Jeremiah 28

UHananiya utshumayela amanga

Kwathi kulowomnyaka, ekuqaleni kokubusa kukaZedekhiya inkosi yakoJuda, ngenyanga yesihlanu yomnyaka wesine, uHananiya indodana kaAzuri, umprofethi ovela eGibeyoni, wathi kimi ethempelini phambi kwabapristi labantu bonke: I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Ngilephulile ijogwe lenkosi yeBhabhiloni. Ingakapheli iminyaka emibili ngizabuyisela kulindawo izitsha zonke zethempeli, ezathathwa nguNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni kulindawo, wazisa eBhabhiloni. Ngibuyise kulindawo futhi uJekoniya indodana kaJehoyakhimi, inkosi yakoJuda, labo bonke abathunjwayo koJuda basiwa eBhabhiloni, ngoba ngizalephula ijogwe lenkosi yeBhabhiloni, kutsho i Nkosi.

Umprofethi uJeremiya wasekhuluma kumprofethi uHananiya phambi kwabapristi laphambi kwabantu bonke ababemi ethempelini, esithi: Kungathi kungaba njalo! Kungathi i Nkosi ingenza njalo, yenze ukuthi amazwi owaprofethayo agcwaliseke, ibuyise kulindawo izitsha zethempeli, labo bonke abathunjelwa eBhabhiloni. Kanti zwana lelilizwi engilikhuluma kuwe laphambi kwalababantu. Abaprofethi ababephambi kwakho lababephambi kwami, kusukela endulo, baprofetha ngenkemba, langendlala, langomatshayabhuqe wesifo, emazweni amanengi lemibusweni emikhulu. Kodwa lowomprofethi oprofetha ngokuthula, lapho seligcwalisekile ilizwi lakhe, kuzabonakala ukuthi ungumprofethi othunywe yi Nkosi sibili.

10 Umprofethi uHananiya waselisusa ijogwe entanyeni yomprofethi uJeremiya, walephula. 11 UHananiya wakhuluma phambi kwabantu bonke esithi: I Nkosi ithi: Ngokunjalo ngizalephula ijogwe likaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni entanyeni yezizwe zonke, ingakapheli iminyaka emibili. UJeremiya umprofethi wasesuka ehamba.

12 Laselifika ilizwi le Nkosi kuJeremiya, uHananiya umprofethi eselephulile ijogwe entanyeni yomprofethi uJeremiya, lathi: 13 Hamba, utsho kuHananiya uthi: I Nkosi ithi: Wena wephule amajogwe esihlahla, kodwa mina ngizakwenza endaweni yawo amajogwe ensimbi. 14 Ngoba i Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Ngigaxile ijogwe lensimbi entanyeni yazo zonke lezizizwe ukuze zisebenzele uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni, futhi zizamsebenzela, ngoba ngimnikile lenyamazana zeganga.

15 Umprofethi uJeremiya wasesithi kumprofethi uHananiya: Zwana, Hananiya, i Nkosi kayikuthumanga, kodwa wenze lababantu ukuze bathembe amanga. 16 Ngakho i Nkosi ithi: Khangela, ngizakususa emhlabeni; ngawona lo umnyaka nje uzakufa, ngoba utshumayele ukuhlamuka e Nkosini. 17 Wafa uHananiya umprofethi ngawona lowomnyaka ngenyanga yesikhombisa.

Copyright information for Ndebele