Jeremiah 21

IJerusalema izachithwa

Yileli ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya mhla inkosi uZedekhiya ethuma kuye uPashuri indodana kaMalikiya, loZefaniya umpristi, indodana kaMahaseya isithi: Ake usibuzele e Nkosini, ngoba uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni uyasihlasela; mhlawumbe i Nkosi ingasenzela njengazo zonke izimangaliso zayo, imenze asuke kithi.

UJeremiya wathi kubo: Lizakuthi kuZedekhiya: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangela, ngizabuyisa izikhali zempi oziphetheyo, olwa ngazo umelene lenkosi yeBhabhiloni lamaKhaladiya abakuvimbezeleyo ngaphandle kwemiduli, ngizilethe phakathi kwalumuzi. Mina uqobo ngizakulwa ngimelene lawe ngesandla esilamandla langengalo elamandla, ngilokuthukuthela lokufutheka lolaka oluvuthayo. Ngizatshaya abakhileyo balumuzi, abantu lezifuyo; bazabulawa ngomatshayabhuqe wesifo onzima. Kuthi emva kwalokho, kutsho i Nkosi, nginikele uZedekhiya inkosi yakoJuda, lenceku zakhe, labantu balumuzi abasilileyo kumatshayabhuqe wesifo, lenkembeni, lendlaleni, esandleni sikaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni, lezandleni zezitha zabo, ezandleni zalabo ababazingelayo. Uzabatshaya ngobukhali benkemba; kayikuba lasihawu, kayikubahawukela, kayikuba lamusa kibo.

Kulababantu lizakuthi: I Nkosi ithi: Khangelani, ngibeka phambi kwenu indlela yokuphila lendlela yokufa. Osala kulumuzi uzabulawa ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo; kodwa ophumayo azinikele kumaKhaladiya alivimbezeleyo uzaphila, aphunyuke lempilo yakhe. 10 Ngoba ngiwukhangele lumuzi ukuze ngiwenzele okubi, ngingawenzeli okuhle, kutsho i Nkosi; uzanikelwa esandleni senkosi yeBhabhiloni ezawutshisa ngomlilo.

Amazwi amayelana lamakhosi akoJuda

11 Kuyo indlu yenkosi yakoJuda lithi: Zwana ilizwi le Nkosi, 12 ndlu kaDavida. I Nkosi ithi:

Yenzani okulungileyo ekuseni, likhulule esandleni socindezelayo lowo ophangiweyo, hlezi ulaka lwami luvuthe njengomlilo, lutshise, kungabi khona olucitshayo, ngenxa yezenzo zenu ezimbi.
13 Khangelani, ngilwa lani, lina abakhileyo esigodini abanjengedwala emagcekeni, kutsho i Nkosi, lina elithi: Ngubani ozasehlela, angene emizini yethu? 14 Ngizalitshaya ngokufanele izenzo zenu, kutsho i Nkosi; ngizaphemba umlilo ehlathini ozatshisa konke okuseduze lalo.

Copyright information for Ndebele