Jeremiah 27

Umfanekiso wamajogwe

1 Ekuqaleni kokubusa kukaZedekhiya indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, lelilizwi lafika kuJeremiya livela e Nkosini lathi: 2I Nkosi ithi kimi: Zenzele imichilo lamajogwe, ukugaxe entanyeni yakho. 3Thumela ilizwi enkosini yeEdoma leyakoMowabi leyeAmoni leyeTire leyeSidoni, ngezithunywa ezifika eJerusalema zisiza kuZedekhiya, inkosi yakoJuda, 4uzilaye ukuthi zithi emakhosini azo: I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Lizawatshela lokhu amakhosi enu, 5lithi: Kuyimi ngamandla ami amakhulu langengalo yami elamandla engenze umhlaba, labantu, lenyamazana ezikhona emhlabeni, ngiwunika lowo engimbona ukuthi ufanele. 6Sengiwanikele wonke lamazwe kuNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni, inceku yami, ngimnikile futhi inyamazana zeganga ukuze zimsebenzele. 7Zonke izizwe zizamsebenzela yena lendodana yakhe, lomzukulu wakhe, kuze kufike isikhathi sokuchithwa kwelizwe lakhe; kuzakuthi izizwe ezinengi lamakhosi amakhulu bamenze isigqili. 8Kodwa uba isizwe kumbe umbuso ungamsebenzeli uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni, uthobele ijogwe lenkosi yeBhabhiloni, ngizatshaya lesosizwe ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo, ngize ngisinikele esandleni sakhe ngokupheleleyo, kutsho i Nkosi. 9Ngakho-ke lingabalaleli abaprofethi benu, labavumisi benu, labaphuphi benu, labachasisa ngemibono benu, labathakathi benu abathi kini: Kaliyikuyisebenzela inkosi yeBhabhiloni. 10Ngoba baprofetha amanga kini, ukuze lisuswe elizweni lakini, ngilixotshe kilo, libhubhe. 11Kodwa isizwe esizathobela inkosi yeBhabhiloni, siyisebenzele, ngizasiyekela elizweni laso, ukuze sililime, sakhe kulo, kutsho i Nkosi.

12Ngakhuluma kuZedekhiya inkosi yakoJuda ngalawomazwi ngathi: Thobelani ijogwe lenkosi yeBhabhiloni, liyisebenzele labantu bayo, ukuze lisile. 13Lizafelani, wena labantu bakho ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo, njengokutsho kwe Nkosi mayelana lesizwe esingayikuyisebenzela inkosi yeBhabhiloni? 14Ungawalaleli amazwi abaprofethi abathi kuwe: Kaliyikuyisebenzela inkosi yeBhabhiloni; ngoba baliprofetha amanga. 15Kangibathumanga mina, kutsho i Nkosi, kodwa baprofetha amanga ngebizo lami, ukuze ngilixotshe, libhubhe wena kanye lalabo abaprofethi abaliprofethayo.

16Ngasengikhuluma kubapristi lakubo bonke abantu ngisithi: I Nkosi ithi: Lingawalaleli amazwi abaprofethi benu abaliprofetha besithi: Khangelani, izitsha zethempeli zizabuyiswa masinyane zivela eBhabhiloni; ngoba lokhu kungamanga abaliprofethayo. 17Lingabalaleli; sebenzelani inkosi yeBhabhiloni ukuze lisile. Uzachithelwani lumuzi? 18Uba bengabaprofethi, belalo ilizwi le Nkosi, kabayincenge i Nkosi yamabandla, ukuthi izitsha eziseleyo ethempelini, lesigodlweni senkosi yakoJuda, leJerusalema, zingasiwa eBhabhiloni.

19Ngoba i Nkosi yamabandla ithi ngezinsika, langolwandle, langezinyawo, langezinye izitsha zethempeli eziseleyo kulumuzi, 20angazithathanga uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni ekuthumbeni kwakhe eJerusalema uJekoniya indodana kaJehoyakhimi, inkosi yakoJuda, lazo zonke iziphathamandla zakoJuda lezeJerusalema, ebasa eBhabhiloni. 21I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi mayelana lezitsha eziseleyo ethempelini, lesigodlweni senkosi yakoJuda, leJerusalema: 22Zizasiwa eBhabhiloni, zihlale khona kuze kufike usuku lokuzihambela kwami, kutsho i Nkosi. Khona ngizazibuyisa kulindawo.

Copyright information for Ndebele