Jeremiah 26

Abantu bathi uJeremiya ufanele ukubulawa

1 Ekuqaleni kokubusa kukaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, kwafika lelilizwi le Nkosi lathi: 2I Nkosi ithi: Mana egumeni lethempeli, ukhulume kuyo yonke imizi yakoJuda efikayo ukuzakhonza ethempelini, utsho wonke amazwi engakulaya wona, ungatshiyi lelilodwa. 3Mhlawumbe bazalalela, bonke batshiye indlela zabo ezimbi, ukuze ngiyekele okubi ebengisithi ngizakwenza kubo ngenxa yezenzo zabo ezimbi. 4Uzakuthi kibo: I Nkosi ithi: Uba lingayikungilalela, lihambe ngomlayo wami engiwubeka phambi kwenu, 5lingawalaleli amazwi enceku zami abaprofethi engibathume kini, ngivuka ngovivi ngibathuma, kodwa lingabalaleli, 6ngizakwenza lindlu ibe njengeShilo, ngenze lumuzi ube yisiqalekiso kuzo zonke izizwe zomhlaba. 7Abapristi labaprofethi labo bonke abantu bamuzwa uJeremiya ekhuluma lamazwi ethempelini.

8Lapho eseqedile ukukhuluma konke i Nkosi eyayimlayile ukukukhuluma ebantwini, abapristi labaprofethi labo bonke abantu bamdumela bathi: Sizakubulala! 9Kungani uprofetha ngebizo le Nkosi usithi: Lindlu izakuba njengeShilo, lomuzi lo uzakuba yinkangala, kungabi lamuntu? Bonke abantu bambuthanela uJeremiya ethempelini.

10Kwathi iziphathamandla zakoJuda sezizwile lezizinto zafika ethempelini, zivela esigodlweni se Nkosi, zahlala eSangweni elitsha. 11Abapristi labaprofethi basebesithi kuzo iziphathamandla lakubo bonke abantu: Umuntu lo ufanele ukubulawa, ngoba uprofethe ngalumuzi njengoba lizizwele lani.

12Wasekhuluma uJeremiya kuzo zonke iziphathamandla lakubo bonke abantu esithi: I Nkosi yangithuma ukuprofetha ngalindlu langalumuzi wonke amazwi eliwezwileyo. 13Ngakho lungisani indlela zenu lezenzo zenu, lilalele ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wenu, izayekela ukwenza okubi konke ekukhulume ngani. 14Kodwa mina, khangelani, ngisezandleni zenu. Yenzani kimi njengokuthanda kwenu lanjengokufaneleyo emehlweni enu. 15Kodwa lazi isibili ukuthi uba lingibulala, lizakwehlisela igazi elingelacala phezu kwenu laphezu kwalumuzi labakhileyo kiwo, ngoba isibili i Nkosi yangithuma ukukhuluma lamazwi kini.

16Iziphathamandla labo bonke abantu basebesithi kubapristi labaprofethi: Lumuntu kafanelanga ukubulawa, ngoba ukhulumile kithi ebizweni le Nkosi, uNkulunkulu wethu. 17Kwasekusukuma abanye abadala belizwe, bakhuluma kulo lonke ibandla labantu besithi: 18UMika weMoreshethi waprofetha ensukwini zikaHezekhiya, inkosi yakoJuda, wathi kibo bonke abantu bakoJuda: I Nkosi yamabandla ithi:

IZiyoni izalinywa njengensimu; iJerusalema ibe lunxiwa oludilikileyo, lentaba okwakhiwe kuyo ithempeli ibe lisandle.

19Kambe inkosi yakoJuda uHezekhiya labo bonke abakoJuda bambulala yena yini? Angithi bayesaba i Nkosi, bayincenga, kayiyekelanga yini i Nkosi ukukwenza okubi eyayikukhulume ngabo? Sizakwehlisela phezu kwethu ububi obukhulu yini?

20Kwakukhona lomunye umuntu owaprofetha ebizweni le Nkosi, uUriya indodana kaShemaya oweKiriyathi-Jeyarimi. Laye waprofetha ngalumuzi langalelilizwe ngamazwi afanana lamazwi kaJeremiya. 21Kwathi lapho inkosi uJehoyakhimi, lawo wonke amaqhawe akhe, leziphathamandla zakhe, besizwa amazwi akhe, inkosi yadinga ukumbulala; kodwa kwathi uUriya esekuzwile lokhu, wesaba, wabalekela eGibhithe. 22Inkosi uJehoyakhimi yasithuma eGibhithe amadoda athile, uElinathani indodana kaAkhibhori, kanye labanye, 23bamthatha uUriya eGibhithe, bamletha enkosini uJehoyakhimi, owamtshaya ngenkemba, lesidumbu sakhe wasiphosela endaweni yokungcwabela abantukazana.

24Kodwa uAhikhamu indodana kaShafani wamvikela uJeremiya ukuze anganikelwa ebantwini ukubulawa.

Copyright information for Ndebele