Jeremiah 24

Umfanekiso womkhiwa omuhle lomkhiwa omubi

1 Emva kokuthi uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni esethumbile eJerusalema uJekoniya indodana kaJehoyakhimi, inkosi yakoJuda, kanye leziphathamandla zakoJuda, lezingcitshi zemisebenzi, labakhandi, wabasa eBhabhiloni, i Nkosi yangitshengisa lumbono: Khangela, izitsha ezimbili zilomkhiwa zibekwe phambi kwethempeli le Nkosi. 2Esinye isitsha sasilomkhiwa omuhle kakhulu ovuthwe kuqala; kodwa esinye sasilomkhiwa omubi kakhulu ongadlekiyo ngenxa yobubi bawo. 3I Nkosi yathi kimi: Jeremiya, ubonani? Ngathi: Umkhiwa, omuhle muhle kakhulu, lomubi mubi kakhulu, kawudleki ngenxa yobubi bawo.

4Laselifika kimi ilizwi le Nkosi lisithi: 5I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Njengalumkhiwa omuhle bazakuba njalo kimi abathunjiweyo bakoJuda, engibase elizweni lamaKhaladiya elikhatshana lalindawo. 6Ngizabaphatha kuhle, ngibabuyise kulelilizwe. Ngizabakha, ngingabadilizi, ngibagxumeke, ngingabasiphuni, 7ngibanike inhliziyo yokwazi ukuthi mina ngiyi Nkosi; bazakuba ngabantu bami, ngibe nguNkulunkulu wabo, ngoba bazabuyela kimi ngenhliziyo yabo yonke.

8Kodwa i Nkosi ithi: Njengalumkhiwa omubi ongadlekiyo ngenxa yobubi bawo, ngizaphatha ngokunjalo uZedekhiya, inkosi yakoJuda, leziphathamandla zakhe, lensali yeJerusalema eseleyo kulelilizwe, lalabo abakhileyo elizweni leGibhithe. 9Ngizabenza babe yinto eyesabekayo kuyo yonke imibuso yomhlaba, babe lihlazo, lesiga, lenhlekisa, lesiqalekiso kuzo zonke indawo engibaxotshele kuzo. 10Ngizabehlisela inkemba lendlala lomatshayabhuqe wesifo, baze babhubhe baphele elizweni engibanika lona laboyise.

Copyright information for Ndebele