Jeremiah 24

Umfanekiso womkhiwa omuhle lomkhiwa omubi

Emva kokuthi uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni esethumbile eJerusalema uJekoniya indodana kaJehoyakhimi, inkosi yakoJuda, kanye leziphathamandla zakoJuda, lezingcitshi zemisebenzi, labakhandi, wabasa eBhabhiloni, i Nkosi yangitshengisa lumbono: Khangela, izitsha ezimbili zilomkhiwa zibekwe phambi kwethempeli le Nkosi. Esinye isitsha sasilomkhiwa omuhle kakhulu ovuthwe kuqala; kodwa esinye sasilomkhiwa omubi kakhulu ongadlekiyo ngenxa yobubi bawo. I Nkosi yathi kimi: Jeremiya, ubonani? Ngathi: Umkhiwa, omuhle muhle kakhulu, lomubi mubi kakhulu, kawudleki ngenxa yobubi bawo.

Laselifika kimi ilizwi le Nkosi lisithi: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Njengalumkhiwa omuhle bazakuba njalo kimi abathunjiweyo bakoJuda, engibase elizweni lamaKhaladiya elikhatshana lalindawo. Ngizabaphatha kuhle, ngibabuyise kulelilizwe. Ngizabakha, ngingabadilizi, ngibagxumeke, ngingabasiphuni, ngibanike inhliziyo yokwazi ukuthi mina ngiyi Nkosi; bazakuba ngabantu bami, ngibe nguNkulunkulu wabo, ngoba bazabuyela kimi ngenhliziyo yabo yonke.

Kodwa i Nkosi ithi: Njengalumkhiwa omubi ongadlekiyo ngenxa yobubi bawo, ngizaphatha ngokunjalo uZedekhiya, inkosi yakoJuda, leziphathamandla zakhe, lensali yeJerusalema eseleyo kulelilizwe, lalabo abakhileyo elizweni leGibhithe. Ngizabenza babe yinto eyesabekayo kuyo yonke imibuso yomhlaba, babe lihlazo, lesiga, lenhlekisa, lesiqalekiso kuzo zonke indawo engibaxotshele kuzo. 10 Ngizabehlisela inkemba lendlala lomatshayabhuqe wesifo, baze babhubhe baphele elizweni engibanika lona laboyise.

Copyright information for Ndebele