Jeremiah 25

Ilizwe lakoJuda lizakuba yinkangala okweminyaka engamatshumi ayisikhombisa

1 Ilizwi elafika kuJeremiya ngabantu bonke bakoJuda, emnyakeni wesine kaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, ngomnyaka wokuqala kaNebukadinezari, inkosi yeBhabhiloni. 2Ilizwi alikhulumayo uJeremiya umprofethi kubo bonke abantu bakoJuda labo bonke abakhileyo eJerusalema esithi: 3Sekuyiminyaka engamatshumi amabili lantathu, kusukela emnyakeni wetshumi lantathu wokubusa kukaJosiya indodana kaAmoni, inkosi yakoJuda, kuze kube lamuhla, ilizwi le Nkosi lifikile kimi, ngalikhuluma kini ngivuke ngovivi ngikhuluma, kodwa kalilalelanga. 4Kalilalelanga, kalizwanga lanxa i Nkosi iphikelela ukuthuma kini zonke inceku zayo abaprofethi, ivuka ngovivi, ithuma 5lapho kuthiwa: Phendukani, lina lonke, endleleni zenu ezimbi lekwenzeni kwenu okubi, lihlale elizweni i Nkosi elinike lona lina laboyihlo kusukela endulo kuze kube nininini, 6lingalandeli abanye onkulunkulu ukubasebenzela lokubakhonza, ukuze lingivuse ulaka ngezithombe elizenzileyo. Kangiyikulenzela okubi. 7Kodwa kalingilalelanga, kutsho i Nkosi, ukuthi lingivuse ulaka ngezithombe zenu, ukuthi lehlelwe ngokubi.

8Ngakho i Nkosi yamabandla ithi: Ngenxa yokuthi lingawalalelanga amazwi ami, 9khangela, ngizabiza izizwe zenyakatho, kutsho i Nkosi, loNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni inceku yami, ngizilethe kulelilizwe lakwabakhileyo kulo, lakuzo zonke izizwe eziseduze lalo, ngibatshabalalise, ngibenze babe yinto eyesabekayo, into yokuncifelwa, lehlazo elilaphakade. 10Ngizaqeda phakathi kwabo umsindo wentokozo lowenjabulo, lelizwi lomyeni lelomakoti, lomsindo wokuchola kwelitshe, lokukhanya kwesibane. 11Ilizwe lonke leli lizakuba ngamanxiwa lenkangala; lezizizwe zizasebenzela i Nkosi yeBhabhiloni iminyaka engamatshumi ayisikhombisa. 12Emva kweminyaka engamatshumi ayisikhombisa ngizatshaya inkosi yeBhabhiloni lesizwe sayo, ngenxa yobubi babo, kutsho i Nkosi, ngilenze ilizwe lamaKhaladiya libe yinkangala kokuphela, 13ngehlisele phezu kwalelolizwe amazwi wonke engawakhuluma ngalo, lakho konke okubhaliweyo kulolugwalo okwaprofethwa nguJeremiya ngazo zonke izizwe. 14Ngoba izizwe ezinengi lamakhosi amakhulu zizabenza babe yizigqili; ngizaphindisela kibo njengokufanele izenzo zabo lemisebenzi yabo.

Inkezo yewayini egcwele ulaka lwe Nkosi

15I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, yathi kimi: Yemukela esandleni sami linkezo yewayini egcwele ulaka lwami, unathise ngayo zonke izizwe engikuthuma kuzo. 16Zizanatha zidakwe, zihlanye ngenxa yenkemba engiyithuma phakathi kwazo. 17Ngasengiyemukela inkezo esandleni se Nkosi, nganathisa ngayo zonke izizwe i Nkosi engithume kizo, 18ngitsho iJerusalema lemizi yakoJuda, amakhosi ayo leziphathamandla zayo, ukuze kuchitheke, kube yinkangala, lento yokuncifelwa leyokuthukwa, njengoba kunjalo lalamuhla; 19loFaro inkosi yeGibhithe, lenceku zakhe, leziphathamandla zakhe, labantu bakhe bonke, 20kanye labo bonke abezizwe abaphakathi kwabo, lamakhosi wonke elizweni leUzi, lawelizwe leFilisti leAshikeloni leGaza leEkhironi lensali eAshidodi, 21iEdoma loMowabi, lamaAmoni, 22wonke amakhosi eTire laweSidoni, lamakhosi ezihlenge, ezingaphetsheya kolwandle, 23eDedani leTema leBuzi, labo bonke abagela inwele zabo emaceleni, 24lamakhosi wonke eArabhiya, lamakhosi ezizwe ezixubeneyo ezihlala enkangala, 25lamakhosi wonke eZimri, laweElamu laweMede, 26lawo wonke amakhosi enyakatho akhatshana leduze ngokulandelana, lemibuso yonke yomhlaba ekhona emhlabeni. Emva kwabo inkosi yeBhabhiloni izanatha.

27Ubususithi kibo: I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Nathani lidakwe, lihlanze, liwe, lingaphindi livuke futhi, ngenxa yenkemba engiyithuma phakathi kwenu. 28Kuzakuthi lapho besala ukuyemukela inkezo esandleni sakho, ukuze banathe, uthi kibo: I Nkosi yamabandla ithi: Limele ukunatha isibili. 29Ngoba khangela, sengiqalile ukwenza okubi emzini lapho ibizo lami elidunyiselwa khona; lizayekelwa ukutshaywa yini? Hatshi, kaliyikuyekelwa, ngoba ngibiza inkemba ezabehlela bonke abakhileyo emhlabeni, kutsho i Nkosi. 30Ngakho-ke wena uzaprofetha kibo wonke lamazwi engikutshela wona, uthi:

I Nkosi izaduma iphezulu, iliphumise ilizwi layo endlini yayo engcwele; izaduma kakhulu phezu kwesibaya sayo, imemeze njengalabo abakhama izithelo zevini kubo bonke abakhileyo emhlabeni.
31Umsindo uzafinyelela emikhawulweni yomhlaba, ngoba i Nkosi iyamelana lezizwe, iyahlulela yonke inyama, ababi izabanikela ekubulaweni, kutsho i Nkosi.

32I Nkosi yamabandla ithi: Khangelani, ububi buphuma kwesinye isizwe busiya kwesinye, isiphepho esikhulu siyavunguza, sisuka endaweni ezikhatshana zomhlaba. 33Ngalolosuku ababulewe yi Nkosi bazasukela komunye umkhawulo womhlaba baze bafike komunye; kabayikukhalelwa, kabayikubuthwa bangcwatshwe, bazakuba ngamalongwe emhlabathini.

34Lilani, lina belusi, likhale, zibhuqeni emlotheni, lina ziphathamandla zomhlambi, ngoba insuku zokuhlatshwa kwenu lezokuhlakazeka sezifikile, lizakuwa njengenqama ezinhle. 35Abelusi kabayikuba lesiphephelo, leziphathamandla zomhlambi kaziyikuphunyuka. 36Zwanini ukukhala kwabelusi lokulila kweziphathamandla zomhlambi: ngoba i Nkosi izachitha idlelo labo, 37lezibaya ezilokuthula zidilikile, ngenxa yokuvutha kolaka lwe Nkosi. 38Iphumile esikhundleni sayo njengebhongo esilwane, ngoba ilizwe labo seliyinkangala ngenxa yabachithi, langenxa yolaka lwayo oluvuthayo.

Copyright information for Ndebele