Jeremiah 26

Abantu bathi uJeremiya ufanele ukubulawa

Ekuqaleni kokubusa kukaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, kwafika lelilizwi le Nkosi lathi: I Nkosi ithi: Mana egumeni lethempeli, ukhulume kuyo yonke imizi yakoJuda efikayo ukuzakhonza ethempelini, utsho wonke amazwi engakulaya wona, ungatshiyi lelilodwa. Mhlawumbe bazalalela, bonke batshiye indlela zabo ezimbi, ukuze ngiyekele okubi ebengisithi ngizakwenza kubo ngenxa yezenzo zabo ezimbi. Uzakuthi kibo: I Nkosi ithi: Uba lingayikungilalela, lihambe ngomlayo wami engiwubeka phambi kwenu, lingawalaleli amazwi enceku zami abaprofethi engibathume kini, ngivuka ngovivi ngibathuma, kodwa lingabalaleli, ngizakwenza lindlu ibe njengeShilo, ngenze lumuzi ube yisiqalekiso kuzo zonke izizwe zomhlaba. Abapristi labaprofethi labo bonke abantu bamuzwa uJeremiya ekhuluma lamazwi ethempelini.

Lapho eseqedile ukukhuluma konke i Nkosi eyayimlayile ukukukhuluma ebantwini, abapristi labaprofethi labo bonke abantu bamdumela bathi: Sizakubulala! Kungani uprofetha ngebizo le Nkosi usithi: Lindlu izakuba njengeShilo, lomuzi lo uzakuba yinkangala, kungabi lamuntu? Bonke abantu bambuthanela uJeremiya ethempelini.

10 Kwathi iziphathamandla zakoJuda sezizwile lezizinto zafika ethempelini, zivela esigodlweni se Nkosi, zahlala eSangweni elitsha. 11 Abapristi labaprofethi basebesithi kuzo iziphathamandla lakubo bonke abantu: Umuntu lo ufanele ukubulawa, ngoba uprofethe ngalumuzi njengoba lizizwele lani.

12 Wasekhuluma uJeremiya kuzo zonke iziphathamandla lakubo bonke abantu esithi: I Nkosi yangithuma ukuprofetha ngalindlu langalumuzi wonke amazwi eliwezwileyo. 13 Ngakho lungisani indlela zenu lezenzo zenu, lilalele ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wenu, izayekela ukwenza okubi konke ekukhulume ngani. 14 Kodwa mina, khangelani, ngisezandleni zenu. Yenzani kimi njengokuthanda kwenu lanjengokufaneleyo emehlweni enu. 15 Kodwa lazi isibili ukuthi uba lingibulala, lizakwehlisela igazi elingelacala phezu kwenu laphezu kwalumuzi labakhileyo kiwo, ngoba isibili i Nkosi yangithuma ukukhuluma lamazwi kini.

16 Iziphathamandla labo bonke abantu basebesithi kubapristi labaprofethi: Lumuntu kafanelanga ukubulawa, ngoba ukhulumile kithi ebizweni le Nkosi, uNkulunkulu wethu. 17 Kwasekusukuma abanye abadala belizwe, bakhuluma kulo lonke ibandla labantu besithi: 18 UMika weMoreshethi waprofetha ensukwini zikaHezekhiya, inkosi yakoJuda, wathi kibo bonke abantu bakoJuda: I Nkosi yamabandla ithi:

IZiyoni izalinywa njengensimu; iJerusalema ibe lunxiwa oludilikileyo, lentaba okwakhiwe kuyo ithempeli ibe lisandle.

19 Kambe inkosi yakoJuda uHezekhiya labo bonke abakoJuda bambulala yena yini? Angithi bayesaba i Nkosi, bayincenga, kayiyekelanga yini i Nkosi ukukwenza okubi eyayikukhulume ngabo? Sizakwehlisela phezu kwethu ububi obukhulu yini?

20 Kwakukhona lomunye umuntu owaprofetha ebizweni le Nkosi, uUriya indodana kaShemaya oweKiriyathi-Jeyarimi. Laye waprofetha ngalumuzi langalelilizwe ngamazwi afanana lamazwi kaJeremiya. 21 Kwathi lapho inkosi uJehoyakhimi, lawo wonke amaqhawe akhe, leziphathamandla zakhe, besizwa amazwi akhe, inkosi yadinga ukumbulala; kodwa kwathi uUriya esekuzwile lokhu, wesaba, wabalekela eGibhithe. 22 Inkosi uJehoyakhimi yasithuma eGibhithe amadoda athile, uElinathani indodana kaAkhibhori, kanye labanye, 23 bamthatha uUriya eGibhithe, bamletha enkosini uJehoyakhimi, owamtshaya ngenkemba, lesidumbu sakhe wasiphosela endaweni yokungcwabela abantukazana.

24 Kodwa uAhikhamu indodana kaShafani wamvikela uJeremiya ukuze anganikelwa ebantwini ukubulawa.

Copyright information for Ndebele