Jeremiah 29

Incwadi kaJeremiya kwabathunjelwe eBhabhiloni

Nanka amazwi encwadi ayithumelayo uJeremiya umprofethi eseJerusalema kwabadala babathunjiweyo, lakubapristi labaprofethi, labantu bonke ayebathumbile uNebukadinezari eJerusalema, wabasa eBhabhiloni. Kwakusemva kokuthi sebesukile eJerusalema, inkosi uJekoniya, lendlovukazi, labathenwa, leziphathamandla zakoJuda lezeJerusalema, lezingcitshi zemisebenzi, kanye labakhandi. Incwadi yasiwa nguElasa indodana kaShafani, loGemariya indodana kaHilikhiya, ababethunywe nguZedekhiya, inkosi yakoJuda, eBhabhiloni kuNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni. Yathi: I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi kibo bonke abathunjwe eJerusalema basiwa eBhabhiloni: Yakhani izindlu, lihlale kizo, lilime amasimu, lidle izithelo zawo; lithathe abafazi, lizale amadodana lamadodakazi, lithathele amadodana enu abafazi, lendise amadodakazi enu, ukuze azale amadodana lamadodakazi, lande lina, linganciphi. Sebenzelani ukuthula komuzi lapho engilithumbele khona, liwukhulekele e Nkosini, ngoba ekuthuleni kwawo lizakuba lokuthula lani.

I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Lingavumeli abaprofethi benu labavumisi benu abakhona phakathi kwenu balikhohlise, lingawalaleli amaphupho abawaphuphayo; ngoba baprofetha amanga kini ngebizo lami; kangibathumanga, kutsho i Nkosi.

10 I Nkosi ithi: Lapho iminyaka engamatshumi ayisikhombisa isiphelile eBhabhiloni, ngizalihambela, ngigcwalise isithembiso sami, ngilibuyise kulindawo. 11 Ngoba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, kutsho i Nkosi; yimicabango yokuthula, kayisiyo eyokubi, ukuthi ngilinike isikhathi esizayo esilethemba. 12 Lizangibiza, lize, likhuleke kimi, ngilizwe. 13 Lizangidinga, lingithole; lapho lingidingisisa ngenhliziyo yenu yonke, 14 lizangithola, kutsho i Nkosi, ngilibuyise ekuthunjweni kwenu, ngiliqoqe kuzo zonke izizwe lakuzo zonke indawo lapho engilixotshele khona, ngilibuyise endaweni engalithumba kuyo.

15 Litshilo ukuthi: I Nkosi uNkulunkulu isivusele abaprofethi eBhabhiloni. 16 I Nkosi uNkulunkulu ikhuluma mayelana lenkosi ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavida, langabo bonke abantu abahlala kulumuzi, abafowenu abangathunjwanga kanye lani; 17 ithi: Khangelani, ngiyathumela kibo inkemba lendlala lomatshayabhuqe wesifo, ngibenze babe njengomkhiwa omubi kakhulu ongadlekiyo ngenxa yobubi bawo. 18 Ngizaxotshana labo ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo, ngibenze babe yinto eyesabekayo kuyo yonke imibuso yomhlaba, babe yisiqalekiso, lesimangaliso, lento yokuncifelwa, lehlazo, phakathi kwazo zonke izizwe lapho engibaxotshele khona; 19 ngoba bengawalalelanga amazwi ami engawathumela kibo ngenceku zami abaprofethi, ngivuka ngovivi ngithumela, kodwa kabalalelanga, kutsho i Nkosi.

20 Zwanini ilizwi le Nkosi, lina lonke bathunjiweyo, engabasusa eJerusalema ngabasa eBhabhiloni. 21 I Nkosi yamabandla uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi mayelana loAhabi indodana kaKolaya, loZedekhiya indodana kaMahaseya, aprofetha amanga ngebizo lami: Khangelani, ngizabanikela esandleni sikaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni, ozabatshaya phambi kwamehlo enu. 22 Ngenxa yabo, lamazwi azasetshenziswa kibo bonke abathunjiweyo koJuda abeBhabhiloni, abe yisiqalekiso okuthi: I Nkosi ikwenze ube njengoZedekhiya loAhabi, abosiwa yinkosi yeBhabhiloni ngomlilo; 23 ngoba benze ubuthutha koIsrayeli, bafeba labafazi babomakhelwane babo, baqamba amanga ngebizo lami, into engingabalayanga yona. Yimi engaziyo, ngingumfakazi, kutsho i Nkosi.

24 Uzakutsho kuShemaya weNehelamu uthi: 25 I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Uthumele izincwadi ngebizo lakho kubo bonke abantu abeJerusalema, lakuZefaniya indodana kaMahaseya umpristi, lakubo bonke abapristi, usithi: 26 I Nkosi isikumisile ukuthi ube ngumpristi esikhundleni sikaJehoyada umpristi, ukuze ulondoloze ithempeli; uba kukhona umuntu ohlanyayo ozitshaya umprofethi, uzamfaka esitokisini, umbophe ngeketane. 27 Pho-ke, uyekeleleni ukumkhuza uJeremiya weAnathothi ozitshaya umprofethi yini? 28 Ngoba usethumile ilizwi kithi eBhabhiloni esithi: Ukuthunjwa kwenu kuzakuba ngokwesikhathi eside; ngakho yakhani izindlu, lihlale kizo, lilime amasimu, lidle izithelo zawo. 29 UZefaniya umpristi wayifunda lincwadi, uJeremiya umprofethi esizwa.

30 Laselifika ilizwi le Nkosi kuJeremiya lisithi: 31 Thumela ilizwi kubo bonke abathunjiweyo uthi: I Nkosi ithi ngoShemaya weNehelamu: Njengoba uShemaya eprofethe kini ngingamthumanga mina, walenza ukuthi lithembe ize, 32 ngakho khangela, ngizamtshaya yena kanye lenzalo yakhe; kakuyikuba lamuntu wakwakhe ozasala phakathi kwalababantu abone okuhle engizakwenzela abantu bami, ngoba ukhulumile ukuhlamuka kimi, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele