Jeremiah 20

UPashuri uyaqalekiswa

1 Kwathi uPashuri umpristi, indodana kaImeri, owayeyinduna enkulu ethempelini, wamuzwa uJeremiya eprofetha lezizinto. 2UPashuri wamtshaya uJeremiya umprofethi, wamfaka esitokisini esisesangweni lakoBhenjamini elingaphezulu, ekungeneni kwethempeli. 3Kwathi kusasa, lapho uPashuri esemkhuphe esitokisini uJeremiya, uJeremiya wathi kuye: I Nkosi kayisakubizi ngokuthi unguPashuri, kodwa ngokuthi uyiKwesabeka okunhlangothi zonke. 4Ngoba i Nkosi ithi: Khangela, ngizakwenza ukuthi ube yinto eyesabekayo kuwe uqobo lakubo bonke abangane bakho. Bazabulawa ngenkemba yezitha zabo, ukhona wena ukhangele. Ngizanikela bonke abakoJuda esandleni senkosi yeBhabhiloni, ibathumbe, ibase eBhabhiloni, ibatshaye ngenkemba. 5Futhi ngizanikela yonke imfuyo yalumuzi, layo yonke inzuzo yawo, lakho konke okwawo okuligugu, kanye lenotho yonke yamakhosi akoJuda, ezandleni zezitha zabo ezizabaphanga, zibathumbe zibase eBhabhiloni. 6Wena-ke Pashuri, labo bonke abahlala endlini yakho, lizathunjwa, liye eBhabhiloni; lizafela khona, lingcwatshelwe khona, wena labangane bakho bonke, oprofethe kibo amanga.

Ukusola kukaJeremiya

7 Nkosi, wangiyenga, ngayengeka. Ulamandla kulami, ungehlulile, sengiyinhlekisa insuku zonke, bonke bayangihleka. 8Ngoba lapho ngikhuluma, ngiyakhala, ngimemeze ngithi: Okubi lokuchitheka! Ilizwi le Nkosi selingilethele ihlazo lokuhlekwa usuku lonke. 9Uba ngisithi: Kangisayikuyiphatha, kangisayikukhuluma ngebizo layo; kuba khona enhliziyweni yami lokho okungathi ngumlilo ovuthayo, ovalelwe emathanjeni ami; sengikhathele ukubekezela, sengehlulekile. 10Ngiyezwa abanengi benyeyeza besithi: Kukhona ukwesabeka inhlangothi zonke! Bathi: Mmangalele! Asimmangaleleni! kutsho bonke abangane bami engibejwayeleyo, beqaphele ukuwa kwami. Bathi: Mhlawumbe angakhohliseka; khona sizamehlula, siphindisele kuye. 11Kodwa i Nkosi ilami njengeqhawe elesabekayo; ngakho-ke abangizingelayo bazakhubeka, kabayikungehlula; bazayangeka kakhulu, ngoba kabayikuphumelela. Lehlazo labo elilaphakade kaliyikukhohlakala. 12Wena  Nkosi yamabandla, ohlolayo olungileyo, obona inhliziyo lengqondo, ake ngibone impindiselo yakho kibo, ngoba kuwe nginikele udaba lwami. 13Hlabelani e Nkosini, liyidumise i Nkosi. Ngoba ikhulule oswelayo ezandleni zababi.

14Kaluqalekiswe usuku engazalwa ngalo. Usuku umama angizala ngalo kalungabusiswa. 15Kaqalekiswe lowomuntu owatshela ubaba ukuthi: Uzalelwe umfana; wamenza wathokoza. 16Lowomuntu kabe njengemizi i Nkosi eyayichitha ingelasihawu; kezwe ukukhala ekuseni, lomkhosi emini, 17ngoba engangibulalelanga esiswini, lomama waba lingcwaba lami, wakhulelwa kokuphela. 18Ngaphumelani esiswini ukuthi ngibone uhlupho losizi, ngiqede insuku zami ngisehlazweni?

Copyright information for Ndebele