Jeremiah 32

UJeremiya uthenga insimu

Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya emnyakeni wetshumi wokubusa kukaZedekhiya, inkosi yakoJuda, ongumnyaka wetshumi lesificaminwembili kaNebukadinezari. Ngalesosikhathi ibutho lenkosi yeBhabhiloni layivimbezela iJerusalema; uJeremiya umprofethi wayevalelwe egumeni labalindi, elalisesigodlweni senkosi yakoJuda. Ngoba uZedekhiya inkosi yakoJuda wayemvalele khona esithi: Kungani uprofetha usithi: I Nkosi ithi: Khangela, lumuzi ngiwunikela esandleni senkosi yeBhabhiloni, izawuthumba; loZedekhiya inkosi yakoJuda kayiyikuphunyuka esandleni samaKhaladiya, kodwa uzanikelwa isibili esandleni seNkosi yaseBhabhiloni, akhulume layo bekhangelene; izamthatha uZedekhiya, imuse eBhabhiloni, ahlale khona ngize ngimhambele mina, kutsho i Nkosi; lanxa usilwa lamaKhaladiya, kawuyikuphumelela?

UJeremiya wathi: Ilizwi le Nkosi lafika kimi lisithi: Khangela, uHanameli indodana kaShaluma uyihlo omncinyane, uzafika kuwe athi: Thenga insimu yami eseAnathothi, ngoba nguwe oyisihlobo sokuqala olelungelo lokuyithenga. Wasefika kimi uHanameli umfowethu egumeni labalindi, njengokutsho kwe Nkosi, wathi kimi: Thenga insimu yami eseAnathothi elizweni lakoBhenjamini, ngoba nguwe oyisihlobo sokuqala olelungelo lokuyithenga; zithengele yona. Ngasengisazi ukuthi lelilizwi livela e Nkosini. Ngayithenga insimu eseAnathothi kuHanameli umfowethu, ngamnika imali engamashekeli* alitshumi lesikhombisa esiliva. 10 Ngaloba incwadi, ngayinamathisela, ngadinga labafakazi, ngayilinganisa imali ngezikali. 11 Ngasengithatha incwadi yokuthenga enanyekiweyo elemithetho lezimiso, lenye incwadi evulekileyo, 12 nganikela incwadi yokuthenga kuBaruki indodana kaNeriya, indodana kaMahaseya, phambi kukaHanameli umfowethu, laphambi kwabafakazi ababhala amabizo abo encwadini yokuthenga, laphambi kwawo wonke amaJuda ayehlezi egumeni labalindi.

13 Ngamlaya uBaruki phambi kwabo ngathi: 14 I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Thatha lezizincwadi, incwadi yokuthenga enanyekiweyo lencwadi evulekileyo, uzifake embizeni yebumba ukuze zihlale isikhathi eside. 15 Ngoba i Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Izindlu lamasimu lezivini kuzabuya kuthengwe futhi kulelilizwe.

16 Sengimnikile uBaruki indodana kaNeriya incwadi yokuthenga, ngakhuleka e Nkosini ngathi: 17 Hawu Nkosi Jehova! Khangela, kunguwe owenze amazulu lomhlaba ngamandla akho amakhulu langengalo yakho elamandla. Kakukho okungakwehlula wena 18 otshengisa uthando kwabayizinkulungwane, kodwa uphindisela ububi baboyise kubantwana babo emva kwabo. Wena Nkulunkulu omkhulu lolamandla, oyi Nkosi yamabandla, 19 omkhulu ngokucabanga, lolamandla ekwenzeni, omehlo akho abona zonke indlela zabantu ukuze unike wonke umuntu umvuzo wendlela zakhe, lezenzo zakhe, 20 owaveza izibonakaliso lezimangaliso elizweni leGibhithe, lakhathesi uyazenza koIsrayeli laphakathi kwabo bonke abantu; wazenzela ibizo ukuze ubizwe ngalo lalamuhla. 21 Wabakhupha abantu bakho uIsrayeli elizweni leGibhithe ngezibonakaliso langezimangaliso, langesandla esilamandla, langengalo elamandla, langokwesabeka okukhulu; 22 wabanika lelilizwe, owafunga kuboyise ukubanika lona, ilizwe eligeleza uchago loluju; 23 bangena bahlala kilo, kodwa kabalilalelanga ilizwi lakho, kabahambanga ngomlayo wakho, kabakwenzanga lokho owabatshela khona. Ngakho-ke ubehlisele bonke lobububi. 24 Khangela, amadundulu okuvimbezela umuzi asekhona ukuze umuzi uthathwe, langenxa yenkemba lendlala lomatshayabhuqe wesifo umuzi unikelwe ezandleni zamaKhaladiya alwa emelene lawo. Lokho owakutshoyo kwenzakele njengoba khangela, ubona. 25 Kanti, wena Nkosi Jehova, utshilo kimi ukuthi: Thenga insimu ngemali, udinge labafakazi; lapho umuzi unikelwa ezandleni zamaKhaladiya.

26 Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya lathi: 27 Khangela, mina ngiyi Nkosi, uNkulunkulu wayo yonke inyama; kambe kukhona okungehlulayo yini? 28 Ngakho khangela, ngiyawunikela lumuzi ezandleni zamaKhaladiya lezandleni zikaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni ozawunqoba. 29 AmaKhaladiya alwa emelene lumuzi azafika, awuthungele ngomlilo, awutshise kanye lezindlu obekunikelelwa phezu kwazo impepha kuBhali, lobekuthululelwa phezu kwazo iminikelo yokunathwayo kwabanye onkulunkulu ukungicunula. 30 Ngoba amadodana akoIsrayeli lamadodana akoJuda enzile okubi kuphela phambi kwami, kusukela ebutsheni bawo; yebo, amadodana akoIsrayeli angicunule kuphela ngezenzo zabo, kutsho i Nkosi. 31 Lumuzi uvuse ukuthukuthela kwami lolaka, kusukela mhla wakhiwayo kuze kube lamuhla, ukuze ngiwususe kimi, 32 ngenxa yabo bonke ububi amadodana akoIsrayeli lawakoJuda abenza ukungithukuthelisa, ngitsho amakhosi abo leziphathamandla zabo, abapristi babo labaprofethi babo, abantu bakoJuda labakhileyo eJerusalema. 33 Bangiphendulela intamo, kabakhangelanga kimi; lanxa ngibafundise ngivuke ngovivi ngifundisa, kabalalelanga ukufundisa kwami. 34 Bamisa izinengiso zabo endlini lapho ibizo lami elidunyiselwa khona, ukuze bayingcolise. 35 Bakha indawo eziphakemeyo zikaBhali esihotsheni sendodana kaHinomu, ukuze benze amadodana lamadodakazi adabule aye kuMoleki, into engingabalayanga yona lengafikanga engqondweni yami, ukuze benze uJuda one.

36 Ngakho-ke i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi mayelana lomuzi lo othi ngawo: Unikelwe esandleni senkosi yeBhabhiloni ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo: 37 Khangela, ngizabaqoqa emazweni wonke lapho engibaxotshele khona ekuthukutheleni kwami langokufutheka kwami langolaka olukhulu; ngizababuyisa kulindawo, ngibenze ukuthi bahlale bevikelekile. 38 Bazakuba ngabantu bami, lami ngibe nguNkulunkulu wabo. 39 Ngizabanika inhliziyonye lendlelanye, ukuze bangesabe zonke izinsuku, kube kuhle kubo lakubantwana babo emva kwabo. 40 Ngizakwenza labo isivumelwano esilaphakade, ukuze ngingaphenduki ekubalandeleni, ukuthi ngibenzele okuhle, ngifake ukungesaba enhliziyweni yabo ukuze bangasuki kimi. 41 Ngizathokoza ngokubenzela okuhle, ngibagxumeke ngobuqotho kulelilizwe ngenhliziyo yami yonke langomoya wami wonke. 42 Ngoba i Nkosi ithi: Njengoba ngehlisele phezu kwalababantu bonke lobububi, ngokunjalo ngizabehlisela konke okuhle engikukhulumileyo. 43 Amasimu azathengwa kulelilizwe elilibiza ngokuthi: Liyinkangala engelamuntu lenyamazana, futhi linikelwe ezandleni zamaKhaladiya. 44 Amasimu azathengwa ngemali, kulungiswe incwadi zokuthenga, kubhalwe kuzo amabizo abafakazi, zinamatheliswe elizweni lakoBhenjamini lemaphandleni eJerusalema lemizini yakoJuda lemizini yemaqaqeni lemizini yeShefela lemizini yeningizimu; ngoba ngizabuyisa abantu bakhona, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele