Jeremiah 22

I Nkosi ithi: Hamba uye endlini yenkosi yakoJuda, ukhulume khona lelilizwi, uthi: Zwana ilizwi le Nkosi, wena nkosi yakoJuda, ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavida, lenceku zakho labantu bakho abangena ngalamasango. I Nkosi ithi: Yenzani okuqotho lokulungileyo, likhulule esandleni somcindezeli lowo ophangiweyo, lingenzi okubi kowezizwe, lakuzo izintandane, lakumfelokazi, lingachithi igazi elingelacala kulindawo. Ngoba uba lililalela lelilizwi isibili, kuzangena ngamasango alindlu amakhosi ahlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavida, ekhwele izinqola, egade amabhiza, wona lenceku zawo kanye labantu bawo. Kodwa uba lingawalaleli lamazwi, ngiyafunga ngami uqobo, kutsho i Nkosi, ukuthi lindlu izakuba lunxiwa. Ngoba i Nkosi ithi mayelana lendlu yenkosi yakoJuda: Wena ufanana leGileyadi kimi lengqonga yeLebhanoni, kodwa isibili ngizakwenza ube njengenkangala, ube njengomuzi ongahlalwa muntu. Ngizakulethela abachithi, bonke bephethe amahloka; bazagamula izihlahla zenu zomsedari ezinhle, baziphosele emlilweni. Abezizwe abanengi bazadlula kulumuzi, babuzane bathi: I Nkosi yenzeleni okunje kulumuzi omkhulu? Impendulo izakuthi: Kungoba basidela isivumelwano se Nkosi, uNkulunkulu wabo, bakhonza abanye onkulunkulu, babasebenzela. 10 Lingamkhaleli ofileyo, lingamlileli, kodwa khalelani kakhulu ohambileyo, ngoba kasayikubuya alibone futhi ilizwe lakibo. 11 Ngoba i Nkosi ithi mayelana loShaluma indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, owabusa esikhundleni sikaJosiya uyise, wasuka kulindawo: Yena kasayikuphinda abuye lapha futhi, 12 kodwa kuleyondawo athunjelwe kuyo uzafela khona, kasayikuphinda alibone lelilizwe futhi.

13 Maye kulowo owakha indlu yakhe ngokungalungi, lezitezi zakhe ngokungafanelanga, owenza umakhelwane wakhe amsebenzele ngeze, angamholisi, 14 othi: Ngizazakhela indlu enkulu elezitezi ezibanzi; ayenzele amawindi, ayelekanise ngamapulanka omsedari, ayicombe ngokubomvu. 15 Ukwakha ngemisedari yikho okukwenza ube yinkosi yini? Angithi uyihlo wadla wanatha njengawe, kodwa wenza okulungileyo lokuqotho? Ngakho kwamlungela. 16 Wayethonisa udaba lwabayanga labaswelayo; kwamlungela. Angithi yikho lokhu ukungazi mina? kutsho i Nkosi. 17 Kodwa wena, amehlo akho lenhliziyo yakho kusekuphangeni kuphela, lekuchitheni igazi elingelacala, lakucindezelo lekwenzeni okubi. 18 Ngakho-ke i Nkosi ithi mayelana loJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda:

Kabayikumkhalela ngokuthi: Hawu mfowethu! Kabayikumkhalela bathi: Hawu nkosi! loba: Hawu mhlekazi!
19 Uzangcwatshwa njengobabhemi; uzahudulwa, alahlwe ngaphandle kwamasango eJerusalema.

20 Khwela eLebhanoni, umemeze, wena Jerusalema, uphakamise ilizwi lakho eBashani, umemeze useAbarimi, ngoba zonke izithandwa zakho zibhujisiwe. 21 Ngakhuluma lawe uselenhlanhla, kodwa wena wathi: Kangiyikulalela. Lokho kuyindlela yakho kusukela ebutsheni bakho, ukuthi ungalilaleli ilizwi lami. 22 Umoya uzaphephula bonke abelusi bakho, lezithandwa zakho zizathunjwa: khona-ke uzakuba lenhloni, udane, ngenxa yobubi bakho bonke. 23 Wena ohlala eLebhanoni, owakhe isidleke sakho phakathi kwemisedari, yeka ukukhala kwakho mhla uzakwehlelwa yibuhlungu, ubuhlungu obunjengobowesifazana obelethayo.

24 Ngiyafunga ngami, kutsho i Nkosi, loba uKoniya indodana kaJehoyakhimi, inkosi yakoJuda, ebeyindandatho elophawu esandleni sami sokunene, bengizakuhluthula, ngikukhuphe, 25 ngikunikele ezandleni zalabo abakuzingelayo, labo obesabayo, ngitsho esandleni sikaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni lakumaKhaladiya, 26 ngikuphosele kanye lonyoko kwelinye ilizwe ongazalelwanga kilo, ufele khona. 27 Kodwa elizweni abafisa ukubuyela kilo kabayikubuyela.

28 Lumuntu uKoniya uyimbiza efileyo lesitsha esingananzwa muntu yini? Uphoselelwani yena labantwana bakhe kwelinye ilizwe abangalaziyo? 29 Wena lizwe, lizwe, zwana ilizwi le Nkosi. 30 I Nkosi ithi: Lobani ukuthi lumuntu kalabantwana, umuntu ongayikuphumelela ensukwini zakhe; ngoba kakho loyedwa enzalweni yakhe ozahlala esihlalweni sobukhosi sikaDavida, abuse futhi koJuda.

Copyright information for Ndebele