Jeremiah 3

1Bathi: Uba indoda isehlukana lomkayo, abesesiba ngowenye indoda, isezambuyisa yini? Lelolizwe belingayikungcoliswa kakhulu yini? Kanti wena usufebile lezithandwa ezinengi, usabuya kimi yini? kutsho i Nkosi. 2Phakamisela amehlo akho emadundulwini angelalutho, ubone. Kungaphi lapho ongalalelwanga khona? Ezindleleni wahlalela izithandwa njengomArabhiya enkangala. Ulingcolisile ilizwe ngobufebe bakho obubi. 3Ngenxa yalokho izihlambo zinqandiwe, lezulu lentwasa kalinanga. Kanti ulesibindi sesifebe, kawulanhloni. 4Kawusand’ukumemeza kimi yini ukuthi: Baba, wena ungumngane wobutsha bami? 5Uzahlala uthukuthele njalonjalo, elolaka kuze kube sekucineni yini? Khangela, utsho njalo wena, kodwa uphikilele ukwenza konke okubi.

UIsrayeli loJuda bacelwa ukuphenduka

6I Nkosi yathi kimi ensukwini zenkosi uJosiya: Ubonile yini okwenziwe nguIsrayeli ongathembekanga? Ukhwelile kuzo zonke intaba, langaphansi kwezihlahla zonke eziluhlaza uphingile khona. 7Ngathi uzabuya kimi esekwenzile konke lokhu; kodwa kabuyanga, lodadewabo ongathembekanga uJuda wakubona lokho. 8Wabona ukuthi ngenxa yobufebe bonke bukaIsrayeli ongathembekanga, ngamxotsha ngamnika lencwadi yesehlukaniso; kodwa udadewabo ongathembekanga uJuda kesabanga, laye wasuka wafeba. 9Ngoba ubufebe babuyinto elula kuye wangcolisa ilizwe ngokufeba kwakhe langokukhonza amatshe lezihlahla. 10Kodwa kukho konke lokho udadewabo ongathembekanga uJuda kabuyanga kimi ngenhliziyo yonke, kuphela ngokuzenzisa nje, kutsho i Nkosi. 11I Nkosi yathi kimi: UIsrayeli ongathembekanga ungcono kuloJuda okhohlisayo.

12Hamba uyememezela lamazwi ngenyakatho uthi: Buya wena Israyeli ongathembekanga, kutsho i Nkosi. Kangiyikukuthukuthelela, ngoba ngilesihawu, itsho i Nkosi. Kangiyikuthukuthela kokuphela. 13Vuma kuphela icala lakho ukuthi uyihlamukele i Nkosi uNkulunkulu wakho, wakhonza onkulunkulu bezizweni ngaphansi kwazo zonke izihlahla eziluhlaza, lokuthi kawulalelanga ilizwi lami kutsho i Nkosi.

14Buyani, bantwana abangathembekanga, kutsho i Nkosi; ngoba ngiyiNkosi yenu. Ngizalithatha, abe munye emzini, babe babili kulo usendo, ngililethe eZiyoni. 15Ngizalinika abelusi abathandekayo kimi, abazalelusa ngokwazi langokuhlakanipha. 16Kuzakuthi lapho selandile laba banengi elizweni, ngalezonsuku kabasayikukhuluma ngomtshokotsho wesivumelwano se Nkosi, kutsho i Nkosi. Kakusayikucatshangwa ngawo, kawusayikukhunjulwa, kawusayikuhanjelwa, kakusayikwenziwa omunye. 17Ngalesosikhathi iJerusalema izakuthiwa yisihlalo sobukhosi se Nkosi; zonke izizwe zizabuthana khona, phambi kwe Nkosi eJerusalema; kazisayikulandela inhliziyo zazo ezilenkani. 18Ngalezonsuku indlu yakoJuda izahlangana lendlu yakoIsrayeli, ziphume kanyekanye elizweni lenyakatho, zize elizweni engalinika oyihlo ukuze libe ngelabo. 19Mina bengisithi ngizakubeka njani phakathi kwabantwana bami, ngikunike ilizwe elihle, ilizwe elihle kakhulu phakathi kwazo zonke izizwe. Ngathi uzangibiza ngokuthi Baba, ungadeli ukungilandela.

20Isibili, njengomfazi ongathembekanga etshiya umkakhe, lawe ungikhohlisile, wena ndlu kaIsrayeli, itsho i Nkosi. 21Ilizwi liyezwakala emadundulwini angelalutho, elokukhala lokukhuleka kwabantwana bakoIsrayeli, ngoba beyonile indlela yabo, bayikhohlwa i Nkosi uNkulunkulu wabo. 22Buyani, lina bantwana abangathembekanga. Ngizakwelapha ukungathembeki kwenu. Khangela, siyeza kuwe, ngoba wena uyi Nkosi uNkulunkulu wethu. 23Isibili ukukhonza phezu kwamaqaqa kakusizi lutho kanye lomsindo wakhona. Isibili ukukhululwa kukaIsrayeli kuse Nkosini uNkulunkulu wethu. 24UBhali, into elehlazo iqedile umsebenzi wabobaba kusukela ebutsheni bethu, izimvu zabo lenkomo zabo, amadodana abo lamadodakazi abo. 25Asilale phansi silenhloni, sibanjwe zinhloni zethu; ngoba sonile e Nkosini uNkulunkulu wethu, thina labobaba, kusukela ebutsheni bethu kuze kube lamuhla; kasilalelanga ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wethu.

Copyright information for Ndebele