Jeremiah 31

Ngalesosikhathi, kutsho i Nkosi, ngizakuba nguNkulunkulu wemizi yonke yakoIsrayeli; bazakuba ngabantu bami. I Nkosi ithi: Abantu abasele enkembeni bathola umusa enkangala. UIsrayeli wathi edinga ukuphumula, I Nkosi yabonakala kimi endulo isithi: Yebo, ngikuthandile ngothando olulaphakade, ngakho ngikudonsile ngobubele. Ngizabuya ngikwakhe, wakheke, wena ntombi emsulwa yakoIsrayeli. Uzavunula, uthathe amachacho akho, ungene ekugideni kwabathokozayo. Uzalima izivini phezu kwezintaba zeSamariya; abahlanyeli bazahlanyela, badle izithelo zazo. Ngoba luzakuba khona usuku lapho abalindi bazamemeza entabeni yakoEfrayimi, bathi: Sukani, siye eZiyoni, e Nkosini uNkulunkulu wethu. Ngoba i Nkosi ithi: Mhlabeleleni uJakobe ngentokozo, liyimemezele inhloko yezizwe; limemeze, lidumise lithi: I Nkosi yabakhulula abantu bayo abaseleyo koIsrayeli. Khangelani, ngizabakhupha elizweni lenyakatho, ngibabuthe emikhawulweni yomhlaba; phakathi kwabo kukhona iziphofu labaqhulayo, labesifazana abakhulelweyo kanye labahelelwayo, belibandla elikhulu bazabuya lapha. Bazabuya bekhala, ngibaduduze ekubakhokheleni kwami, ngibalethe emifuleni yamanzi, ngendlela enhle abangayikukhubeka kuyo; ngoba nginguyise kuIsrayeli, uEfrayimi ulizibulo lami. 10 Zwanini ilizwi le Nkosi, lina zizwe, lilizwakalise ezihlengeni ezikhatshana, lithi: Yena owachitha uIsrayeli uzambutha, ameluse njengomelusi eselusa umhlambi wakhe. 11 Ngoba i Nkosi imhlawulele uJakobe, yamhlenga kwabalamandla kulaye. 12 Bazakuza bahlabele entabeni yeZiyoni, bazathokoza kakhulu ngokuhle kwe Nkosi, ngamabele lewayini elitsha, langamafutha, bathokoze ngamazinyane ezimvu, langamathole enkomo; umphefumulo wabo ube njengensimu ethelelwayo, bangabe besaba losizi futhi. 13 Khona intombi emsulwa izathokoza ekugideni, amajaha labadala bajabule kanyekanye. Ngizaphendula ukukhala kwabo kube yintokozo, ngizabaduduza, ngibanike intokozo endaweni yosizi; 14 nginike abapristi ukudla okumnandi, labantu bami bazakholisiswa yikulunga kwami, kutsho i Nkosi.

15 I Nkosi ithi: Ilizwi liyezwakala eRama, ukulila lokukhala inyembezi okubabayo. URasheli ukhalela abantwana bakhe, uyala ukududuzwa ngabantwana bakhe, ngoba bengasekho. 16 I Nkosi ithi: Thula, ungakhali, lamehlo akho angabi lezinyembezi; ngoba umsebenzi wakho uzakuba lomvuzo, bazabuya bevela elizweni lesitha, kutsho i Nkosi. 17 Kuzalunga esikhathini esizayo, kutsho i Nkosi; abantwana bakho bazabuya elizweni lakibo.

18 Ngizwile lokuzwa uEfrayimi ezikhalela esithi: Ungitshayile, njalo ngatshaywa, njengethole elingathambanga; ngibuyisa, njalo ngizabuya, ngoba uyi Nkosi uNkulunkulu wami. 19 Isibili emva kokubuya kwami ngazisola, lemva kokulaywa kwami ngatshaya ithangazi lami; ngaba lenhloni, njalo ngayangeka, ngoba ngathwala ihlazo lobutsha bami. 20 Kambe uEfrayimi uyindodana yami yini eligugu kimi, ungumntwana wami othandekayo? Ngoba lapho ngikhuluma ngokubi ngaye, ngiyamkhumbula. Ngakho inhliziyo yami iyamlangatha; isibili ngizakuba lesihawu kuye kutsho i Nkosi.

21 Zimisele izitshengiso, uzimise, iziqondiso zendlela, uqaphelise kakhulu umgwaqo omkhulu, indlela owahamba ngayo. Buya, ntombi emsulwa yakoIsrayeli, ubuyele emizini yakini. 22 Koze kube nini uzilazila, wena ndodakazi engathembekanga? I Nkosi idale into entsha emhlabeni, owesifazana uvukela indoda.

23 I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Bazabuya batsho lamazwi elizweni lakoJuda lemizini yakhona, lapho sengibabuyisile abantu bakibo bathi: I Nkosi ikubusise, wena khaya lokulunga, lawe ntaba engcwele. 24 UJuda layo yonke imizi yakhe izahlala khona, abalimi labahamba lemihlambi yabo. 25 Ngizabenelisa bonke abakhatheleyo. ngiqinise labo bonke abasesizini. 26 Ngasengiphaphama, ngakhangela; ubuthongo bami babumnandi kimi.

27 Khangela, insuku ziyeza, kutsho i Nkosi, lapho ngizahlanyela indlu kaIsrayeli lendlu kaJuda ngenhlanyelo yabantu lenhlanyelo yenyamazana. 28 Kuzakuthi njengalokho ngibalindile ukuthi ngisiphune lokuthi ngidilize lokuthi ngichithe lokuthi ngibhubhise, ngilethe okubi, ngokunjalo-ke sengizabalinda ukuze ngakhe, ngihlanyele, kutsho i Nkosi. 29 Ngalezonsuku kabasayikutsho ukuthi: Oyise badlile izithelo zevini ezimunyu, amazinyo abantwana asetshelela. 30 Kodwa wonke umuntu uzakufa ngobubi bakhe; wonke umuntu odla izithelo zevini ezimunyu, ngawakhe amazinyo azatshelela.

Isivumelwano esitsha

31 Khangela, insuku ziyeza, kutsho i Nkosi, lapho ngizakwenza isivumelwano esitsha lendlu kaIsrayeli lendlu kaJuda, 32 esingenjengesivumelwano engasenza laboyise mhla ngibabamba ngesandla sami ukubakhupha elizweni leGibhithe, ngitsho isivumelwano sami abasephulayo, lanxa ngangiyiNkosi yabo, kutsho i Nkosi. 33 Kodwa yilesi isivumelwano engizasenza lendlu kaIsrayeli emva kwalezonsuku, kutsho i Nkosi. Ngizafaka umlayo wami emibilini yabo, ngiwubhale enhliziyweni yabo, ngibe nguNkulunkulu wabo, labo babe ngabantu bami. 34 Kabasayikufundisa ngulowo lalowo umakhelwane wakhe, lalowo lalowo umfowabo esithi: Yazi i Nkosi. Ngoba bazangazi bonke, kusukela komncinyane wabo kuze kufike komkhulu wabo, kutsho i Nkosi. Ngoba ngizathethelela ububi babo, lesono sabo kangisayikusikhumbula.

35 Itsho njalo i Nkosi, enika ilanga libe yikukhanya emini, izimiso zenyanga lezenkanyezi zibe yikukhanya ebusuku, evusa ulwandle ukuthi amagagasi alo ahlokome, i Nkosi yamabandla libizo layo. 36 Uba ukumiswa kwalezizinto kungasuka phambi kwami, kutsho i Nkosi, lenzalo yakoIsrayeli izaphela, kumbe isaba yisizwe phambi kwami kuze kube nininini. 37 I Nkosi ithi: Uba amazulu engalinganiswa, lomhlaba phansi ungahlolwa, khona mina ngingayilahla yonke inzalo yakoIsrayeli ngakho konke abakwenzileyo.

38 I Nkosi ithi: Khangela, insuku ziyeza lapho umuzi we Nkosi uzakwakhiwa, kusukela eMphotshongweni kaHananeli kuze kufike esangweni leNgonsi. 39 Lentambo yokulinganisa izasuka ize iyefika eqaqeni lweGarebi, itshibilike lapho iye eGowa. 40 Sonke isihotsha sezidumbu lesomlotha, lawo wonke amasimu kuze kufike esifuleni seKidroni, kuze kufike engonsini yeSango lebhiza ngempumalanga, kuzakuba yindawo engcwele ye Nkosi. Kakusayikusitshunwa, kudilizwe futhi, kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele