Jeremiah 23

Ukubuya kwabaseleyo

1 Maye kubo abelusi abachitha behlakaza izimvu zomhlambi wami! kutsho i Nkosi. 2Ngalokho i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi mayelana labelusi abelusa abantu bayo: Liwuhlakazile umhlambi wami, lawuxotsha, kaliwunanzelelanga. Khangelani, ngizakwehlisela phezu kwenu umvuzo wezenzo zenu ezimbi, kutsho i Nkosi. 3Ngizabutha eziseleyo emhlanjini wami kuwo wonke amazwe lapho engizixotshele khona, ngizibuyise futhi esibayeni sazo, zizazala, zande. 4Ngizazimisela abelusi abazazilondoloza; kazisayikwesaba, zitshaywe luvalo; futhi kakusayikulahleka leyodwa yazo, kutsho i Nkosi.

5Khangela, insuku ziyeza, kutsho i Nkosi, lapho ngizamhlumisela uDavida uGatsha olulungileyo; luzabusa njengeNkosi, lube lokuhlakanipha, lwenze ukulunga lobuqotho elizweni. 6Ensukwini zalo uJuda uzasindiswa, loIsrayeli ahlale evikelekile. Njalo leli libizo oluzabizwa ngalo: I Nkosi Ukulunga Kwethu.

7Ngakho khangela, insuku ziyeza, kutsho i Nkosi, lapho abantu bengasayikutsho ukuthi: Kuphila kukaJehova owabakhupha abantwana bakoIsrayeli elizweni leGibhithe. 8Kodwa bazakuthi: Kuphila kukaJehova owakhupha wakhokhela inzalo yendlu kaIsrayeli elizweni lenyakatho lakuwo wonke amazwe eyayiyixotshele kuwo. Khona izahlala elizweni lakibo.

Abapristi bamanga

9Ngabaprofethi. Inhliziyo yami yephukile phakathi kwami, lamathambo ami wonke ayathuthumela; nginjengomuntu odakiweyo, lanjengomuntu owehlulwe liwayini, ngenxa ye Nkosi, langenxa yamazwi ayo angcwele. 10Ngoba ilizwe ligcwele izifebe; ngenxa yesiqalekiso ilizwe liyakhala, lamadlelo enkangala omile. Indlela yabo yimbi, lamandla abo kawalunganga. 11Umprofethi lompristi kabamesabi uNkulunkulu, ngitsho lendlini yami ngithole ububi babo, kutsho i Nkosi. 12Ngalokho-ke indlela yabo izakuba njengezindlela ezitshelelayo emnyameni, abazasunduzelwa kizo, bawe; ngoba ngizabalethela okubi ngomnyaka wempindiselo yabo, kutsho i Nkosi. 13Kubaprofethi beSamariya ngibone into eyenyanyekayo; baprofetha ngoBhali, baduhisa abantu bami uIsrayeli. 14Kubaprofethi beJerusalema ngibone okwesabekayo; bayafeba, baqambe amanga, baqinisa izandla zalabo abenza okubi kungasuki muntu ebubini bakhe; bonke sebefanana leSodoma kimi, labakhileyo khona bafanana leGomora.

15Ngakho i Nkosi yamabandla ithi mayelana labaprofethi: Khangela, ngizabanika ukuze badle umhlonyane, ngibanathise amanzi abulalayo; ngoba kusukela kubaprofethi beJerusalema ububi buphumele elizweni lonke. 16I Nkosi yamabandla ithi: Lingawalaleli amazwi abaprofethi abawaprofetha kini belithembisa okuyize, bekhuluma imibono yengqondo zabo, kungeyisikho okuvela emlonyeni we Nkosi. 17Bahlala besithi kulabo abadelela ilizwi le Nkosi: Kuzalilungela lonke; lakubo bonke abalandela inhliziyo zabo ezilenkani bathi: Kaliyikwehlelwa ngokubi.

18Ngubani phakathi kwabo owayekhona emhlanganweni we Nkosi ukuze alalele alizwe ilizwi layo? Ngubani owake waliqaphela walizwa? 19Khangelani, ulaka lwe Nkosi lunjengesivunguzane, luphumile, lunjengesiphepho esivunguzayo. Luzakwehlela phezu kwababi. 20Ulaka lwe Nkosi kaluyikudeda, ize iphelelise izifiso zenhliziyo yayo. Ensukwini zokucina lizakuqedisisa lokhu.

21Kangibathumanga mina abaprofethi, kanti bagijima; kangikhulumanga kibo, kodwa baprofetha. 22Kodwa uba babekhona emhlanganweni wami, ngabe batshumayela amazwi ami ebantwini bami, babanqande ezindleleni zabo ezimbi lezenzweni ezimbi. 23NginguNkulunkulu oseduze yini, itsho i Nkosi, njalo hatshi uNkulunkulu okhatshana? 24Umuntu angacatsha yini endaweni ezisithekileyo ukuze mina ngingamboni? kutsho i Nkosi. Kangigcwalisi yini amazulu lomhlaba? kutsho i Nkosi. 25Ngizwile ukuthi batheni abaprofethi abaprofetha amanga ebizweni lami besithi: Ngiphuphile, ngiphuphile!

26Koze kube nini amanga ekhona enhliziyweni zabaprofethi abaprofetha amanga, betshumayela inkohliso zenhliziyo zabo, 27abacabanga ukwenza abantu bami ukuze bakhohlwe ibizo lami ngamaphupho abo abawaxoxayo, njengaboyise abalikhohlwayo ilizwi lami ngenxa kaBhali. 28Umprofethi olephupho kalixoxe iphupho lakhe, kodwa olelizwi lami kalikhulume ilizwi lami ngeqiniso. Amahlanga ayini kulamabele? kutsho i Nkosi. 29Ilizwi lami kalinjengomlilo yini lanjengesando esiqhekeza ilitshe? kutsho i Nkosi. 30Ngakho khangela, ngimelana labaprofethi abeba amazwi ami kwabanye, kutsho i Nkosi. 31Khangela, ngimelana labaprofethi abasebenzisa inlimi zabo besithi i Nkosi itsho lokhu lalokhu. 32Khangela, ngimelana lalabo abaprofetha amaphupho amanga, baduhise abantu bami ngamanga abo langokuwalazela kwabo, ngingabathumanga, ngabalaya; ngakho kababasizi ngalutho lababantu, kutsho i Nkosi.

33Lapho omunye walababantu loba umprofethi kumbe umpristi ekubuza esithi: Uyini umthwalo we Nkosi? Wena uzakuthi kibo: Yini elingumthwalo, lokuthi ngizalilahla, kutsho i Nkosi. 34Umprofethi lompristi loba omunye wabantu othi: Umthwalo we Nkosi; ngizamtshaya lowomuntu kanye lendlu yakhe. 35Lizakhulumisana ngalindlela, umakhelwane lomakhelwane, lomfowabo kumfowabo, lithi: I Nkosi iphendule yathini? lokuthi: Itheni i Nkosi? 36Kodwa ukuthi: Umthwalo we Nkosi; kalisayikukutsho lokhu. Ngoba umuntu otsho njalo isibili kuzakuba ngumthwalo kuye, ngoba liwahlanekela amazwi kaNkulunkulu ophilayo, amazwi e Nkosi yamabandla, uNkulunkulu wethu. 37Nansi indlela yokukhuluma lomprofethi, lithi: I Nkosi iphendule yathini? loba: I Nkosi itheni? 38Kodwa uba lisithi: Umthwalo we Nkosi; i Nkosi ithi: Uba lokhu lisebenzisa amazwi okuthi umthwalo we Nkosi, loba sengilitshelile ukuyekela ukutsho njalo, 39ngakho khangelani, mina uqobo ngizalihluthuna, ngiliphosele khatshana lami, lina kanye lomuzi engawunika lina laboyihlo, 40ngilehlisele ihlazo elilaphakade lokuyangeka okungayikukhohlakala.

Copyright information for Ndebele