Jeremiah 30

Ukubuyela kwabathunjiweyo kuyathenjiswa

1 Ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya lathi: 2I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Bhala encwadini wonke amazwi engiwakhulume kuwe. 3Ngoba khangela, insuku ziyeza, lapho ngizabuyisa abantu bami uIsrayeli loJuda, kutsho i Nkosi. Ngizababuyisela elizweni engalinika oyise, libe ngelabo.

4La ngamazwi i Nkosi eyawakhuluma ngoIsrayeli loJuda, 5yathi: Sizwile ilizwi lokwethuka, lelokwesaba, lelokuswela ukuthula. 6Ake libuze lizwe, kumbe indoda ingazala umntwana yini? Pho-ke, kungani ngibona wonke amadoda ebambe inkalo zawo njengowesifazana ohelelwayo? Kungani ubuso bonke bunyukumele? 7Maye! lukhulu lolosuku, kalukho olunye olunjengalo. Kuyisikhathi sokuhlupheka kukaJakobe, kanti uzakhululwa kukho. 8Kuzakuthi ngalolosuku, kutsho i Nkosi yamabandla, ngilephule ijogwe entanyeni zabo, ngiqamule izibopho zabo, kabasayikusebenzela abezizwe, 9kodwa bazasebenzela mina  Nkosi, uNkulunkulu wabo, loDavida inkosi yabo engizabavusela yena.

10Ngakho-ke ungesabi, wena Jakobe, nceku yami; ungatshaywa luvalo, wena Israyeli, kutsho i Nkosi; ngoba khangela, ngizakukhulula endaweni ekhatshana, lenzalo yakho elizweni lokuthunjwa kwayo. UJakobe uzabuya aphumule, ahlale kuhle, angethuswa muntu. 11Ngoba mina ngilawe ukukukhulula, kutsho i Nkosi. Ngoba ngizachitha ngokupheleleyo zonke izizwe engikuhlakazele phakathi kwazo, kodwa wena kangiyikukubhubhisa ngokupheleleyo; ngizakukhuza ngokufaneleyo, kangiyikukuyekela. 12I Nkosi ithi: Ukulimala kwakho kakwelapheki, lesilonda sakho sibi. 13Kakho onanzelela amanxeba akho, kakulamuthi ozakwelapha ukuthi usile. 14Zonke izithandwa zakho zikukhohliwe, kazisakudingi. Ngoba ngikutshayile njengesitha, ngokutshaya okulolunya, ngoba icala lakho likhulu, lezono zakho zandile. 15Ukhalelani ngokulimala kwakho? Ubuhlungu bakho kabelapheki. Ngoba ukona kwakho kukhulu, lezono zakho zandile. Ngikwenzile lokhu kuwe. 16Ngalokho-ke bonke abakudlayo bazakudliwa, lezitha zakho zonke zizathunjwa, labakuphangayo bazaphangwa, labo bonke abakwemukayo bazakwemukwa. 17Ngoba ngizabuyisa ukusila kwakho, ngelaphe amanxeba akho, kutsho i Nkosi. Ngoba bakubize ngokuthi: Ungolahliweyo, yiZiyoni, kakulamuntu oyidingayo.

18I Nkosi ithi: Khangela, ngizabuyisa abantwana bakoJakobe, ngihawukele wonke amakhaya abo. Yonke imizi izakwakhiwa futhi endaweni yayo, lazo zonke indlu zakhiwe njengakuqala. 19Kuzaphuma kubo ingoma zokubonga, lokumemeza kwabathokozayo. Ngizabandisa babebanengi, bazahlonitshwa, bangabi balutshwana. 20Abantwana babo bazakuba njengakuqala, lenhlangano yabo izakuma phambi kwami; ngizabatshaya bonke ababacindezelayo. 21Isiphathamandla sabo sizakuba ngomunye wabo, lombusi wabo uzavela phakathi kwabo; ngizamsondeza, asondele kimi, ngoba ngubani ongaba lesibindi sokusondela kimi? kutsho i Nkosi. 22Lizakuba ngabantu bami, lami ngibe nguNkulunkulu wenu.

23Khangelani ulaka lwe Nkosi lunjengesivunguzane, luphumile, lunjengesiphepho esivunguzayo, luzakwehlela phezu kwababi. 24Ulaka oluvuthayo lwe Nkosi kaluyikudeda, ize iphelelise izifiso zenhliziyo yayo. Ensukwini zokuphela lizakuqedisisa lokhu.

Copyright information for Ndebele