyo eJerusalema. I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangelani, ngizaletha okubi okukhulu kulindawo, kuthi labo bonke abakuzwayo kubabande indlebe. Ngoba abantu bangitshiyile, bayingcolisa lindawo ngokutshisela kiyo impepha kwabanye onkulunkulu abangabaziyo bona laboyise kanye lamakhosi akoJuda; futhi bayigcwalisa lindawo ngegazi labangelacala, bakha izindawo eziphakemeyo zikaBhali ukutshisa amadodana abo ngomlilo abe ngumnikelo wokutshiswa kuBhali, into engingabalayanga yona ngayitsho, lengafikanga engqondweni yami. Ngakho khangela, insuku ziyeza, kutsho i Nkosi, lapho lindawo ingasayikuthiwa yiTofethi, loba isihotsha sendodana kaHinomu, kodwa izathiwa yisiHotsha sokuBulala. Ngizachitha kulindawo amacebo akoJuda laweJerusalema, ngenze ukuthi abantu babo bawe ngenkemba phambi kwezitha zabo, langesandla salabo ababazingelayo; nginike izidumbu zabo zibe yikudla kwenyoni zamazulu lenyamazana zeganga. Ngenze lumuzi ube yinto eyesabekayo, into yokuncifelwa; bonke abadlula khona bazatshaqeka, bancife ngenxa yazo zonke inhlupheko zawo. Ngizabenza badle inyama yamadodana leyamadodakazi abo; bonke bazakudla inyama yabomakhelwane babo ngesikhathi sokuvinjezelwa lesokuhlupheka okuzalethwa yizitha zabo lalabo ababazingelayo. 10 Ubusuyibulala inqayi phambi kwamadoda ohamba lawo; 11 ubususithi kibo: I Nkosi yamabandla ithi: Ngokunjalo ngizabulala lababantu lalumuzi, njengalokho umuntu ebulala imbiza yombumbi, ingaphindi ilungiswe futhi. Abantu bazangcwatshelwa eTofethi, ngoba kungasekho enye indawo lapho abangangcwatshelwa khona. 12 Ngizakwenza njalo kulindawo lakubo abakhileyo kiyo, ngenze lumuzi ufanane leTofethi, kutsho i Nkosi. 13 Izindlu zeJerusalema lezamakhosi akoJuda, zonke izindlu okwatshiselwa phezu kwazo impepha kuwo amabutho amazulu, okwachithelwa kuzo leminikelo yokunathwayo kwabanye onkulunkulu, zizangcoliswa njengendawo yeTofethi.

14 Wabuya-ke uJeremiya evela eTofethi, lapho i Nkosi eyayimthume ukuprofetha khona, wema egumeni lendlu ye Nkosi, wathi ebantwini bonke: 15 I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangelani, ngizakwehlisela kulumuzi lakuyo yonke imizana yawo konke okubi engikutshiloyo, ngoba balenkani, bala ukuzwa amazwi ami.

Copyright information for Ndebele